Kritiky.cz > Recenze knih > Tom Perrotta: Pozůstalí

Tom Perrotta: Pozůstalí

Pozustaly
Pozustaly
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh, jenž je zají­ma­vý pře­de­vším počá­teč­ní situ­a­cí, kte­rá před­chá­zí samot­né­mu vyprá­vě­ní. Při čte­ní toho­to romá­nu zapo­meň­te na sna­hu logic­ky jak­ko­liv vysvět­lit nepo­cho­pi­tel­né udá­los­ti, kte­ré vám autor před­lo­ží hned v úvo­du jako nezpo­chyb­ni­tel­ný fakt. Tom Perrotta se neza­bý­vá otáz­kou, proč někte­ří lidé beze sto­py zmi­ze­li, ale nechá své čte­ná­ře nahléd­nout do živo­tů těch, kte­ří zůsta­li.

Ačkoliv samot­ný úvod­ní motiv nevy­svět­li­tel­né­ho zmi­ze­ní čás­ti oby­va­tel­stva po celém svě­tě pří­mo vybí­zí k něja­ké­mu vel­ké­mu odha­le­ní a zjiš­tě­ní, proč k této udá­los­ti došlo, autor se v tom­to romá­nu zamě­řu­je čis­tě na pohled do kaž­do­den­ní­ho živo­ta něko­li­ka málo lidí, kte­ří zůsta­li tam, kde byli. Ukazuje, jaký­mi vše­mi mož­ný­mi způ­so­by se lze s tako­vou náh­lou ztrá­tou svých blíz­kých vypo­řá­dat. Můžeme tak sle­do­vat mimo jiné vzni­ka­jí­cí i zani­ka­jí­cí sek­ty, kte­ré nabí­zí jedin­cům mož­ný únik od utr­pe­ní a pocit, že všech­no mělo něja­ký hlub­ší smy­sl. Pozorujeme vnitř­ní zápas ženy, kte­rá při­šla během jedi­né vte­ři­ny o celou svou rodi­nu a ráda by se posu­nu­la někam dál, ačko­liv sama cítí, že to dost dob­ře není mož­né. Zároveň se nám nabí­zí i pohled do živo­ta muže, kte­rý sice v onen den nepři­šel o žád­né­ho čle­na rodi­ny, ale přes­to svou rodi­nu ztra­til.

Kniha se sice dělí do pěti dílů a cel­kem osm­nác­ti kapi­tol, avšak čte­nář nemá žád­ný pro­blém vní­mat ji jako jed­no­li­tý a sou­ro­dý celek. V tex­tu se ply­nu­le pro­lí­ná pohled něko­li­ka postav na nej­růz­něj­ší význam­né i zdán­li­vě bez­vý­znam­né život­ní situ­a­ce. Čtenář tak doslo­va v jed­nu chví­li sle­du­je hned něko­lik pří­bě­hů, kte­ré se v samot­ném závě­ru kni­hy čás­teč­ně prol­nou. Přesto však konec zůstá­vá tak nějak ote­vře­ný. Jako kdy­by chtěl autor zdů­raz­nit, že tohle byl jen malý výsek z celé­ho dlou­hé­ho živo­ta jeho hrdi­nů, jejichž osu­dy se budou dál odví­jet i bez nás.

Vyprávění ve tře­tí oso­bě je v tom­to pří­pa­dě jed­no­znač­ně dob­ře zvo­le­né, jeli­kož tzv. Ich for­ma by moh­la být čas­to matou­cí, zejmé­na kvů­li již zmi­ňo­va­né­mu vět­ší­mu počtu cha­rak­te­rů. Celá kni­ha je psa­ná vel­mi sro­zu­mi­tel­ným sty­lem a povět­ši­nou spi­sov­ným a hovo­ro­vým jazy­kem, tak­že čte­nář má pocit, jako kdy­by úva­hy, kte­ré čte, pochá­ze­ly pří­mo z jeho hla­vy.  Dialogy půso­bí zce­la věro­hod­ně a nenu­ce­ně. Nejen díky tomu je text ply­nu­lý a není těž­ké pod­leh­nout dojmu, že strán­ky ubý­va­jí nesmír­ně rych­le.

Román Pozůstalí nabí­zí svým čte­ná­řům zce­la ori­gi­nál­ní mož­nost vžít se do kůže těch, kte­ré zasáh­la nevy­svět­li­tel­ná kata­stro­fa a zce­la obrá­ti­la jejich všed­ní živo­ty vzhů­ru noha­ma. Rozhodně ale neče­kej­te něja­ké roz­luš­tě­ní toho, proč k této udá­los­ti došlo, jeli­kož v tako­vém pří­pa­dě bys­te byli jen zkla­ma­ní. Smyslem této kni­hy není ani tak vysvět­lo­vat jako spíš klást otáz­ky.


 • Autor:Tom Perrotta
 • Žánr:román, fan­ta­sy
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní:08.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Riblje oko (1980)26. ledna 2012 Riblje oko (1980) Krátkometrážní snímek z bývalé Jugoslávie o vyvraždění obyvatel malého městečka krvežíznivými rybami. Filmy z bývalé Jugoslávie se mi pod ruky dostávají jen málokdy, ale občas se stane, […] Posted in Horory
 • PF 202131. prosince 2020 PF 2021  Chtěl bych tímto popřát všem hororovým nadšencům vše nejlepší do Nového roku 2021. Zároveň vám poděkovat za vaší přízeň, kterou neustále projevujete návštěvou mého blogu. I příští […] Posted in Horory
 • Samotáři – "…lidi málo hulej."1. července 2019 Samotáři – "…lidi málo hulej." „To je skvělá muzika! Tyo, co to je za muziku?“ „To je státní hymna, ty vole.“ „A jo, vlastně, státní hymna. Já jenom, že ji nehráli dlouho takhle instrumentálně, tak jsem na ni […] Posted in Retro filmové recenze
 • Mumie se vrací - Bezchybná čistokrevná strhující dynamická popcornová zábava, která nemá obdoby.20. dubna 2019 Mumie se vrací - Bezchybná čistokrevná strhující dynamická popcornová zábava, která nemá obdoby. Mumie se stala, nebojím se říct (napsat), kultovním filmem. Možná díky tomu, že nezapřela určitou inspiraci v proslulém Indianovi Jones, ale pro mě spíše díky tomu, že dokázala dovést […] Posted in Retro filmové recenze
 • Odvážna Vaiana: Legenda o konci světa20. října 2018 Odvážna Vaiana: Legenda o konci světa O ČEM FILM JE: Animovaný film, který popisuje příběh Vaiany, dcery náčelníka, která se vydává za útes zachránit Zemi tím, že chce vrátit srdce Tefity, které ho kdysi podle dávné legendy […] Posted in Filmové recenze
 • Wimbledon - den osmý13. července 2017 Wimbledon - den osmý https://www.youtube.com/watch?v=tJenXi3NBaE Posted in Tenis
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Ubisoft v rámci vánoční nadílky rozdává 2,5D závodní...18. prosince 2020 Ubisoft v rámci vánoční nadílky rozdává 2,5D závodní... Ubisoft v rámci vánoční nadílky rozdává 2,5D závodní arkádu Trial Rising. Čas máte do konce dnešního dne. https://register.ubisoft.com/happyholidays2020-day4/cs-CZ Posted in Krátké herní aktuality
 • Tajemná místa pohanů – po stopách předků8. září 2019 Tajemná místa pohanů – po stopách předků Doba pravěku a raného středověku nás fascinuje mimo jiné proto, že o ní příliš mnoho nevíme a většina informací tak zůstává opředena tajemstvím. Pravěk a raný středověk tvoří nejdelší […] Posted in Recenze knih
 • Hora (2009)6. října 2014 Hora (2009) Norská amatérská variace na I Spit on Your Grave dopadla tragicky. Spisovatelka Rikke si potřebuje odpočinout od svého manžela a okolí, aby mohla načerpat inspiraci k […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39198 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71497 KB. | 23.06.2024 - 06:05:26