Kritiky.cz > Recenze knih > Případ Amelia

Případ Amelia

362654560 10222283269462742 7837298210470745119 n
362654560 10222283269462742 7837298210470745119 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Případ Amelia“ od Kimberly McCreight, jež se sta­la New York Times Bestsellerem, nej­ví­ce asi oce­ní čtenářky-matky, neboť je to psy­cho­lo­gic­ký thriller nejen o hle­dá­ní prav­dy na poza­dí vel­ké tragé­die, ale i o roz­plé­tá­ní lží, o pozná­ní sebe sama a své dce­ry, hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a v nepo­sled­ní řadě i mís­ta v živo­tě.

Příběh začí­ná v oka­mži­ku, kdy hlav­ní hrdin­ka Kate, vel­mi pra­cov­ně vytí­že­ná mat­ka samo­ži­vi­tel­ka, si má po vyu­čo­vá­ní ve ško­le vyzved­nout svou pat­nác­ti­le­tou dce­ru Amelii, kte­rou s oka­mži­tou plat­nos­tí vylou­či­li na tři dny ze ško­ly.

Tu dce­ru Amelii, kte­rá byla po celý život napros­to bez­pro­blé­mo­vá. Učitelky se nad ní pří­mo roz­plý­va­ly - chyt­rá, kre­a­tiv­ní, pře­mýš­li­vá, sou­stře­dě­ná. měla spor­tov­ní talent a cho­di­la na všech­ny krouž­ky pod slun­cem. Jednou měsíč­ně dob­ro­vol­ně pra­co­va­la v míst­ní výva­řov­ně pro chudé a pra­vi­del­ně pomá­ha­la na všech škol­ních akcích. Vyloučená ze ško­ly? Ne, Amelia urči­tě ne. Muselo dojít k něja­ké­mu omylu!

Kate, i když se ihned uvol­ní z prá­ce a vydá­vá se pro Amelii do ško­ly, přec kvů­li špat­né dopra­vě ve měs­tě dora­zí se znač­ným zpož­dě­ním. V tom oka­mži­ku ješ­tě netu­ší, že její dce­ra je mrt­vá a vše nasvěd­ču­je tomu, že spadla ze stře­chy budo­vy.

Smrt je hlav­ním vyšet­řo­va­te­lem rych­le uza­vře­na jako sebe­vraž­da, ze kte­ré se Kate viní, neboť mat­ka má pře­ce chrá­nit své dítě, dokon­ce i před sebou samým, a ona to nezvlád­la... Po něko­li­ka týd­nech se vra­cí zpět do prá­ce, a tím se spus­tí koloběh dal­ších udá­los­tí. Z nezná­mé­ho čís­la obdr­ží zprá­vu, že Ameliina smrt neby­la sebe­vraž­da. Kdo jí tuto zprá­vu poslal a proč by si s ní někdo chtěl takhle nechut­ně zahrá­vat? A co když je to prav­da? Kdo by jinak měl důvod Amelii ublí­žit?

Kate se nedo­ká­že smí­řit s myš­len­kou, že její dce­ra spácha­la sebe­vraž­du a vli­vem nových sku­teč­nos­tí se roz­hod­ne vypá­t­rat sku­teč­ný důvod, proč její dce­ra muse­la zemřít. Vyšetřování je obno­ve­no a jeho vede­ním je pově­řen zku­še­ný kri­mi­na­lis­ta, kte­rý si Kate vez­me pod svá ochra­ni­tel­ská kří­d­la a spo­leč­ný­mi sila­mi se sna­ží dobrat sku­teč­né prav­dy....

V těch něko­li­ka dnech se Kate doví­dá, že dce­ru, s níž byla nej­lep­ší kama­rád­ka, o niž pečo­va­la, smá­la se s ní a milo­va­la jí, ve sku­teč­nos­ti vůbec nezna­la a vůbec netu­ši­la, s jaký­mi radost­mi, sta­rost­mi a pro­blémy si jako tee­nager pro­chá­ze­la kaž­dič­ký den .... pood­ha­lu­je krů­ček po krůč­ku děsi­vá tajem­ství, posel­ství taj­ných klu­bů a spol­ků, škol­ní šika­nu, nezlom­né přá­tel­ství, kouz­lo prv­ní lás­ky a hle­dá­ní sebe sama a své vlast­ní iden­ti­ty.

Dobere se Kate sku­teč­né prav­dy týka­jí­cí se úmr­tí své dce­ry a dojde nako­nec vytou­že­né­ho kli­du a smí­ře­ní se s její ztrá­tou? Odpovědi na všech­ny skry­té otáz­ky vám nako­nec dá ten­to skvě­le pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller s neče­ka­ným závě­reč­ným rozuz­le­ním děje.

Do posled­ní strán­ky kni­hy totiž netu­ší­me, co se ve sku­teč­nos­ti na oné osud­né stře­še ode­hrá­lo, a jaké smut­né okol­nos­ti této tragé­dii před­chá­ze­ly.

Samotná kni­ha je napsá­na hned z něko­li­ka úhlů pohle­du, tj. oči­ma dce­ry Amelie a z pohle­du mat­ky Kate. Všechny tyto kapi­to­ly jsou navíc obo­ha­ce­ny o vlo­že­né pasá­že týka­jí­cí se SMS komu­ni­ka­ce Amelie a její­ho údaj­né­ho pří­te­le Bena, jež stál stá­le při ní, a i když se nikdy nevi­dě­li a nese­tka­li, doká­zal ji pro­střed­nic­tvím zpráv podr­žet, povzbu­dit, pora­dit, a stal se jejím oprav­do­vým pří­te­lem a intim­ním důvěr­ní­kem, kte­ré­mu se moh­la s čím­ko­liv (na roz­díl od své mat­ky) svě­řit.

Kromě těch­to pasá­ží se může­me rov­něž začíst i o vel­mi zají­ma­vě vlo­že­né dení­ko­vé zápis­ky Kate z její dáv­né minu­los­ti před otě­hot­ně­ním a krát­ce po tom, co se sta­la mat­kou, tak i násled­ně jako čer­stvou mat­kou samo­ži­vi­tel­kou a dočíst se o tom, jaké myš­len­ky se jí v této době honi­ly hla­vou.

Není to jen tak leda­ja­ká kni­ha, je to kni­ha o hle­dá­ní sebe sama (jak Kate, tak i Amelie), hle­dá­ní své vlast­ní iden­ti­ty a mís­ta v živo­tě. A prá­vě díky netra­dič­ní­mu pro­lo­že­ní děje, ať už výhruž­ný­mi SMS zprá­va­mi, dení­ko­vý­mi zázna­my, emai­ly z minu­los­ti, vás tato kni­ha oprav­du chyt­ne a vtáh­ne do své­ho děje.

Kniha se vel­mi dob­ře čet­la a kro­mě jiné­ho se zao­bí­rá i téma­tem vzta­hu mezi dopí­va­jí­cí dce­rou a pra­cov­ně vytí­že­nou mat­kou, vel­ké tou­ze poznat, kdo je jejím sku­teč­ným octem, ale i nebez­pe­čen­stvím taj­ných a skry­tým nástra­hám taj­ných klu­bů, a tím spo­je­ná i jejich pra­vi­dla a nemíst­ná šika­na....

Já osob­ně jsem nej­ví­ce oce­ni­la, jak neo­kou­ka­né a ori­gi­nál­ní téma, s nevšed­ní a neotře­lou myš­len­kou autor­ka zvo­li­la a jsem moc ráda, že jsem se necha­la unést těmi­to strán­ka­mi do „jiné­ho“ živo­ta a pood­ha­lit i své vnitř­ní poci­ty a uvě­do­mit si, co je v živo­tě oprav­du to nej­dů­le­ži­těj­ší - lás­ka a důvě­ra ke svým dětem...

A prá­vě závě­reč­ná slo­va hlav­ní hrdin­ky Kate mě doslo­va dosta­la až na kole­na a urči­tě ve mně budou na dlou­hou dobu rezo­no­vat....

Kate pocho­pi­la, že Amelia byla to nej­lep­ší, co ji kdy v živo­tě potka­lo. a vždyc­ky to tak bude....

Už bylo  moc poz­dě na to něco měnit. Moc poz­dě na to se roz­ho­do­vat jinak. Být lep­ší mat­kou. Kate už moh­la být jen tou mat­kou, jakou byla, Amelinou mat­kou - stráž­ky­ní její památ­ky, jejích tajem­ství, ochra­ni­tel­kou její­ho srd­ce. A tou bude jed­nou pro­vždy...

PŘÍPAD AMELIA        

Autorka: Kimberly McCreight

Přeložila: Jana Kordíková

Vydala: Euromedia Group, a.s. - Ikar

Praha, 2019

Vydání dru­hé

Počet stran: 40

ISBN: 978-80-249-3962-9    

Předstírejme zno­va, že život je pev­né těle­so ve tva­ru kou­le, kte­ré obra­cí­me v prs­tech. (Virginia Woolfová, Vlny)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • MĚLČINA13. října 2023 MĚLČINA U psychologického thrilleru určeného zejména pro ženské publikum s názvem "Mělčina" od autorky Holly Craigové občas při čtení přestanete i dýchat, a to když budete s napětím očekávat […] Posted in Recenze knih
  • MRTVÝ V KOSTELE1. října 2023 MRTVÝ V KOSTELE Pokud jste zatoužili začíst se do thrilleru, který se vám doslova dostane pod kůži, tak určitě sáhněte po knize "Mrtvý v kostele" od spisovatelky a právničky Nadine Mathesonové. ... […] Posted in Recenze knih
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • SNOUBENKY SMRTI4. prosince 2022 SNOUBENKY SMRTI Toužíte-li si přečíst knihu, jejíž ústředním tématem je šílenství, které nezná hranic a odehrává se na pozadí nacistického Německa před vypuknutím druhé světové války, určitě sáhněte po […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62717 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71648 KB. | 24.06.2024 - 14:48:51