Kritiky.cz > Horory > Hellbound (1994)

Hellbound (1994)

rp Hellbound 28199429.jpg
rp Hellbound 28199429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pekelné síly mají v patách samot­né­ho Chucka Norrise…


Když před mno­ha sta­le­tí­mi král Richard Lví srd­ce během jed­né ze svých kří­žo­vých výprav ve Svaté Zemi pora­zil a uvěz­nil v hrob­ce sata­no­va vyslan­ce Prosatanose, zni­čil pekel­né žezlo na devět kous­ků, kte­ré násled­ně nechal taj­ně roz­vést po celém svě­tě, vypa­da­lo to, že se lid­stvo zno­vu bát toho­to pro­rad­né­ho zplo­zen­ce pek­la už nemu­sí. To však neby­la prav­da. Nyní v pří­tom­nos­ti musí řešit dva detek­ti­vo­vé z Chicaga (Shatter a Jackson) bru­tál­ní vraž­du židov­ské­ho rabí­na, kte­ré­mu někdo vyrval srd­ce z těla a sto­py je zave­dou až k arche­o­lo­gic­kým vyko­páv­kám v Izraeli. Až dopo­sud na pekel­né síly nevě­ři­li a pova­žo­va­li je za pohád­ky pro malé děti, ale záhy se sami pře­svěd­čí o opa­ku a budou muset čelit samot­né­mu Prosatanosovi…


Český název: Zásah z pek­la

Režie: Aaron Norris
Rok výro­by: 1994
Délka: 95 min
Země: USA
Hrají:
Chuck Norris...(Frank Shatter)
Calvin Levels...(Calvin Jackson)
Sheree J. Wilson...(Leslie)
Christopher Neame...(Profesor Malcolm Lockley \ Prosatanos)
Sarai Tzuriel...(Cloritt)
...a dal­ší


Chuck Norris se v horo­ru neob­je­vil popr­vé, nicmé­ně on má své před­nos­ti úpl­ně někde jin­de, tak­že je asi všem jas­né, že je potře­ba se na celou věc dívat dost s nad­hle­dem. Přeci jenom fil­my, ve kte­rých se obje­vil, se až na pár malič­kos­tí nikdy nedo­čka­li pří­liš vel­ké oblí­be­nos­ti, za to sám herec se těší beze­spo­ru vel­ké popu­la­ri­tě. A jak jinak, byl hlav­ní ozdo­bou i v tom­to „bru­tál­ním“ kri­mi thrille­ru (jen mi v žánro­vém zařa­ze­ní chy­bě­la uve­de­na ješ­tě kome­die…).
Samotný tvůr­čí nápad nebyl sice nikterak ori­gi­nál­ní, ale nedá se říci, že by byl vylo­že­ně špat­ný. Vyslanec pek­la se dosta­ne ze své­ho věze­ní a začne se shá­nět po deví­ti čás­tech své­ho žez­la. Jejich maji­te­lé (vět­ši­nou sva­tí muži) mají tu smůlu, že Prosatanos milu­je hlav­ně zabí­je­ní a trýz­ně­ní svých obě­tí. ON sám má však smůlu, že se mu na paty při­le­pí dvo­ji­ce své­ráz­ných poli­cis­tů z Chicaga a hlav­ně sám Chuck Norris. Tenhle zrza­vý chla­pík taky nejde pro ránu dale­ko, jen smů­la, že jeho čer­noš­ský kole­ga je dost vel­ký ňou­ma. Ale zas na dru­hou stra­nu, divák se ale­spoň zasmě­je nad někte­rý­mi vznik­lý­mi situ­a­ce­mi, nebo hláš­ka­mi kte­ré se tu obje­ví.

Hellbound si tak i přes svou prů­měr­nost jis­tě něja­ké ty fanouš­ky najde. Atmosféra byla mís­ty uchá­ze­jí­cí, ško­da že se nepři­da­lo na bru­tál­nos­ti – pro­to­že vět­ši­na důle­ži­té­ho se ode­hra­je mimo záběr kamer a v nepo­sled­ní řadě se roz­hod­ně dalo zapra­co­vat i na bojo­vé cho­re­o­gra­fii. Ta totiž mís­ty půso­bi­la dost komic­ky…

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77465 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72210 KB. | 23.05.2024 - 14:06:10