Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020

TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020

netflix ilustracni obrazek
netflix ilustracni obrazek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rok 2020 nás všech­ny pře­kva­pil, a hlav­ně zbrz­dil a zahnal do našich domo­vů. Mnoho lidí a firem se potý­ka­lo s eko­no­mic­ký­mi pro­blémy a nao­pak, napří­klad vel­ké­mu zájmu se těši­ly stre­a­mo­va­cí služ­by. Díky tra­gic­ké nabíd­ce veřej­no­práv­ní tele­vi­ze a komerč­ních tele­viz­ních sta­nic, se lidé v době ome­ze­ní zača­li masiv­ně zají­mat o jiné mož­nos­ti, jak trá­vit čas doma.

Smutná situ­a­ce pomoh­la k roz­kvě­tu naší nej­lep­ší inter­ne­to­vé tele­vi­ze. Podle Google žeb­říč­ku byla napros­to bez­kon­ku­renč­ně celo­svě­to­vě nej­ú­spěš­něj­ší stre­a­mo­va­cí spo­leč­nost Netflix a jen za prv­ní čtvrt­le­tí loň­ské­ho roku zís­ka­la více než 15,77 mili­o­nů nových před­pla­ti­te­lů a její zis­ky dosáh­ly přes 700 mili­o­nů dola­rů.

A kte­ré pro­jek­ty, kte­ré se nově obje­vi­li v roce 2020 na Netflixu měly vel­ký divác­ký úspěch?

• Dámský gambit, USA, hodnocení ČSFD 90 %, 7 epizod

Jsou pade­sá­tá léta, do sirot­čin­ce při­chá­zí malé děv­če, jehož mat­ka samo­ži­vi­tel­ka spácha­la sebe­vraž­du. Tak začí­ná nej­vět­ší seri­á­lo­vé pře­kva­pe­ní loň­ské­ho roku od Netflixu. Vše se točí kolem děv­če­te a poz­dě­ji mla­dé ženy, kte­rá je výji­meč­ně nada­nou šachist­kou, ale také kom­pli­ko­va­ným člo­vě­kem a její život­ní pří­běh je tak str­hu­jí­cí a neu­vě­ři­tel­ný, že není nut­né, abys­te o této hře něco vědě­li.

Ne moc zná­má Anya Taylor-Joy sehrá­la roli šachist­ky Beth. Postava dív­ky Beth divá­ky pro­ve­de svým, ne vždy jed­no­du­chým živo­tem od opuš­tě­né­ho děv­če­te, kte­ré našlo útě­chu ve skle­pě sirot­čin­ce se samo­tář­ským údrž­bá­řem hra­jí­cím šachy, až po tri­um­fál­ní vítěz­ství nejen nad šacho­vý­mi mis­try, ale i vlast­ní­mi démo­ny.

• Ztracená, Španělsko, hodnocení ČSFD 74 %, 14 epizod

Pokud máte rádi sil­né emo­tiv­ní pří­běhy, ten­to seri­ál vyprá­ví o une­se­né pěti­le­té dív­ce a odhod­lá­ní jejich rodi­čů zasvě­tit její­mu hle­dá­ní celý život. Je to pří­běh man­že­lů (Daniel Grao a Carolina Lapausa), kte­ří moc tou­ži­li po dítě­ti, a když nepři­chá­ze­lo, za úpla­tu si při­vez­li dítě z Kolumbie, kte­ré mělo být sirot­kem. Když bylo díven­ce 5 let, někdo ji une­sl.

Po 13. letech se koneč­ně poda­ři­lo její­mu otci najít prv­ní hma­ta­tel­nou sto­pu. Nechává se v Kolumbii odsou­dit za pašo­vá­ní drog, aby se dostal do věz­ni­ce, kde si odpy­ká­vá trest muž, kte­rý by měl o jeho dce­ři něco vědět. Tak se roz­ví­jí napí­na­vý pří­běh z drs­né­ho pro­stře­dí, ve kte­rém nechy­bí lás­ka a také pohled na neu­tě­še­né pro­blémy v Kolumbii, spo­je­né s dro­ga­mi.

• Barbaři, Německo, hodnocení ČSFD 72 %, 6 epizod

Seriál, kte­rý se v mno­ha ohle­dech drží dolo­že­ných infor­ma­cí z 9. sto­le­tí, je zají­ma­vou podí­va­nou na legen­dár­ní bitvu ve Feutoburském lese (his­to­ric­ky dolo­že­ná sku­teč­nost), kte­rou vyvr­cho­li­lo taže­ní Římských legií v ohro­mu­jí­cím počtu pro­ti Germánům a jejich míst­ním kme­nům, kte­ré římští vojá­ci nazý­va­li bar­ba­ry. Barbaři nako­nec jejich taže­ní zasta­vi­li. Seriálu nechy­bí sil­ná žen­ská osob­nost a roman­tic­ký náboj. V hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Geatano Aronica a Jeanne Goursaud.

• Emily v Paříži, USA, hodnocení ČSFD 70 %, 10 epizod

Od tvůr­ců seri­á­lu Sex ve měs­tě při­chá­zí na obra­zov­ky bez­sta­rost­ná Emily v podá­ní Lily Collins (dce­ra slav­né­ho brit­ské­ho muzi­kan­ta Phila Collinse). Trošku afek­to­va­ná mar­ke­tingo­vá spe­ci­a­list­ka při­jíž­dí do fran­couz­ské met­ro­po­le do jed­né z pobo­ček své­ho zaměst­na­va­te­le, aby vnes­la do pra­cov­ní­ho týmu své zna­los­ti moder­ní­ho mar­ke­tingu. Emily sice neu­mí ani fran­couz­sky, ale uží­vá si roman­ti­ku měs­ta, a nako­nec i lás­ku. Nechybí ji ani odhod­lá­ní nau­čit se dob­ře jazyk a pře­svěd­čit své zatvr­ze­lé kole­gy o nových obchod­ních mož­nos­tech.

• Tiger King, dokument USA, hodnocení ČSFD 80 %, 8 epizod

Jde o časosběr­ný doku­ment o pri­vát­ním cho­vu vel­kých koč­ko­vi­tých šelem a podiv­ných posta­vách, kte­ré se v tom­to pro­stře­dí pohy­bu­jí ve sku­teč­ném živo­tě. Poctivě nato­če­ný doku­ment, kdy si účast­ní­ci už ani neu­vě­do­mo­va­li pří­tom­nost kamer, ohro­mil celý svět a za prv­ní 4 týd­ny, kdy byl zařa­ze­ný do vysí­lá­ní, jej vidě­lo přes 64 mili­o­nů domác­nos­tí. Odstrašující pří­běhy lidí a zví­řat napsal sám život.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25922 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71560 KB. | 23.06.2024 - 22:33:47