Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let

Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let

Boure
Boure
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejzářivější holly­wo­od­ské hvězdy se sešly na natá­če­ní nej­vět­ší­ho a nej­ná­klad­něj­ší­ho váleč­né­ho fil­mu všech dob, v němž Američané koneč­ně vyhra­jí vál­ku ve Vietnamu. To pře­kva­pi­vě není cha­rak­te­ris­ti­ka fil­mu Tropická bou­ře, ale úvod k jeho pří­bě­hu, kte­rý sli­bu­je mimo­řád­ný záži­tek pro fanouš­ky všech forem humo­ru... Tugg Speedman (Ben Stiller) je klo­nem Sylvestera Stalloneho, kte­rý chr­lí kasov­ní trhá­ky, ale ne a ne dosáh­nout na Oscara. Kirk Lazarus (Robert Downey Jr.) by nao­pak mohl cena­mi dláž­dit chod­ník a s vírou ve vlast­ní schop­nos­ti hle­dá stá­le nové a vět­ší výzvy. Třetí hvězdou do par­ty je pak komik Jeff Portnoy (Jack Black), kte­rý má hod­ně spo­leč­né­ho se svým před­sta­vi­te­lem, jenž by rád prch­nul od pověs­ti fekál­ní­ho humo­ris­ty k cha­rak­ter­ní­mu herec­tví. Zásadním kro­kem jejich kari­é­ry měl být výše zmí­ně­ný váleč­ný vel­ko­film, jen­že během natá­če­ní se něco zadrh­lo – nákla­dy stou­pa­jí, atmo­sfé­ra houst­ne a pri­ma­do­ny ne a ne se vpra­vit do rolí vojá­ků v hlu­bi­nách viet­nam­ské džun­gle. Na radu váleč­né­ho porad­ce Čtyřlístka (Nick Nolte) vtáh­ne zou­fa­lý reži­sér Cockburn (Steve Coogan) své her­ce do sku­teč­né­ho pra­le­sa, aby z nich stvo­řil chla­py. Žádný z nich netu­ší, jak je tahle výpra­va zoce­lí. Během ces­ty totiž nara­zí na mili­tant­ní domo­ro­dou bojův­ku, kte­rá chce pro­ti ame­ric­ké inva­zi bojo­vat zuby neh­ty. A tak zatím­co domo­rod­ci pálí ost­rý­mi, nic­ne­tu­ší­cí her­ci si mys­lí, že vše je sou­čás­tí natá­če­ní a plá­nu ďábel­ské­ho reži­sé­ra na jejich „pře­vý­cho­vu“.

Ještě před­tím než se začne ve spo­ji­tos­ti s Tropickou bou­ří mlu­vit o zatím posled­ním sluš­ném zástup­ci podžán­ru paro­die by bylo dob­ré si ujas­nit jest­li vlast­ně Tropická bou­ře je sku­teč­ně čis­tá paro­die. Dojde tu sice na paro­do­vá­ní něko­li­ka sním­ků (ješ­tě před začát­kem fil­mu pro­střed­nic­tvím fake trai­le­rů se film stih­ne vysmát Rambovi, Zamilovanému pro­fe­so­ro­vi nebo Zkrocené hoře) a humor­né­mu cito­vá­ní scén z kul­tov­ních váleč­ných fil­mů (ušet­ře­ní se nedo­čká Četa, Most přes řeku Kwai a ani Apokalypsa), spí­še než o čis­tou paro­dii jde ale o kome­dii, kte­rá si uta­hu­je z růz­ných typu her­ců, fun­go­vá­ní holly­wo­od­ských pro­duk­cí nebo také dokon­ce poli­tic­kých ide­o­lo­gií. Musí se uznat, že je Tropická bou­ře šíle­ná divo­či­na, přes­to má ale i přes svůj bru­tál­ní humor a vul­gár­ní hláš­ky v sobě vel­mi chytrou sofis­ti­ko­va­nou kome­dii, kte­rá vlast­ně fun­gu­je jako slab­ší odvar té nej­slab­ší epi­zo­dy South Parku. A i to roz­hod­ně není málo, pro­to­že Ben Stiller jakož­to spo­lu­au­tor scé­ná­ře a reži­sér se u mně tím­to tak tro­chu vykou­pil za pou­ze oukey Zoolandera a nato­čil kome­dii sice ne bra­vur­ní, přes­to ale vtip­nou a s vrst­va­mi, kte­rou si nikdy nebu­du mít pro­blém zno­va. Musím uznat, že sám jsem dlou­ho čekal než si u mně Tropická bou­ře zaslou­ži­la 4 hvězdy, nako­nec jsem si ale uvě­do­mil že až 4 hvězdy jsou ade­kvát­ním balan­cem mezi objek­tiv­ní troj­kou a divác­kou pět­kou, kte­rá je radost­ná z toho, že vůbec něco tako­vé­ho vznik­lo.

Tropická bou­ře je film, kte­rý má prav­dě­po­dob­ně štěs­tí, že vzni­kl v roce 2008 a s jeho rea­li­za­cí se neče­ka­lo o kou­sek dýl. Už jen kvů­li roz­hod­nu­tí aby Robert Downey Jr. ztvár­nil afro­a­me­ri­ča­na (respek­ti­ve bělo­cha, kte­rý se nechá pře­o­pe­ro­vat na afro­a­me­ri­ča­na) by to film mohl mít v dneš­ní době těž­ké. Rok 2008 ale byl ješ­tě scho­pen tenhle fakt skous­nout a byl to rok kdy mohl Robert Downey Jr. tuto roli nejen ztvár­nit ale též za ní zís­kat na nomi­na­ci na Oscara. A je to prá­vem, pro­to­že Downey (kte­rý mimo­cho­dem ve fil­mu hra­je drži­te­le pěti Oscarů) v tomhle fil­mu bra­vur­ně zahrál her­ce posed­lé­ho Stanislavského meto­dou (tedy meto­du kdy se musí herec tvr­dě a kva­lit­ně při­pra­vit na svou roli- mezi tako­vé her­ce pat­řil tře­ba Heath Ledger, kte­rý Downeyho- i když po smrtně- v této kate­go­rii pře­ko­nal za svůj život­ní výkon v Temném rytí­ři) a ten tuto meto­du vzal doslo­va tak moc, že si nechal změ­nit i bar­vu kůže. Jeho výkon je poté sku­teč­ně osca­ro­vý, pro­to­že zahrát aus­tra­la­na, kte­rý se sna­ží co nej­lé­pe hrát čer­no­cha není tak leh­ká věc jak by se moh­lo zdát. Snadno z toho může vznik­nout trap­ná fraš­ka a prá­vě výkon Downeyho od toho­to scé­ná­ře mizí dale­ko. Downey je sice ze všech her­ců nej­vý­raz­něj­ší, to ale nezna­me­ná, že by zby­tek byl mimo. Právě nao­pak má Tropická bou­ře per­fekt­ní typo­vý cas­ting a i když se dá brát za úsměv­né, že by byl Ben Stiller akč­ním hrdi­nou tak i tohle je meta­hu­mor, kte­rý film před­sta­ví a Stillerovi by mož­ná divák ve finá­le i toho zabi­já­ka a akč­ní­ho hrdi­nu krá­če­jí­cí­ho ve sto­pách Schwarzennegera nebo Stallonea věřil. Jack Black zde poté hra­je roli, kte­rá mu bra­vur­ně sedí a i Brendan T. Jackson či Jay Baruchel jsou cas­tingo­vé tre­fy. Do toho vše­ho se kolem mih­ne i zase jed­nou parád­ní Nick Nolte, Stillerův mana­žér Matthew McConaughey, pyro­man Danny McBride, neschop­ný reži­sér Steve Coogan nebo pra­vá ruka Lee Grossmana Bill Hader.

Více na Kritiky.cz
Trailer na novou expanzi Conan Exiles: Isle of Siptah. Cena... Trailer na novou expanzi Conan Exiles: Isle of Siptah. Cena rozšíření je €20 (536 Kč)....
Rebarborový koláč s jahodami Jahodová sezóna sice ještě nezačala a ještě si na ní nějaký ten čas počkáme, ale o r...
Koně v díle Karla Maye - Ilči a Hatátitlá Ilči ("Vítr") je hřebec, který patřil Vinnetouovi. Byl to vraník, stejně jako jeho bratr Hat...
Rozhovor s režisérem a scénáristou Bora Dagtekinem I když FAKJŮ PANE UČITELI není pokračováním Vašeho filmového debutu „Turečtina pro zač...
0,75 [Sedmička] - Skvost mezi wine bary V srdci metropole, v historické části Holešovic, se nachází skvost mezi wine bary - 0,75 [Sedm...

A když už jsme u toho Grossmana.... Downey má ve fil­mu par­ťá­ka, kte­rý mu doká­že v jeho herec­kém výko­nu sekun­do­vat. A je to Tom Cruise v roli vztek­lé­ho pro­du­cen­ta Leeho Grossmana! Celý mar­ke­ting se sna­žil Cruiseovu pří­tom­nost nepro­ká­zat a neob­je­vi­la se po celou dobu reklam­ní kam­pa­ně jedi­ná jeho fot­ka. A dovo­lím si tvr­dit, že i kdy­by se pro­va­li­lo měsí­ce dopře­du, že si ve fil­mu zahrál Tom Cruise tak by ho v roli Grossmana nikdo nepo­znal. Cruise pro ztvár­ně­ní vyu­žil faleš­ný kos­tým, kte­rý ho udě­lal tlus­tým, faleš­né tlus­té ruce a čepi­ci, kte­rá mu udě­li­la paru­ku. Jsou dokon­ce i pří­pa­dy kdy Cruise pod Grossmanovou mas­kou nikdo nepo­znal až do doby než se jeho jmé­no obje­vi­lo v závě­reč­ných titul­cích. Cruise ve fil­mu nestrá­ví kdo­ví­ja­kou dobu, jeho 10 minut slá­vy kdy mimo­cho­dem doká­že před­vést i dvě taneč­ní kre­a­ce (kte­ré tak tro­chu hra­ni­čí s tím co všech­no film sne­se) a pře­de­vším se nesku­teč­ně vyřá­dit jako vztek­lý pro­du­cent. Zašlo to dokon­ce tak dale­ko, že se od vydá­ní fil­mu mlu­ví o Grossmanově spin-offu. Dodnes na něj nedo­šlo (a prav­dě­po­dob­ně ani nedo­jde, pro­to­že aktu­ál­ní doba jde pro­ti rea­li­za­ci ješ­tě bru­tál­ně­ji), přes­to ale urči­tě pat­ří jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších Cruisových rolí v jeho kari­é­ře a slu­ší se zmí­nit, že si bez par­do­nu Cruise zaslou­žil též nomi­na­ci. Tahle role doká­za­la, že je sku­teč­ně pro­fí­kem.

Rozpočet byl 92 mili­o­nů dola­rů a film díky tomu vypa­dá dra­ze a vizu­ál­ně je na pomě­ry žán­ru kome­die oprav­du parád­ní. Kameru si dokon­ce vzal na sta­rost John Toll, kame­ra­man fil­mů jako Statečné srd­ce nebo Poslední samu­raj. Tropická bou­ře i díky němu vypa­dá bra­vur­ně a pře­de­vším má Tropická bou­ře akci, kte­rou by dnes moh­la závi­dět vět­ši­na tvůr­ců akč­ních fil­mů.

Možná, že kdy­by pře­ce jen Stiller více času věno­val více rýpá­ní do Hollywoodu a více puto­vá­ní v džun­g­li tak by udě­lal líp. Jakmile se totiž rýpe do herec­kých typů, žán­ro­vých klišé nebo tomu jak zahrát retar­da dob­ře (nikdo vám to nevy­svět­lí líp než čer­ný Robert Downey Jr.!) tak je vše napros­to parád­ní, po prv­ních 20 minu­tách jde ale pře­ce jen ta vrchol­ná zába­va tro­chu stra­nou a obje­ví se pořád fajn zába­va, ale poten­ci­ál na totál­ně boží kla­si­ku pře­ce jen chy­bí i přes­to, že je ten film pořád nesku­teč­ně zábav­ný a tak skvě­le drzý, že se i v samot­ném divá­ko­vi vyro­jí kon­flikt jak film zhod­no­tit. Ten film je totál­ní šíle­nost, je to ale bra­vur­ně nato­če­ná šíle­nost a zábav­ná. Už pro­to si sto­jím za tím, že celo­ve­čer­ní film s Grossnamem by mohl fun­go­vat a mrzí mě, že se jej asi fakt jen tak nedo­čká­me.

Více na Kritiky.cz
Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a ...
Zombik – 24 ...
Poznej s námi Česko – zábavné doplňovačky pro malé školáky Putujete rádi po České republice? Zajímá vás historie, příroda a vše kolem? Právě vám je...
Diplomacie [80 %] Náročnější diváci zpozorněte, opouštíme mainstreamový proud. Do kin přichází francouzsk...
Alibi na klíč: Den D Philippe Lacheau a jeho parta zase a opět za plný počet. Tahle parta je jediná, která drž...

Dost mož­ná sku­teč­ně posled­ní sluš­ný zástup­ce žánr paro­die i když jde pořád o dis­ku­ta­bil­ní téma. Ten film je utr­že­ný ze řetě­zu od začát­ku (vlast­ně už před začát­kem) a celou dobu je jas­né, že nikdo ten pro­vaz už nesvá­že zpět, prá­vě v tom tkví ale kouz­lo téhle šíle­nos­ti, kte­rá je ve finá­le sku­teč­ně i chytrou sati­rou co se nebo­jí krom herec­kých metod a pro­dukč­ních svi­ňá­ren rýp­nout i do poli­tic­ké nevra­ži­vos­ti a i když to mož­ná dělá uráž­li­vě tak to dělá vtip­ně, což je přes­ně ta podob­nost se South Parkem. Tvůrčí duo Tray Parker a Matt Stone to sice pořád dělá líp a pořád si může díky své ani­ma­ci dovo­lit vět­ší šíle­nos­ti a pře­de­vším šíle­nos­ti, kte­ré pořád v rám­ci ani­ma­ce fun­gu­jí lépe, Ben Stiller spo­leč­ně s Justinem Therouxem a Etanem Cohenem napsal a násled­ně zre­ží­ro­val sku­teč­nou fajn kome­dii, kte­rá bude navždy v něčem zce­la jedi­neč­ná. Není bez­chyb­ná a k objek­tiv­ní doko­na­los­ti má pře­ce jen dale­ko, přes­to je ale fajn a i Brendan T. Jackson jako Alpa Chino (Al Pacino byl touhle men­ší poctou prý oprav­du poctěn) tu doká­zal, že v něm něco mož­ná je. Každopádně už díky exis­ten­ci Lee Grossmana si tenhle film zaslou­ží exis­to­vat. Tlustého tan­cu­jí­cí­ho Toma Cruise už zřej­mě nikdy neu­vi­dí­te. Minimálně ne v téhle podo­bě.....

PS: Původní sestřih měl dle Stillera tři a půl hodi­ny. Kde je koneč­ně pořád­nej Director´s Cut když ho člo­věk potře­bu­je?

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Foto: DreamWorks SKG


Podívejte se na hodnocení Tropická bouře na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout3. ledna 2019 Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kung Fu Panda 2 - Druhý díl, který neobstál30. října 2023 Kung Fu Panda 2 - Druhý díl, který neobstál Mrzí mě, že to musím říct, ale druhá Kung Fu Panda je typickým druhým dílem: tuctovka žijící z popularity jedničky, jež nepřináší pod slunce nic nového a celé to vlastně vyznívá do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mission: Impossible17. července 2023 Mission: Impossible V roce 1996 byl natočen akční špionážní film Mise: Impossible. Režisérem byl Brian De Palma a hlavní roli ztvárnil Tom Cruise. Scénář napsali David Koepp a Robert Towne, a příběh vytvořili […] Posted in Speciály
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to.2. září 2021 Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to. Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilistů, ale řešením zapeklitých situací, do kterých je jiní špióni (taky nešpiónující) dostali? Tajné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mission: Impossible - První díl z Oktalogie.25. května 2021 Mission: Impossible - První díl z Oktalogie. Agent IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) byl nařčen z toho, že zradil svou agenturu a prodal přísně tajné informace. Hunt je tak nucen závodit s časem, aby dokázal svou nevinu… a odhalil […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07072 s | počet dotazů: 293 | paměť: 70174 KB. | 30.11.2023 - 10:22:35