Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let

Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let

Boure
Boure
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejzářivější holly­wo­od­ské hvězdy se sešly na natá­če­ní nej­vět­ší­ho a nej­ná­klad­něj­ší­ho váleč­né­ho fil­mu všech dob, v němž Američané koneč­ně vyhra­jí vál­ku ve Vietnamu. To pře­kva­pi­vě není cha­rak­te­ris­ti­ka fil­mu Tropická bou­ře, ale úvod k jeho pří­bě­hu, kte­rý sli­bu­je mimo­řád­ný záži­tek pro fanouš­ky všech forem humo­ru... Tugg Speedman (Ben Stiller) je klo­nem Sylvestera Stalloneho, kte­rý chr­lí kasov­ní trhá­ky, ale ne a ne dosáh­nout na Oscara. Kirk Lazarus (Robert Downey Jr.) by nao­pak mohl cena­mi dláž­dit chod­ník a s vírou ve vlast­ní schop­nos­ti hle­dá stá­le nové a vět­ší výzvy. Třetí hvězdou do par­ty je pak komik Jeff Portnoy (Jack Black), kte­rý má hod­ně spo­leč­né­ho se svým před­sta­vi­te­lem, jenž by rád prch­nul od pověs­ti fekál­ní­ho humo­ris­ty k cha­rak­ter­ní­mu herec­tví. Zásadním kro­kem jejich kari­é­ry měl být výše zmí­ně­ný váleč­ný vel­ko­film, jen­že během natá­če­ní se něco zadrh­lo – nákla­dy stou­pa­jí, atmo­sfé­ra houst­ne a pri­ma­do­ny ne a ne se vpra­vit do rolí vojá­ků v hlu­bi­nách viet­nam­ské džun­gle. Na radu váleč­né­ho porad­ce Čtyřlístka (Nick Nolte) vtáh­ne zou­fa­lý reži­sér Cockburn (Steve Coogan) své her­ce do sku­teč­né­ho pra­le­sa, aby z nich stvo­řil chla­py. Žádný z nich netu­ší, jak je tahle výpra­va zoce­lí. Během ces­ty totiž nara­zí na mili­tant­ní domo­ro­dou bojův­ku, kte­rá chce pro­ti ame­ric­ké inva­zi bojo­vat zuby neh­ty. A tak zatím­co domo­rod­ci pálí ost­rý­mi, nic­ne­tu­ší­cí her­ci si mys­lí, že vše je sou­čás­tí natá­če­ní a plá­nu ďábel­ské­ho reži­sé­ra na jejich „pře­vý­cho­vu“.

Ještě před­tím než se začne ve spo­ji­tos­ti s Tropickou bou­ří mlu­vit o zatím posled­ním sluš­ném zástup­ci podžán­ru paro­die by bylo dob­ré si ujas­nit jest­li vlast­ně Tropická bou­ře je sku­teč­ně čis­tá paro­die. Dojde tu sice na paro­do­vá­ní něko­li­ka sním­ků (ješ­tě před začát­kem fil­mu pro­střed­nic­tvím fake trai­le­rů se film stih­ne vysmát Rambovi, Zamilovanému pro­fe­so­ro­vi nebo Zkrocené hoře) a humor­né­mu cito­vá­ní scén z kul­tov­ních váleč­ných fil­mů (ušet­ře­ní se nedo­čká Četa, Most přes řeku Kwai a ani Apokalypsa), spí­še než o čis­tou paro­dii jde ale o kome­dii, kte­rá si uta­hu­je z růz­ných typu her­ců, fun­go­vá­ní holly­wo­od­ských pro­duk­cí nebo také dokon­ce poli­tic­kých ide­o­lo­gií. Musí se uznat, že je Tropická bou­ře šíle­ná divo­či­na, přes­to má ale i přes svůj bru­tál­ní humor a vul­gár­ní hláš­ky v sobě vel­mi chytrou sofis­ti­ko­va­nou kome­dii, kte­rá vlast­ně fun­gu­je jako slab­ší odvar té nej­slab­ší epi­zo­dy South Parku. A i to roz­hod­ně není málo, pro­to­že Ben Stiller jakož­to spo­lu­au­tor scé­ná­ře a reži­sér se u mně tím­to tak tro­chu vykou­pil za pou­ze oukey Zoolandera a nato­čil kome­dii sice ne bra­vur­ní, přes­to ale vtip­nou a s vrst­va­mi, kte­rou si nikdy nebu­du mít pro­blém zno­va. Musím uznat, že sám jsem dlou­ho čekal než si u mně Tropická bou­ře zaslou­ži­la 4 hvězdy, nako­nec jsem si ale uvě­do­mil že až 4 hvězdy jsou ade­kvát­ním balan­cem mezi objek­tiv­ní troj­kou a divác­kou pět­kou, kte­rá je radost­ná z toho, že vůbec něco tako­vé­ho vznik­lo.

Tropická bou­ře je film, kte­rý má prav­dě­po­dob­ně štěs­tí, že vzni­kl v roce 2008 a s jeho rea­li­za­cí se neče­ka­lo o kou­sek dýl. Už jen kvů­li roz­hod­nu­tí aby Robert Downey Jr. ztvár­nil afro­a­me­ri­ča­na (respek­ti­ve bělo­cha, kte­rý se nechá pře­o­pe­ro­vat na afro­a­me­ri­ča­na) by to film mohl mít v dneš­ní době těž­ké. Rok 2008 ale byl ješ­tě scho­pen tenhle fakt skous­nout a byl to rok kdy mohl Robert Downey Jr. tuto roli nejen ztvár­nit ale též za ní zís­kat na nomi­na­ci na Oscara. A je to prá­vem, pro­to­že Downey (kte­rý mimo­cho­dem ve fil­mu hra­je drži­te­le pěti Oscarů) v tomhle fil­mu bra­vur­ně zahrál her­ce posed­lé­ho Stanislavského meto­dou (tedy meto­du kdy se musí herec tvr­dě a kva­lit­ně při­pra­vit na svou roli- mezi tako­vé her­ce pat­řil tře­ba Heath Ledger, kte­rý Downeyho- i když po smrtně- v této kate­go­rii pře­ko­nal za svůj život­ní výkon v Temném rytí­ři) a ten tuto meto­du vzal doslo­va tak moc, že si nechal změ­nit i bar­vu kůže. Jeho výkon je poté sku­teč­ně osca­ro­vý, pro­to­že zahrát aus­tra­la­na, kte­rý se sna­ží co nej­lé­pe hrát čer­no­cha není tak leh­ká věc jak by se moh­lo zdát. Snadno z toho může vznik­nout trap­ná fraš­ka a prá­vě výkon Downeyho od toho­to scé­ná­ře mizí dale­ko. Downey je sice ze všech her­ců nej­vý­raz­něj­ší, to ale nezna­me­ná, že by zby­tek byl mimo. Právě nao­pak má Tropická bou­ře per­fekt­ní typo­vý cas­ting a i když se dá brát za úsměv­né, že by byl Ben Stiller akč­ním hrdi­nou tak i tohle je meta­hu­mor, kte­rý film před­sta­ví a Stillerovi by mož­ná divák ve finá­le i toho zabi­já­ka a akč­ní­ho hrdi­nu krá­če­jí­cí­ho ve sto­pách Schwarzennegera nebo Stallonea věřil. Jack Black zde poté hra­je roli, kte­rá mu bra­vur­ně sedí a i Brendan T. Jackson či Jay Baruchel jsou cas­tingo­vé tre­fy. Do toho vše­ho se kolem mih­ne i zase jed­nou parád­ní Nick Nolte, Stillerův mana­žér Matthew McConaughey, pyro­man Danny McBride, neschop­ný reži­sér Steve Coogan nebo pra­vá ruka Lee Grossmana Bill Hader.

A když už jsme u toho Grossmana.... Downey má ve fil­mu par­ťá­ka, kte­rý mu doká­že v jeho herec­kém výko­nu sekun­do­vat. A je to Tom Cruise v roli vztek­lé­ho pro­du­cen­ta Leeho Grossmana! Celý mar­ke­ting se sna­žil Cruiseovu pří­tom­nost nepro­ká­zat a neob­je­vi­la se po celou dobu reklam­ní kam­pa­ně jedi­ná jeho fot­ka. A dovo­lím si tvr­dit, že i kdy­by se pro­va­li­lo měsí­ce dopře­du, že si ve fil­mu zahrál Tom Cruise tak by ho v roli Grossmana nikdo nepo­znal. Cruise pro ztvár­ně­ní vyu­žil faleš­ný kos­tým, kte­rý ho udě­lal tlus­tým, faleš­né tlus­té ruce a čepi­ci, kte­rá mu udě­li­la paru­ku. Jsou dokon­ce i pří­pa­dy kdy Cruise pod Grossmanovou mas­kou nikdo nepo­znal až do doby než se jeho jmé­no obje­vi­lo v závě­reč­ných titul­cích. Cruise ve fil­mu nestrá­ví kdo­ví­ja­kou dobu, jeho 10 minut slá­vy kdy mimo­cho­dem doká­že před­vést i dvě taneč­ní kre­a­ce (kte­ré tak tro­chu hra­ni­čí s tím co všech­no film sne­se) a pře­de­vším se nesku­teč­ně vyřá­dit jako vztek­lý pro­du­cent. Zašlo to dokon­ce tak dale­ko, že se od vydá­ní fil­mu mlu­ví o Grossmanově spin-offu. Dodnes na něj nedo­šlo (a prav­dě­po­dob­ně ani nedo­jde, pro­to­že aktu­ál­ní doba jde pro­ti rea­li­za­ci ješ­tě bru­tál­ně­ji), přes­to ale urči­tě pat­ří jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších Cruisových rolí v jeho kari­é­ře a slu­ší se zmí­nit, že si bez par­do­nu Cruise zaslou­žil též nomi­na­ci. Tahle role doká­za­la, že je sku­teč­ně pro­fí­kem.

Rozpočet byl 92 mili­o­nů dola­rů a film díky tomu vypa­dá dra­ze a vizu­ál­ně je na pomě­ry žán­ru kome­die oprav­du parád­ní. Kameru si dokon­ce vzal na sta­rost John Toll, kame­ra­man fil­mů jako Statečné srd­ce nebo Poslední samu­raj. Tropická bou­ře i díky němu vypa­dá bra­vur­ně a pře­de­vším má Tropická bou­ře akci, kte­rou by dnes moh­la závi­dět vět­ši­na tvůr­ců akč­ních fil­mů.

Možná, že kdy­by pře­ce jen Stiller více času věno­val více rýpá­ní do Hollywoodu a více puto­vá­ní v džun­g­li tak by udě­lal líp. Jakmile se totiž rýpe do herec­kých typů, žán­ro­vých klišé nebo tomu jak zahrát retar­da dob­ře (nikdo vám to nevy­svět­lí líp než čer­ný Robert Downey Jr.!) tak je vše napros­to parád­ní, po prv­ních 20 minu­tách jde ale pře­ce jen ta vrchol­ná zába­va tro­chu stra­nou a obje­ví se pořád fajn zába­va, ale poten­ci­ál na totál­ně boží kla­si­ku pře­ce jen chy­bí i přes­to, že je ten film pořád nesku­teč­ně zábav­ný a tak skvě­le drzý, že se i v samot­ném divá­ko­vi vyro­jí kon­flikt jak film zhod­no­tit. Ten film je totál­ní šíle­nost, je to ale bra­vur­ně nato­če­ná šíle­nost a zábav­ná. Už pro­to si sto­jím za tím, že celo­ve­čer­ní film s Grossnamem by mohl fun­go­vat a mrzí mě, že se jej asi fakt jen tak nedo­čká­me.

Dost mož­ná sku­teč­ně posled­ní sluš­ný zástup­ce žánr paro­die i když jde pořád o dis­ku­ta­bil­ní téma. Ten film je utr­že­ný ze řetě­zu od začát­ku (vlast­ně už před začát­kem) a celou dobu je jas­né, že nikdo ten pro­vaz už nesvá­že zpět, prá­vě v tom tkví ale kouz­lo téhle šíle­nos­ti, kte­rá je ve finá­le sku­teč­ně i chytrou sati­rou co se nebo­jí krom herec­kých metod a pro­dukč­ních svi­ňá­ren rýp­nout i do poli­tic­ké nevra­ži­vos­ti a i když to mož­ná dělá uráž­li­vě tak to dělá vtip­ně, což je přes­ně ta podob­nost se South Parkem. Tvůrčí duo Tray Parker a Matt Stone to sice pořád dělá líp a pořád si může díky své ani­ma­ci dovo­lit vět­ší šíle­nos­ti a pře­de­vším šíle­nos­ti, kte­ré pořád v rám­ci ani­ma­ce fun­gu­jí lépe, Ben Stiller spo­leč­ně s Justinem Therouxem a Etanem Cohenem napsal a násled­ně zre­ží­ro­val sku­teč­nou fajn kome­dii, kte­rá bude navždy v něčem zce­la jedi­neč­ná. Není bez­chyb­ná a k objek­tiv­ní doko­na­los­ti má pře­ce jen dale­ko, přes­to je ale fajn a i Brendan T. Jackson jako Alpa Chino (Al Pacino byl touhle men­ší poctou prý oprav­du poctěn) tu doká­zal, že v něm něco mož­ná je. Každopádně už díky exis­ten­ci Lee Grossmana si tenhle film zaslou­ží exis­to­vat. Tlustého tan­cu­jí­cí­ho Toma Cruise už zřej­mě nikdy neu­vi­dí­te. Minimálně ne v téhle podo­bě.....

PS: Původní sestřih měl dle Stillera tři a půl hodi­ny. Kde je koneč­ně pořád­nej Director´s Cut když ho člo­věk potře­bu­je?

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Foto: DreamWorks SKG


Podívejte se na hodnocení Tropická bouře na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,90297 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72149 KB. | 24.04.2024 - 18:33:42