Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Neúspěšný pilot seriálu Policajt z Beverly Hills: Odvaha, humor a nečekané komplikace

Neúspěšný pilot seriálu Policajt z Beverly Hills: Odvaha, humor a nečekané komplikace

Foto: CBS Television Studios
Foto: CBS Television Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

CBS objed­na­la pilot­ní díl seri­á­lu s Brandonem T. Jacksonem jako Aaronem, synem Axela Foleyho. I přes ambi­ci­óz­ní vizi a sil­né herec­ké obsa­ze­ní se seri­ál nako­nec nedo­stal do vysí­lá­ní. Příčinou byly nejen osob­ní stře­ty, ale i neče­ka­né pro­blémy s oče­ká­vá­ním divá­ků a stu­dia.

Úvodní objednávka a produkce

CBS objed­na­la pilot­ní díl seri­á­lu, kde měl Brandon T. Jackson hrát Aarona, syna Axela Foleyho. Toto hodi­no­vé kri­mi­nál­ní dra­ma pro­du­ko­val scé­náris­ta Shawn Ryan, zná­mý z The Shield a The Chicago Code.

Vize a koncept seriálu

V led­nu 2013 Ryan uve­dl: „Bude to pro­cedu­rál­ní seri­ál CBS, kde se kaž­dý týden bude řešit nový pří­pad, ale bude plný humo­ru a zába­vy. Chci také při­dat soci­ál­ní komen­tář, uka­zu­jí­cí mla­dé­ho klu­ka z děl­nic­ké tří­dy v Detroitu upro­střed Beverly Hills. Pilotní díl začí­ná napí­na­vou sek­ven­cí, kte­rá má být drá­sa­vá a nebez­peč­ná, podob­ně jako v seri­á­lech The Shield nebo The Chicago Code, a také bude obsa­ho­vat něko­lik humor­ných momen­tů. Nejedná se o kome­di­ál­ní seri­ál.“

Herecké obsazení a režie

V úno­ru 2013 byl do role Rodneyho Daloofa, vnitř­ní­ho práv­ní­ka poli­cej­ní­ho oddě­le­ní v Beverly Hills, obsa­zen Kevin Pollak. David Denman si zahrál Brada, sym­pa­tic­ké­ho, ale spo­le­čen­sky neo­hra­ba­né­ho detek­ti­va. Barry Sonnenfeld sou­hla­sil s režií pilot­ní­ho dílu a záro­veň se stal výkon­ným pro­du­cen­tem.

Zrušení a reakce

V květ­nu 2013 se CBS roz­hod­la seri­ál nepo­kra­čo­vat. V srpnu 2013 Jackson vysvět­lil, že byli pro CBS pří­liš odváž­ní a že jejich styl nese­děl k cha­rak­te­ru sta­ni­ce.

Eddie Murphyho cameo a dopady

V úno­ru 2015 Eddie Murphy pro­hlá­sil, že jeho cameo v pilot­ním dílu způ­so­bi­lo, že divá­ci oče­ká­va­li jeho pra­vi­del­nou pří­tom­nost v seri­á­lu, což ved­lo k jeho zru­še­ní: „Lidé si mys­le­li, že se budu pra­vi­del­ně obje­vo­vat, a když to neby­lo mož­né, seri­ál nepo­kra­čo­val.“ V roce 2019 Murphy své vyjá­d­ře­ní zopa­ko­val a dodal, že stu­dio odmít­lo pro­jekt, pro­to­že chtě­li jeho pra­vi­del­nou účast.

Osobní střety a další vývoj

V led­nu 2016 Ryan obvi­nil tele­vi­zi z osob­ních stře­tů: „Řekli, že se jim víc líbí jiné pilot­ní díly, ale pod­le mě šlo o stře­ty mezi vel­ký­mi hrá­či v bran­ži. Jsem na pilot­ní díl hrdý a spo­lu­prá­ce s Murphym byla skvě­lá.“ Po zru­še­ní seri­á­lu CBS se Paramount roz­ho­dl vyví­jet čtvr­tý film.

Únik pilotní epizody

V pro­sin­ci 2022 pilot­ní epi­zo­da unik­la na inter­net.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78895 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72061 KB. | 22.07.2024 - 19:07:33