Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage

Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage

TVTV
TVTV
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hned na začát­ku Face/Off jsem si uvě­do­mil, že něco je zásad­ně jinak, a pod­le syn­chron­ních nádechů a výdechů pub­li­ka jsem nebyl sám. Naprosto úchvat­ná, agre­siv­ní kame­ra a střih nás ženou do děje, situ­a­cí a myš­le­ní postav tem­pem dob­ře ošet­ře­né auto­ma­tic­ké zbra­ně kona­jí­cí svou prá­ci.

Kromě reži­sé­ro­vi pat­ří moje mimo­řád­ná poklo­na Oliveru Woodovi (kame­ra) a Christianu A. Wagnerovi (střih). A až do kon­ce nehro­zí, že bychom zpo­ma­li­li.

Dva cha­risma­tič­tí před­sta­vi­te­lé se ve Face/Off neje­nom utká­va­jí, oni se pro­lí­na­jí, a napo­do­bu­jí. Sean Archer (John Travolta) je veli­te­lem anti­te­ro­ris­tic­ké jed­not­ky FBI, po léta mar­ně stí­ha­jí­cí mezi­ná­rod­ní­ho nájem­né­ho tero­ris­tu Castora Troy (Nicholas Cage). Troy Archerovi kro­mě řady pro­fe­si­o­nál­ních potí­ží způ­so­bil obrov­skou ránu -- v jed­nom z poku­sů zabít Archera byl ten­to zra­něn, leč jeho malý synek Michael byl zabit. A tak se jeho tou­ha po dopa­de­ní Troye změ­ni­la na šíle­nou posed­lost.

Zatímco Archer jde do lochu...
Zatímco Archer jde do lochu...

... Troy získává na publicitě a popularitě

Spolu s mlad­ším bra­t­rem Polluxem (Alessandro Nivola) hod­lá Castor Troy zamo­řit cen­t­rum Los Angeles bojo­vým ply­nem -- na zakáz­ku nejme­no­va­né mili­tant­ní pod­zem­ní ori­ga­ni­za­ce. Archerovu týmu se je sice poda­ří dopad­nout -- s Castorem v koma­tu po zra­ně­ní -- jen­že o mís­tě a době odpá­le­ní jejich bom­by nic nevě­dí. Sean Archer se ve své posed­los­ti odhod­lá­vá ke krko­lom­né­mu činu: ve spe­ci­ál­ní poli­cej­ní labo­ra­to­ři si nechá sejmout vlast­ní tvář a nasa­dit tvář Troyovu. V ní a s pomo­cí dal­ších těles­ných modi­fi­ka­cí hod­lá vytáh­nout dobu a mís­to objed­na­né kata­stro­fy z „vlast­ní­ho“ bra­t­ra.

Sejmutí tvá­ře a vůbec celá ope­ra­ce je napros­to taj­ná, dílem aby se o ní tero­riské nedo­vě­dě­li, dílem pro­to­že je hlu­bo­ko za hra­ni­cí záko­na. Nejhorší a fatál­ní kom­pli­ka­cí je pak náh­lé pro­cit­nu­tí Troye z koma­tu, s Archerovou tvá­ří plu­jí­cí v nádob­ce ved­le. Před geni­ál­ním tero­ris­tou se ote­ví­ra­jí netu­še­né mož­nos­ti, zatím­co za Archerem s Troyovou tvá­ří zapa­da­jí vra­ta nej­os­třej­ší věz­ni­ce...

Zatímco Troy překvapuje svou/Archerovu manželku...
Zatímco Troy pře­kva­pu­je svou/Archerovu man­žel­ku...
... Archer objevuje svého/Troyova syna
...Archer obje­vu­je svého/Troyova syna

Face/Off by býval mohl být dal­ší oby­čej­ný, mír­ně sci-fi a hod­ně akč­ní krvák. Ó ano, zmí­ně­ných prv­ků se vám dosta­ne mírou vrcho­va­tou, naštěs­tí ve vel­mi půso­bi­vém, tře­ba­že občas lehce neprav­dě­po­dob­ném podá­ní. Co však činí ten­to film sku­teč­ným hitem i pro ty, kte­ří do kina cho­dí i kvů­li jiným ztvár­ně­ným poci­tům než pro­stře­le­né­mu bři­chu, jsou rodin­né scé­ny a vzta­hy náh­le vymě­ně­ných osob­nos­tí. Archerova žena Eve (Joan Allen), kte­rá se poma­lu smí­ři­la s man­že­lo­vou neko­neč­nou poli­cej­ní kari­é­rou a s ní spo­je­nou ztrá­tou syna, je doko­na­le zasko­če­na mužo­vou pro­mě­nou. Rovněž dce­ři Jamie (Dominique Swain) se nový táta bez zábran nej­spíš více než zamlou­vá; netu­ší, že chlíp­ný Troy v ní vidí hlav­ně mla­dé maso.
Neskonale psy­chic­ky těž­ší situ­a­ce v zlo­čin­co­vě tvá­ři uvěz­ně­né­ho poli­cis­ty je navíc zesí­le­na obje­vem Troyova syna, ke kte­ré­mu se milen­ka Sasha (Gina Gershon) váha­vě při­zná, když dosud aro­gant­ní hrdlo­řez náh­le uka­zu­je cit­li­vou pova­hu.

Já jsem Castor Troy!!!
Já jsem Castor Troy!!!

Zdechni, hajzle!

Výše zmí­ně­né super­vě­ze­ní, kam je Archer (s Troyovou tvá­ří) uvr­žen, by samo o sobě vysta­či­lo na méně ambi­ci­óz­ní sní­mek, ovšem z hle­dis­ka tech­nic­ké stav­by je nej­slab­ší sou­čás­tí pří­bě­hu -- nechci vám pro­zra­zo­vat detai­ly, ale dějo­vý vývoj je zde pros­tě neu­vě­ři­tel­ný.

Film kom­bi­nu­je vel­mi neotře­lý nápad s doko­na­lým zpra­co­vá­ním, úchvat­nou kame­rou, obdi­vu­hod­ný­mi herec­ký­mi výko­ny, zejmé­na obou hlav­ních postav, a výbor­ně stup­ňo­va­ným napě­tím a tem­pem. Odpůrci akč­ních fil­mů by sním­ku jis­tě moh­li vytknout pří­liš mno­ho střel­by, výbuchů a nási­lí vůbec. Pravda, tero­ris­mus a boj s ním (srov­na­tel­ný­mi pro­střed­ky) je hlav­ním námě­tem. Face/off má ale navíc hlu­bo­ký emo­ci­o­nál­ní náboj, kvů­li kte­ré­mu může být atrak­tiv­ní i něž­né čás­ti pub­li­ka. Určitě si nenech­te ujít.

Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT!

Výbušné lodičky
Výbušné lodič­ky

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Tryskové leta­dlo ne a ne nabrat rych­lost - pché.
 • Kromě krev­ní sku­pi­ny nelze změ­nit i jiné drob­né osob­ní detai­ly - např. intim­ní pachy. Proč sexu­ál­ní part­ne­ři nemě­li ani pode­zře­ní?
 • Jedna z nej­zá­klad­něj­ších iden­ti­fi­kač­ních metod (tře­ba na pří­jmu do věze­ní) je dak­ty­lo­sko­pie. Film jaxi opo­me­nul zmí­nit otis­ky prs­tů. Dále tu máme tře­ba den­tál­ní ana­lý­zu, oční sít­ni­ci...
 • Autoři se roz­hod­li nadá­le v laic­kém pub­li­ku udr­žo­vat blud, že lase­ro­vý paprsek je v čis­tém vzdu­chu vidět. Dále bych rád věděl, jak může laser za sebou „vyma­zá­vat“ krev či zajiz­ve­nou tkáň.
Zmatek na molu
Zmatek na molu
 • Když něko­mu sun­dá­te kus kůže či sva­lu a vyklo­pí­te to do fyzi­o­lo­gic­ké­ho roz­to­ku, ten­to by se měl zabar­vit krví z vlá­seč­nic.
 • Každý počí­tač, ovlá­da­jí­cí elek­tric­ký roz­vod, má pod­le Hollywoodu jed­no­du­chou instruk­ci nebo tla­čít­ko, kte­rým lze ten­to roz­vod pře­tí­žit, což vede k výbuchu, nebo ale­spoň mohut­né­mu srše­ní a cel­ko­vé­mu zhrou­ce­ní kon­struk­ce.
 • Paranoidní bráš­ka chla­pí­ko­vi, co mlu­ví a vypa­dá jako poli­cajt, hned uvě­ří, zatím­co Archer nemů­že pře­svěd­čit niko­ho.
 • Policista Archer (tře­ba­že za tvá­ří tero­ris­ty) nemá zábran stří­let do kole­gů, pokud je osob­ně nezná.
 • Střelba z auto­ma­tic­kých a polo­au­to­ma­tic­kých zbra­ní tro­pí mno­ho hmot­né ško­dy, leč zhus­ta neprav­dě­po­dob­ně míjí napros­to odkry­té masi­té cíle.
 • Osoby, kte­ré se roz­hod­ly gra­nát se slz­ným ply­nem igno­ro­vat, nejsou mlhou v míst­nos­ti nadá­le obtě­žo­vá­ni.
 • Ani ten­to­krát jsme neby­li uchrá­ně­ni od olb­římí­ho rudé­ho odpo­čí­tá­va­jí­cí­ho dis­ple­je na bom­bič­ce.
 • Hrdina a lump se honí na lodič­kách, tyto o sebe třís­ka­jí, až plech a prkén­ka léta­jí, leč v násle­du­jí­cích zábě­rech jsou boky netknu­té.
 • Všechna rych­lá pla­vi­dla se při nára­zu na pev­nou pře­káž­ku pro­mě­ní v kou­li hoří­cí­ho ben­zí­nu a pře­kliž­ko­vou drť.

Photo © 1997 Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Tváří v tvář na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74857 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72190 KB. | 21.04.2024 - 23:41:44