Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Riddick: Kronika temna

Riddick: Kronika temna

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chtěl jen zjis­tit, proč jej pří­tel zra­dil, ale zaple­tl se do boje o záchra­nu vše­ho živé­ho ve vesmí­ru. Jaká iro­nie. On nemi­lo­srd­ný zabi­ják, kte­rý se ten­to­krát až moc nechá ovliv­nit svý­mi city a přá­tel­stvím…


Uplynulo pět let od doby, kdy Riddick odle­těl z pla­ne­ty, kte­rá se pono­ři­la do tmy a zachrá­nil Imama a dív­ku Jackie. Od té doby se skrý­val na ledo­vé pla­ne­tě, až do chví­le kdy se jej poku­si­li chy­tit lov­ci odměn. Poté co zjis­til, že si je najal někdo z pla­ne­ty  Helion Prime jim ukrad­ne loď a vydá­vá se hle­dat odpo­vě­di, proč jej pří­tel zra­dil. Imam mu poví o počet­né armá­dě Necromongerů a jejich vůd­ci Lordu, kte­rý se sna­ží ovlád­nout vše­chen život ve vesmí­ru. Zrovna v tu chví­li nepřá­te­lé zaú­to­čí na pla­ne­tu a Riddick se tak opět pro­mě­ní v to, co mu jde nej­lé­pe – stroj na zabí­je­ní. Následně je však zno­vu chy­cen lov­ci odměn, ale ten­to­krát se nechá dob­ro­vol­ně odvést do vězeň­ské­ho kom­ple­xu hlu­bo­ko v pod­ze­mí pla­ne­ty Crematoria, aby zde našel Jackie. V patách mu však jsou Necromongeři a tak uzrál čas, aby to s nimi Riddick skon­co­val jed­nou pro­vždy.

Český název: Riddick: Kronika tem­na
Režie: David Twohy
Rok výro­by: 2004
Délka: 119. min
Země: USA
Hrají:
Vin Diesel ……………………….(Riddick)
Alexa Davalos ……………………(Kyra)
Colm Feore ……………………….(Lord Marshal)
Thandie Newton …………………..(Vaako)
Keith David ………………………..(Imam)
…a dal­ší
Twohy se po čtyřech letech roz­hou­pal k pokra­čo­vá­ní Černočerné tmy, což mu divá­ci a počet­ný fan­klub kvi­to­val s povdě­kem. Bohužel milov­ní­ci horo­ro­vé­ho žán­ru ten­to­krát ostrou­ha­jí, pro­to­že s tím toho má ten­to kou­sek oprav­du pra­má­lo spo­leč­né­ho (vlast­ně až na pár „prv­ků – momen­tů) vůbec nic. Jde o kla­sic­ké akč­ní sci­fi oko­ře­ně­né pořád­nou dáv­kou fan­ta­sy. Navíc přes­to­že se poda­ři­lo zís­kat hod­ně zají­ma­vý roz­po­čet oko­lo 120 mili­o­nů dola­rů, tak kva­lit prv­ní­ho dílu tohle pokra­čo­vá­ní nedo­sa­hu­je ani omy­lem. Já však nechci moc srov­ná­vat, pro­to­že oba fil­mu ač na sebe „tro­chu nava­zu­jí“ pojed­ná­va­jí úpl­ně o něčem jiném. Riddick se však vůbec nezmě­nil – opět půjde o toho samé­ho nemi­lo­srd­né­ho bastar­da, kte­rý zabí­jí bez mrk­nu­tí oka a všich­ni jsou mu u prde­le (teda jen má sla­bost pro děti – ne jako pedo­fil…), ale ten­to­krát dojde i na city. Vlastně jsem ani netu­šil, že něja­ké má. Za nej­lep­ší pasáž z celé­ho fil­mu pova­žu­ju věze­ní, kte­ré se jim hod­ně poved­lo a pak pro­mě­nu Jackie (tady se pře­jme­no­va­la na Kyru). Ta se již v Černočerné tmě sna­ži­la napo­do­bo­vat svůj vzor, jen nevím, jest­li Riddick byl tou správ­nou vol­bou. Nicméně její „ost­ré“ bot­ky jsou cool.
Photo © Universal Pictures
Nevím, jest­li si byl reži­sér a scé­náris­ta vědom toho, že tímhle výtvo­rem si může zís­kat neli­bost a zlo­bu svých věr­ných, ale jeli­kož ponu­rá atmo­sfé­ra byla v mno­ha pří­pa­dech nahra­ze­na „čer­ným“ humo­rem, tak asi jo. Trošku mi při­pa­da­lo, že se film vlast­ně ani sám nebe­re moc váž­ně. K mému pře­kva­pe­ní to však zafun­go­va­lo, tak­že mís­to abych to vzte­ky vypnul (já váž­ně zpo­čát­ku věřil, že se poje­de pod­le sta­rých kole­jí), tak jsem se cel­kem bavil. Mohlo to být sice krat­ší a ješ­tě více bych při­tvr­dil – já na ty fan­tasma­go­rie moc nejsem (viz tech­no­lo­gie Necromonger). Jediným štěs­tím bylo, že se Riddick váž­ně činil a mrtvých zača­lo při­bý­vat.
Photo © Universal Pictures
Ten vyš­ší roz­po­čet se samo­zřej­mě musel někde pro­je­vit. Tady se to nej­víc pro­je­vi­lo samo­zřej­mě na spe­ci­ál­ních efek­tech a tri­cích. Jak už jsem řekl, já sice moc na podob­né počí­ta­čo­vé hra­čič­ky nejsem, ale lhal bych, kdy­bych tvr­dil, že to občas neby­la pas­tva pro oči (po vizu­ál­ní strán­ce). Je jen vel­ká ško­da, že mi pros­tě atmo­sfé­ra nedo­ká­za­la nabíd­nout to, co jsem od ní oče­ká­val. Takhle bych klid­ně ohod­no­til více, ale v žád­ném pří­pa­dě nedám tolik, kolik jed­nič­ce. Ta byla pros­tě bez­kon­ku­renč­ně lep­ší.
Photo © Universal Pictures
Hodnocení: 60 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76028 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72311 KB. | 16.04.2024 - 19:03:06