Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > U Konce světa - Jsme tady, abychom byli zničeni!

U Konce světa - Jsme tady, abychom byli zničeni!

UKonce
UKonce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Začalo to v roce 2004, kdy se spo­ji­la tro­ji­ce Edgar Wright, Simon Pegg a Nick Frost. Jejich prv­ní film Soumrak mrtvých (Shaun of the Dead) nejen­že slo­žil poctu žán­ru zom­bie horo­rů, ale také při­ve­dl na svět zce­la novou for­mu kome­dií s lehce absurd­ním a zce­la spe­ci­fic­kým a ori­gi­nál­ním humo­rem. V Soumraku mrtvých se poda­ři­lo nasa­dit vel­mi vyso­kou úro­veň zába­vy, kte­rá kom­bi­no­va­la smích, smy­sl pro absurd­ní situ­a­ce a doká­za­la si pora­dit i s emo­ci­o­nál­ně vypja­těj­ší­mi chví­le­mi. O tři roky poz­dě­ji, v roce 2007, se obje­vil dal­ší film spo­je­ný s tře­mi výše uve­de­ný­mi jmé­ny. Edgar Wright coby reži­sér a scé­náris­ta, Simon Pegg jako před­sta­vi­tel jed­né z hlav­ních rolí a spo­luscé­náris­ta a Nick Frost jako před­sta­vi­tel dal­ší hlav­ní role.

The World's End (r. Edgar Wright) Foto: Universal Pictures
The World’s End (r. Edgar Wright) Foto: Universal Pictures

Jejich Jednotka pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní (Hot Fuzz) zce­la nápad­ně a se sty­lem paro­do­va­la sním­ky s poli­cej­ní tema­ti­kou, ale děla­la to  pomo­cí pro­pra­co­va­něj­ší­ho humo­ru než napří­klad „bea­nov­ská kome­die“ Johnny English(r. Peter Howitt, 2003). Navíc se Jednotkanespo­lé­ha­la pou­ze na funk­ci paro­die, ale při­šla s vlast­ní vel­mi ori­gi­nál­ní pří­bě­ho­vou linií, kte­rá sní­mek opět doved­la do pat­řič­ně absurd­ní­ho nala­dě­ní, na jaký byli divá­ci zvyklí již ze Soumraku mrtvých.
Naprosto parád­ní herec­ký kon­cert Simona Pegga a Nicka Frosta v ústřed­ních rolí dopl­ni­li dal­ší mata­do­ři brit­ské­ho fil­mu jako tře­ba Martin Freeman, Bill Bailey, David Bradley nebo Jim Broadbent. A samo­zřej­mě se zde opět obje­vil Bill Nighy, opět v „auto­ri­ta­tiv­ní“ roli, ten­to­krát namís­to přís­né­ho nevlast­ní­ho otce v roli poli­cej­ní­ho ředi­te­le. Opakované obsa­zo­vá­ní stej­ných her­ců do typo­vě podob­ných rolí je dal­ší z výraz­ných rysů vol­né Wrightovy tri­lo­gie a zce­la nepo­chyb­ně se obje­vu­je a vrcho­lí prá­vě ve sním­ku U Konce svě­ta (The Wolrd’s End).

Zabraňte kri­zi střed­ní­ho věku

The World’s End je více­mé­ně ukáz­kou bud­dy fil­mu, ve kte­rém ale nefi­gu­ru­je jen ústřed­ní dvo­ji­ce jako napří­klad v „par­ťác­kých“ poli­cej­ních fil­mech, jako tomu bylo tře­ba i ve sním­ku Hot Fuzz. Tady na scé­nu při­chá­zí pat­ra pěti kama­rá­dů z dět­ství, kte­ří spo­lu vyrůs­ta­li v malém měs­tě. Funguje tu ste­re­o­typ klu­či­čí par­ty, kte­rá má své­ho vůd­ce, své­ho ben­ja­mín­ka nebo tře­ba své­ho spon­zo­ra ve for­mě boha­tých rodi­čů. Vůdcem sku­pi­ny je při­ro­ze­ně Gary King (Simon Pegg), kte­rý na sklon­ku střed­ní ško­ly pla­tí za nej­vět­ší­ho fra­jír­ka z malo­měs­ta, kte­rý pod­le svých slov chce v živo­tě jedi­né – dob­ře se bavit a pořád­ně se zka­lit. Na pra­hu čty­ři­cít­ky však tato slo­va dostá­va­jí nepří­jem­nou pachuť, zvlášť když jste celý život sku­teč­ně pro­ži­li jako jeden vel­ký večí­rek se spous­tou kok­su a v alko­ho­lo­vých výpa­rech. Přichází nepří­jem­né vystříz­li­vě­ní a navíc tou­ha poko­řit něco, co se vám v mlá­dí nepo­da­ři­lo.

Více na Kritiky.cz
AZUA jde na souboj o individuální imunitu | Survivor CZ&SK ...
Avatar: The Way of Water – Recenze – 90 % Uvedení dlouho očekávaného pokračování veleúspěšného filmu Avatar z roku 2009 bylo půvo...
#62 - Upír Nosferatu (1979) Původní "Upír Nosferatu" byl klasickým existenciálním hororem. Nová verze tohoto filmu v rež...
Jen pro tvé oči - Začínají 80. léta, což jsou pro Jamese Bonda hodně divoké roky. Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se ...
Smrtonosná past Jen málokdy se stane, že akční film se stane opravdou klasikou.Vlastně jich ani moc není.Pokud...
The World's End (r. Edgar Wright) Foto: Universal Pictures
The World’s End (r. Edgar Wright) Foto: Universal Pictures

Gary King pro­žil sku­teč­ně bouř­li­vý život, kte­rý z něj ve čty­ři­ce­ti letech vycu­cal napros­to veš­ke­rou sílu, uvr­hl ho do léčeb­ny pro závis­lé na alko­ho­lu, vzdá­lil ho od jeho přá­tel, kte­ří se v men­ší či vět­ší míře muse­li něja­kým způ­so­bem potý­kat s jeho výstřel­ky, ale nevzal mu tou­hu poko­řit Zlatou míli. Zlatá míle je v pod­sta­tě vel­mi eufe­mis­tic­ké vyjá­d­ře­ní pro totál­ní alko­ho­lo­vou ani­hi­la­ci, při kte­ré musí­te pro­jít dva­náct putyk a v kaž­dé vypít pin­tu piva. Garyho ulti­mát­ní plán se začí­ná rodit. Jediný pro­blém spo­čí­vá v tom, že musí dát dohro­ma­dy sta­rou par­tu, což je vskut­ku neleh­ký úkol.

Edgar Wright vel­mi pre­ciz­ně pra­cu­je s celým pří­bě­hem, kte­rý minu­lost postav a pře­de­vším pak ústřed­ní­ho živlu Garyho, dáv­ku­je vel­mi opa­tr­ně a spí­še mezi řečí. Celý film je uvo­zen Garyho vzpo­mí­ná­ní na mla­dist­vý výlet po dva­nác­ti hos­po­dách, kte­rý ten­krát bohu­žel nedo­šel do zář­né­ho kon­ce. Při úvod­ní sek­ven­ci se vypla­tí dávat pozor, což je ale prvek zná­mý už ze Soumraku mrtvých– začá­tek mnoh­dy pro­zra­zu­je více, než je na prv­ní pohled patr­né.

V posta­vě Garyho Kinga se v hor­ším pří­pa­dě sami pozná­te, prav­dě­po­dob­ně­ji v něm ale spat­ří­te odraz vaše­ho zná­mé­ho, kte­rý si život více­mé­ně před­sta­vu­je jako jed­nu vel­kou jízdu, stá­le má čas, pro­to­že ješ­tě nese­hnal pořád­nou prá­ci a před­ha­zu­je vám svo­ji svo­bo­du, kte­rou vy už jste uvě­do­mě­ním si vlast­ní dospě­los­ti ztra­ti­li.

Conrnetto Trilogy (www.http://paradigmposters.weebly.com)
Conrnetto Trilogy (www.paradigmposters.weebly.com)

„We are here to get anni­hi­la­ted!“

Jak pro­zra­zu­je i trai­ler, Garymu se poda­ří svo­lat sta­rou par­tu zpět. Použije k tomu sice pár neka­lých pro­střed­ků, nicmé­ně jejich rod­né měs­teč­ko Newton Haven sku­teč­ně spat­ří své oblí­be­né výrost­ky v dospě­lém pro­ve­de­ní. Od prv­ní chví­le ve měs­tě je však jas­né, že se k nepo­zná­ní nezmě­ni­li jen hlav­ní hrdi­no­vé, nýbrž i celé měs­to pro­šlo pra­zvlášt­ní pro­mě­nou. Nejradikálnější z nich je pro naší par­tič­ku nej­spíš napros­té zni­če­ní kolo­ri­tu tra­dič­ních hospů­dek, z nichž někte­ré  se mezi­tím sta­ly sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní­ho řetěz­ce se stan­dar­di­zo­va­ným inte­ri­é­rem i nabíd­kou nápo­jů. „Starbucksová kutlu­ra“ byla tedy zapo­ča­ta i na malo­měs­tě. Vytlačení původ­ních hospů­dek však není jedi­ná změ­na, kte­rá na par­tu kama­rá­dů čeká. Brzy se uká­že, že ani oby­va­te­lé měs­ta nezů­sta­li tak úpl­ně stej­ní. Pokud jste dosta­teč­ně sezná­me­ní s prv­ní­mi dvě­ma sním­ky z tzv. cor­net­to­vé tri­lo­gie, pak vám musí být jas­né, že The Wolrd’s End nebu­de jen o oby­čej­ném reu­ni­o­nu a popí­je­ní piva.

Více na Kritiky.cz
RECENZE – Malé temné lži Autorka: Sharon J. BoltonPřeklad: Květa PalowskáNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Po...
IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno Společnost Marvel Studios v době fenomenálního úspěchu filmu Avengers v kinech po celém svě...
Jitřní záře Jedná se o 6 dílnou seriálovou sérii, kterou můžeme zhlédnout pouze na internetové televizi ...
Guy Hamilton Guy Hamilton sa narodil vo Francúzsku, presnejšie v Paríži rodičom pôvodom z Anglicka. Počas ...
Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život nap...

První půl­ka fil­mu doko­na­le před­sta­vu­je všech pět hlav­ních akté­rů, sou­stře­dí se pře­de­vším na vybu­do­vá­ní emo­ci­o­nál­ních vzta­hů a roz­jíž­dí leh­ký ale vel­mi vtip­ný pří­běh. Druhá polo­vi­na však zachá­zí mno­hem dál a pra­cu­je v pod­sta­tě se zce­la novým moti­vem. Ve fil­mu vel­mi čas­to zazní­vá údiv vyjá­d­ře­ný vskut­ku výstiž­nou zkrat­kou WTF a při­prav­te se na to, že tako­vou otáz­ku si při sle­do­vá­ní The Wolrd’s End nejed­nou sami polo­ží­te. Nikdy to však nebu­de v žád­ných nega­tiv­ních sou­vis­los­tech, jako spí­še v momen­tech chvil­ko­vé­ho údi­vu nad tím, kam se vlast­ně pří­běh ubí­rá. Pokud se tře­ba před výpra­vou do kina (nebo obý­vá­ku) nepo­dí­vá­te ani na jeden trai­ler a začne­te film sle­do­vat jako tabu­la rasa, bude pro vás záži­tek o to více inten­ziv­ní.

The World's End (r. Edgar Wright) Foto: Universal Pictures
The World’s End (r. Edgar Wright) Foto: Universal Pictures

Užívat si prá­ci tro­ji­ce Edgara Wrighta, Simona Pegga a Nicka Frosta je sku­teč­né potě­še­ní pro všech­ny jejich fanouš­ky a závě­reč­ný díl tri­lo­gie jim roz­hod­ně žád­nou ostu­du nedě­lá. Naopak vyzdvi­hu­je všech­ny typic­ké prv­ky jejich fil­mů, kte­rý­mi jsou pře­de­vším absurd­ní humor, bizar­ní záplet­ky dove­de­né do šíle­ných kon­ců a napros­to skvost­né herec­ké výko­ny. Především ved­lej­ší role jsou zna­me­ni­té. Pokud už jste se pře­nes­li přes Red Wedding a tvář Davida Bradleyho nemá­te spo­je­nou výluč­ně s posta­vou Waldera Fraye, pak si náram­ně uži­je­te pře­de­vším vel­mi stříd­mě dáv­ko­va­nou ale o to více inten­ziv­ní pří­tom­nost Basila prá­vě v podá­ní toho­to brit­ské­ho her­ce. A samo­zřej­mě i Bill Nighy tu má svou „auto­ri­ta­tiv­ní roli“ jako v pří­pa­dě před­cho­zích dvou fil­mů. Pokud pat­ří­te mezi pra­vi­del­né divá­ky prá­ce Wrighta, Pegga a Frosta je pro vás samo­zřej­mos­tí podí­vat se i na The  Wolrd’s End. Pokud se s jejich tvor­bou tepr­ve sezna­mu­je­te a ten­to sní­mek by měl být vstup­ní bra­nou, počí­tej­te se zce­la nety­pic­kým kome­di­ál­ním fil­mem, kte­rý se roz­hod­ně z hla­vy snad­no nevy­tra­tí.

Trailer jen na vlast­ní nebez­pe­čí. Bez něj bude záži­tek z fil­mu mno­hem inten­ziv­něj­ší.

Více na Kritiky.cz
Hravá logopedie 2., upravované vydání Nesmírně důležitá je schopnost souvislého vyjadřování. Děti v dnešní době mluví v hol...
Dobrý den, noci není historický snímek, říká o svém filmu režisér Marco Bellocchio Marco Bellocie je významný italský režisér, který ke svým mnoha režisérským oceněním zí...
Instagram lajky – proč si je lidé kupují? Instagram i přes jakékoliv ostatní sociální sítě patří mezi to nejsilnější, co na trhu j...
Jak vyprávět příběhy dětem – skvělá příručka pro všechny rodiče a pedagogy Máte rádi různé příběhy? Chcete se stát tím nejlepším vypravěčem? Tak právě vám bude...
Survivor - 19. díl (SK-33,34.) - Byl tohle opravdu Survivor? Poslední díl byl na naše poměry skvělý, až na ten totálně zpackaný konec. Než začnu dne...

P.S. Buďte trpě­li­ví. Na Cornetto sku­teč­ně dojde.

P.P.S. Lepší a vtip­něj­ší film o pova­ze lid­stva tady dlou­ho nebyl.

Nicneříkající pro­cen­tu­ál­ní zhod­no­ce­ní: 90 %

U Konce světa/The World’s End

Česká pre­mi­é­ra: 24. říj­na 2013
Česká dis­tri­buce: Bontonflm
Režie: Edgar Wright
Scénář: Edgar Wright, Simon Pegg
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman, David Bradley,
Pierce Brosnan, Rosmanud Pike, Bill Nighy, Eddie Marsan, Paddy Considine


Podívejte se na hodnocení U Konce světa na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41437 s | počet dotazů: 309 | paměť: 70464 KB. | 30.11.2023 - 16:03:36