Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) režíruje

Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) režíruje

Battle
Battle
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový Transformeři? No nevím, pros­tě se svět zbláz­nil a fil­mo­ví pro­du­cen­ti vymys­le­li dal­ší ždí­má­ní peněz fil­mo­vých fanouš­ků. Hlavně Američanů, kte­ří mají svo­jí hrdost a jsou šťast­ní, když pěk­ní ame­rič­tí hoši udě­la­jí pěk­né ame­ric­ké věci, hlav­ně pora­zí ame­ric­ké nepří­te­le, hlav­ně mimo­zemš­ťa­ny.

Ano, svět se oprav­du zbláz­nil a občas ame­ric­kou nátu­ru oprav­du nesná­ším, když udě­lá pou­ze jed­no­du­ché hry lodě film o tom, jak hez­ký hoši porá­ží zlo. Tou adap­to­va­nou hrou jsou lodě, kte­ré, jak všich­ni v Čechách zná­me, se hra­jí pou­ze na kos­tič­ko­va­ném papí­ru. I já jsem se je hrál, pro­to­že pra­vi­dla jsou veli­ce jed­no­du­chá. Tak jako papí­ro­vá ver­ze hry je i fil­mo­vé ver­ze hry napros­to jed­no­du­chou pre­zen­ta­cí ame­ric­ké pova­hy.

Americký reži­sér Peter Berg, kte­rý se vrá­til opět k akč­ní­mu fil­mu, po Hancockovi a Království se zno­vu vrá­til k ame­ric­ké obdo­bě dnu nezá­vis­los­ti. Je oprav­du vidět sna­ha pro­du­cen­tů dávat reži­sé­ro­vi, kte­rý je úspěš­ný a umí pro­sla­vit Ameriku, zno­vu nové úko­ly, jak sobě i ostat­ním doká­zat, že Amerika je oprav­du tím správ­nou zemí pro poráž­ku ostat­ních.

Jednoduchá záplet­ka, kdy zemi navští­ví mimo­zemš­ťa­ni a pátý kolo u vozu (hlav­ní posta­va) umí posta­vit zlým pro­tiv­ní­ků a zni­čit, i když se to na prv­ní pohled nezdá. Všichni, kte­ří ho můžou pře­chyt­ra­čit a být lep­ší než on, tak jsou buď­to mrt­ví, jako jeho úspěš­něj­ší bra­tr, nebo jsou zasta­ve­ni na okra­ji a nemů­žou do boje zasáh­nout.  Nejen, že boju­je o svo­jí čest, ale o svo­jí hol­ku, model­ku, ale o prá­ci, ale také pro své­ho budou­cí­ho tchá­na, kte­rá je „mimo­cho­dem“ armád­ní gene­rál.

Potom je veli­ce trap­ná záplet­ka s Japonským spo­lu­bo­jov­ní­kem, ke kte­ré­mu nako­nec hlav­ní posta­va zís­ká úctu, přes­to­že na něj zpr­vu veli­ce ****.

Když to vez­mu kolem a kolem, těž­ko je říct o tom fil­mu něco dob­ré­ho. Ani je dob­ře nato­čen, ale mno­ho věcí mi bylo ke smí­chu, jak her­ci, kte­ří tam tak sto­jí (Taylor Kitsch - John Carter: Mezi dvě­ma svě­ty, Brooklyn Decker - model­ka) jako kdy­by nevě­dě­li co dělat. Vůbec se mi nelí­bil soun­d­track, kte­rý vlast­ně ani nebyl, pro­to se pou­ži­lo mno­ho pís­ní, kte­ré uka­zo­va­li ame­ric­kou nála­du.  Potom tri­ky, kte­ré sice byly dost zají­ma­vé a reál­né, ale v někte­rých oka­mži­cích nebyl obraz vůbec čis­tý a při­po­mí­nal mi špat­né ama­tér­ské fil­my, kte­ré se sna­ží o skry­tí nekva­lit­ních tri­ků v zrně­ní. Potom hlav­ní posta­vy mimo­zemš­ťa­nů mi při­po­mí­na­li recyklo­va­né posta­vy z fil­mů „Já Legenda“.

Potom pře­stá­vám chá­pat, proč mají v tom­to fil­mů hrát slav­ní her­ci, kte­ří evi­dent­ně mají i na lep­ší fil­my. Jmenovitě Liam Neeson, kte­rý věč­ně nemá na nájem, potom Peter MacNicol, kte­ré­ho zná­me jako Američana z Beana, či inge­lit­gent­ní­ho pro­fe­so­ra ze seri­á­lu Numb3rs a Krotitelů duchů.

Suma sumá­rum, pokud chce­te jít na typic­ky jed­no­du­chý ame­ric­ký film, tak Bojová Loď je lep­ší, než Transformeři, ale pro mě ten film není, je moc jed­no­du­chý a někte­rým pasá­žím jsem se napros­to smál.

Recenze napsá­na: 23. 4. 2012


Podívejte se na hodnocení Bitevní loď na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Karl Worry

Je to pros­tě pocta ame­ric­kým námoř­ní­kům, pro­to mís­ty poně­kud div­né sko­ky a návrat k tech­ni­ce 40. let. A sku­teč­ní býva­lí námoř­ní­ci tam také (nepří­liš dob­ře) hra­jí. Ale je to solid­ně a zají­ma­vě udě­la­ný akč­ní film. Za mě 4 hvězdy.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41139 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72207 KB. | 23.04.2024 - 13:26:04