Kritiky.cz > Horory > Freaks of Nature (2015)

Freaks of Nature (2015)

rp Freaks of Nature 2015.jpg
rp Freaks of Nature 2015.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lidé, upí­ři a zom­bie se musí spo­jit, aby doká­za­li čelit inva­zi mimo­zemš­ťa­nů. Bude jim to však k něče­mu plat­né, když jsou tak roz­díl­ní…? 


V malém měs­teč­ku  Dillford spo­leč­ně žijí lidé, upí­ři a zom­bie ve vzá­jem­né har­mo­nii a tak tro­chu i respek­tu. Jasně, vždyc­ky mezi nimi vznik­nou něja­ké ty roze­pře, ale ty se jim vždyc­ky poda­ři­lo spo­leč­ným úsi­lím pře­ko­nat. Tedy až doteď. Nad měs­teč­kem se totiž obje­ví obrov­ská mimo­zem­ská loď a zástup­ci těch­to tří „ras“ se začnou vzá­jem­ně obvi­ňo­vat, kdo za to může. Nastane cha­os, vypuk­ne nási­lí, což má za násle­dek destruk­ci měs­ta a oby­va­tel a navíc i mimo­zemš­ťa­né při­lo­ží ruku k dílu a začnou roz­sé­vat zká­zu. Tato situ­a­ce donu­tí spo­jit své síly tři tee­nage­ry (z kaž­dé rasy jed­no­ho), aby zasta­vi­li toto běs­ně­ní i mimo­zemš­ťa­ny a poku­si­li se zno­vu nasto­lit v měs­teč­ku pořá­dek…


Český název: Hříčky pří­ro­dy

Režie: Robbie Pickering
Rok výro­by: 2015
Délka: 92 min
Země: USA
Hrají:
Nicholas Braun...(Dag)
Mackenzie Davis...(Petra)
Josh Fadem...(Ned)
Vanessa Hudgens...(Lorelei)
Denis Leary...(Rick Wilson)
...a dal­ší


Jde o hod­ně zvlášt­ní horo­ro­vou kome­dii, ke kte­ré jsem při­šel „jako sle­pý k hous­lím“. Především bych chtěl oce­nit zají­ma­vý tvůr­čí nápad, jen to cel­ko­vé zpra­co­vá­ní poně­kud pokul­há­va­lo. Tedy ale­spoň v roz­po­ru s mými před­sta­va­mi. Z toho­to téma­tu se dalo vytřís­kat roz­hod­ně více. Bylo by však potře­ba ubrat roman­tic­kých keců a při­dat více akce a gore. Zvláště když mas­ky upí­rů i zom­bie byly doce­la sluš­ně udě­la­né a to samé se dá říci i o spe­ci­ál­ních efek­tech.
Poněkud hor­ší už to bylo s roz­po­lo­že­ním horo­ro­vých a kome­di­ál­ních prv­ků, pro­to­že co si bude­me nalhá­vat, těch oprav­du horo­ro­vých tu zas až tolik neby­lo. Mela v uli­cích kdy se lidé – upí­ři a zom­bie zača­li masa­kro­vat, byla tím nej­lep­ším, co tu bylo k vidě­ní. Do té doby šlo totiž spí­še o pře­hlíd­ku roman­tic­kých blá­bo­lů, sexu­ál­ních nará­žek a filo­zo­fic­kých keců, což roz­hod­ně není zrov­na moje krev­ní sku­pi­na a dost jsem se nudil. Nepotřeboval jsem se dívat na dal­ší napo­do­be­ni­nu Twilightu. Zas na dru­hou stra­nu se mi líbi­lo sou­ži­tí tří odliš­ných ras, kdy si upí­ři moh­li sko­čit do obcho­du kou­pit krev, zom­bí­kům sta­či­lo ke štěs­tí pár kon­zerv s moz­ky a lidi byli někde upro­střed.
Ani trio hlav­ních postav mi neby­lo vylo­že­ně nesym­pa­tic­ké. Upírka Petra byla doce­la sexy, chyt­rá zom­bie Ned – typic­ký loo­ser, no a člo­věk Dag pokud zrov­na nemlu­vil o tom kde a kdy se posral, nebo si nestří­kl do tex­ti­lu, si taky neve­dl zrov­na špat­ně. To vět­ší pro­blém jsem měl s Vanessou Hudgens. Což o to, pěk­ná doce­la je a mož­ná i dob­ře zpí­vá, ale jako hereč­ka v mých očích totál­ně vyho­ře­la. Ještě že tu měla jen ved­lej­ší roli. Hříčky pří­ro­dy tak coby film balan­cu­jí někde mezi šedým prů­mě­rem a leh­čím pod­prů­mě­rem. Nic co bych musel vidět někdy zno­vu. Potenciál to mělo, ale ten zůstal vyu­žit tak z polo­vi­ny. 

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18381 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72196 KB. | 21.05.2024 - 23:27:01