Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > United 93 (Let číslo 93)

United 93 (Let číslo 93)

134352 united 93
134352 united 93
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud bys­te se měli roz­ho­do­vat, zda během let­ních večer­ních nocí, strá­ve­ných v kině, dáte před­nost zpo­pu­la­ri­zo­va­ným Pirátům z Karibiku s kapi­tá­nem Jackem Sparowem nebo tvr­dým chláp­kům z Miami Vice, měli bys­te si fil­mo­vý seznam pro­jet radě­ji ješ­tě jed­nou a svůj zrak zamě­řit na film Paula Greengrase – Let čís­lo 93. Stejně jako v Pirátech bude­te i zde veli­ce věro­hod­ně zasvě­ce­ni do pou­ta­vé­ho děje, na roz­díl od vese­lé pirá­tov­ky se však nebu­de­te v žád­ném pří­pa­dě chtít dostat do kůže hlav­ních hrdi­nů. Jejich dob­ro­druž­ství, kte­ré vyprá­ví o udá­los­tech 11.září, způ­so­bí, že se jako­by vrá­tí­te zpět v čase. Prostřednictvím toho­to fil­mu totiž občas bude­te mít pocit, že oprav­du sedí­te v leta­dle s čís­lem 93. Celý pří­běh začí­ná mod­lit­bou čtyř arab­ských aten­tát­ní­ků, kte­ří se poslé­ze ode­bí­ra­jí na New Yorské letiš­tě a stá­va­jí se ces­tu­jí­cí­mi letu 93 míří­cí­ho do Los Angeles. Posléze se z troš­ku ner­vóz­ně vypa­da­jí­cích ces­tu­jí­cích sta­nou noví pilo­ti leta­dla. Cíl letu se také mění. Hlavní aten­tát­ník odtrh­ne z jaké­ho­si blo­ku obrá­zek cíle jejich letu a při­pev­ní si ho na hlav­ní řídí­cí panel. Poté změ­ní kurz letu o 180°. United 93 se vra­cí do New Yorku, jaká­ko­li při­stá­va­cí plo­cha je pro něj však zby­teč­ná. Desítky pasa­žé­rů, a nejen oni, jsou v ohro­že­ní živo­ta. United 93 se řítí pří­mo na Bílý dům.

Mnozí si řek­nou, že ten­to film bude postrá­dat napě­tí, pro­to­že osud letu 93 zná sko­ro kaž­dý a kaž­dý tedy ví jak tra­gic­ky skon­čí. Nikdo však nemohl přes­ně vědět, co v tuto dobu pro­ží­va­li samot­ní ces­tu­jí­cí či dis­pe­če­ři z řídí­cích věží. Po shléd­nu­tí toho­to fil­mu bude­te ale urči­tě o něco moud­řej­ší.

Paul Green se roz­ho­dl jít poně­kud po netra­dič­ní fil­mař­ské ces­tě s ozna­če­ním „reál­ná fil­mo­vá rekon­struk­ce“. Už od prv­ních oka­mži­ků na vás film půso­bí spíš jako doku­ment než celo­ve­čer­ní film a to hlav­ně díky absen­ci hlav­ní­ho hrdi­ny. Jsou zde sice posta­vy, kte­ré se zda­jí být pro film klí­čo­vé, reži­sér však ani těm­to posta­vám nedá­vá pří­liš vel­kou pří­le­ži­tost strh­nout na sebe pozor­nost. Bez hlav­ní­ho hrdi­ny se logic­ky nemů­že odví­jet ani jeho osob­ní pří­běh, což je námě­tem 99% všech fil­mů. United 93 je v tom­to napros­to ori­gi­nál­ní. Režisér se vás sna­ží pono­řit do atmo­sfé­ry celé­ho fil­mu víc než je běž­né. Na tom také celý film sto­jí a je to jeho hlav­ním kouz­lem. Když sle­du­je­te před odle­tem znudě­né ces­tu­jí­cí, nevní­má­te ani moc co říka­jí, pro­to­že vět­ši­na roz­ho­vo­rů se týká běž­ných kon­ver­zač­ních témat postrá­da­jí­cích jakou­ko­li dějo­vou návaz­nost, v pří­pa­dě dis­pe­če­rů se za chví­li začne­te v jejich odbor­né ter­mi­no­lo­gii ztrá­cet. Všechno na vás půso­bí tak nějak syro­vě, jako­by tomu chy­bě­la šťá­va. V oka­mži­ku kdy se začnou ztrá­cet leta­dla a násled­ně bou­rat do WTC a Pentagonu bys­te čeka­li, že nasta­ne na řídí­cích věžích pani­ka a cha­os, bude­te čekat že lidé začnou pře­té­kat emo­ce­mi, ale nic tako­vé­ho vás neče­ká, není na to čas a situ­a­ce je zapo­tře­bí rych­le řešit. Když se zamys­lí­te, co vám během těch­to scé­nek chy­bí, odpo­věď najde­te poměr­ně rych­le. Je to hud­ba. Ano, celý film je prak­tic­ky bez hudeb­ní­ho dopro­vo­du, jen občas zde zaslech­ne­te něja­kou tu pochmur­nou tóni­nu. Zdá se to až banální,že se o tom vůbec zmi­ňu­ji, ale mys­lím si, že reži­sér se až moc sna­žil dodr­žet auten­tič­nost, a tak soun­d­track ome­zil na mini­mum, což je mys­lím doce­la ško­da, pro­to­že s kva­lit­ní hud­bou by film nabral úpl­ně jiné tem­po už od začát­ku. Takhle se na začát­ku doce­la nudí­te a čeká­te, kdy už koneč­ně při­jde něja­ké to napě­tí. Nebudete ale čekat dlou­ho. Ve chví­li, kdy jeden z mus­li­mů ode­jde na WC a vrá­tí se z bom­bou kolem pasu, dru­hý začne děsit pasa­žé­ry a zby­lí dva vysko­čí ze seda­del zlik­vi­do­vat pilo­ty , vám koneč­ně začne prou­dit do krve adre­na­lin. Cestující začnou pani­ka­řit, nevě­dí co se děje a pomo­cí lin­ko­vých tele­fo­nů vola­jí svým rodi­nám, kde se dozví­da­jí o WTC a Pentagonu. Slabší pova­hy se začnou sen­ti­men­tál­ně lou­čit se svý­mi rodi­na­mi a jsou smí­ře­ni se svým osu­dem, ti sil­něj­ší se poku­sí o vzdor. Jak to dopad­ne je už všem jas­né...

Více na Kritiky.cz
Super Mario Bros. ve filmu Povedenej animák, ale zároveň perfektní Super Mario adaptace. Je jasné, že je tenhle Mari...
#1933: Nemo: Srdce z ledu - 85 % Nemo: Srdce z ledu (The Nemo Trilogy - Nemo: Heart of Ice, Nemo: The Roses of Berlin, Nemo: River of...
Titulky k The Endgame S01E01 - Pilot Vítám vás u titulků k úvodní epizodě seriálu The Endgame s Morenou Baccarin v hlavní roli. ...
Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece...
Bylinkami proti depresi Pokud si chceme udržet stále dobrou náladu, musíme se naučit odpočívat a relaxovat, protože...

Kdybych měl celý film zhod­no­tit, musel bych ho roz­pů­lit na dvě čás­ti. První část, kde hlav­ní roli hra­jí dis­pe­če­ři a ředi­tel pro­vo­zu letiš­tě v NY bych ozna­čil za výraz­ně slab­ší a fil­mař­sky nedo­ta­že­nou. Působí přespří­liš doku­men­tár­ně a až nelo­gic­ky chlad­ně. Absence hudeb­ní­ho dopro­vo­du je oprav­du výrazná. Na dru­hé stra­ně ces­tu­jí­cí letu 93 jsou úžas­ní i přes­to, že mezi nimi nena­jde­me jedi­nou ame­ric­kou hvězdu. Jejich reak­ce a cho­vá­ní neza­vá­ní béč­ko­vý­mi akč­ní­mi fil­my a přes­to vám buší i za ně srd­ce napě­tím. Celkově bych  film hod­no­til urči­tě klad­ně. Je to něco nové­ho a neotře­lé­ho a i přes­to, že jsme už vidě­li spous­tu fil­mů o une­se­ných leta­dlech plných ces­tu­jí­cích, ten­to film je něčím výji­meč­ný. Ať už tím, že všich­ni vědí, jak tvr­dě prav­di­vý ten­to pří­běh je nebo svým rekon­struk­tiv­ným podá­ním. Tak nebo tak, na vás film urči­tě nechá sto­pu a po dlou­hých 5 letech si opět uvědomíte,jak tero­ris­mus teh­dy zamá­val se svě­tem. A co hůř...uvědomíte si, že tato doba se ješ­tě zda­le­ka neblí­ží ke své­mu kon­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43199 s | počet dotazů: 284 | paměť: 69957 KB. | 01.12.2023 - 12:58:45