Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Let číslo 93

Let číslo 93

Let93
Let93
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Let čís­lo 93 aero­li­nek United Airlines star­to­val kvů­li čeká­ní na ran­ve­ji o něco poz­dě­ji. Když leta­dlo dosáh­lo leto­vé výš­ky, už byly dostup­né zprá­vy o une­se­ných leta­dlech. Piloti dosta­li tex­to­vou zprá­vu: „Dvě leta­dla nara­zi­la do Světového obchod­ní­ho cen­t­ra.“ O chvil­ku poz­dě­ji do kok­pi­tu vtrh­li únos­ci, z rádia se ozva­lo dva­krát Mayday, pak se říze­ní zmoc­nil únos­ce. Pravděpodobným cílem leta­dla měl být důle­ži­tý objekt ve Washingtonu, spe­ku­lu­je se o síd­le Kongresu nebo Bílém domě. Pasažéři une­se­né­ho boein­gu se tele­fo­nic­ky spo­ji­li s poli­cií, lin­kou United Airlines i svý­mi blíz­ký­mi na zemi. Dozvěděli se o úno­sech leta­del a jejich nára­zech do budo­vy Světového obchod­ní­ho cen­t­ra. Podle rekon­struk­ce udá­los­tí se pak pasa­žé­ři odhod­la­li k odpo­ru...

Miluju ten pocit. Miluju pocit, když žiju v tom, že jsem viděl tuny fil­mů a žiju v tom, že film na tak vyso­ké úrov­ni už jen tak nena­jdu a že jsem ty pra­vé vrcho­ly kine­ma­to­gra­fie viděl snad všech­ny. Jenomže i v tomhle ohle­du je život krás­ný, pro­to­že vždy doká­že pře­kva­pit. I pro­to je nadá­le mož­né, že uvi­dím fil­mo­vou pec­ku, kte­rá je za jas­ný plný počet a rázem jí též můžu řadit mezi nej­lep­ší fil­my, kte­ré jsem kdy viděl. Přesně tyhle poci­ty u mě vyvo­lal sní­mek Let čís­lo 93 reži­sé­ra Paula Greengrasse.

Let čís­lo 93 mapu­je pří­běh jed­no­ho ze čtyř leta­del, kte­ré 11. 9. 2001 unes­li islámští extré­mis­té a ve finá­le byl Let United 93 jedi­ným ze čtyř leta­del, kte­ré neza­sáh­lo svůj plá­no­va­ný cíl. Proč vlast­ně? Protože došlo ke vzpou­ře a dle ofi­ci­ál­ních závě­rů chy­bě­lo jen pár sekund na to, aby pasa­žé­ři Letu United Airlines 93 ve finá­le vyváz­li ze zdra­vou kůží. Příběh Letu United Airlines 93 je jed­no­du­še uni­ver­zál­ní a dalo se tak čekat, že se jed­nou dočká fil­mo­vé adap­ta­ce. A ta nako­nec dora­zi­la rela­tiv­ně brzy. Režisér Paul Greengrass si ke své­mu nové­mu fil­mu napsal scé­nář a film z vel­ké čás­ti vzni­kl pře­de­vším díky koo­pe­ra­ci s pozůsta­lý­mi obě­tí letu United 93, kte­rý­mi se Greengrass sna­žil o co nej­re­ál­něj­ší vyob­ra­ze­ní pozůsta­lých. Celkově si Greengrass celý pří­běh Letu United 93 nastu­do­val a sku­teč­ně se sna­žil o co nej­věr­něj­ší zpra­co­vá­ní. A poved­lo se mu nato­čit jeden z nej­sil­něj­ších fil­mo­vých zážit­ků všech dob.

Let čís­lo 93 je jed­no­du­še výji­meč­ný film. Jde o hroz­ně těž­ce ucho­pi­tel­né téma, kte­ré se vel­mi snad­no moh­lo Greengrassovi roz­pad­nout pod ruka­ma. Jenomže Greengrassovi vyšlo hned něko­lik věcí- Do hlav­ních rolí obsa­dil nezná­mé ale zce­la schop­né her­ce a fakt, že Greengrasss do hlav­ní role neob­sa­dil žád­nou vel­kou hvězdu, kte­rá by na sebe str­há­va­la pří­liš pozor­nos­ti dává fil­mu ješ­tě vět­ší pocit uvě­ři­tel­nos­ti. Jde o skvě­lou poctu těm, kte­ří na palubě letu United 93 zemře­li a záro­veň jde vylo­že­ně o inten­ziv­ní záži­tek, u kte­ré­ho navíc nesejde na tom, že máte udá­los­ti kolem 11. září důklad­ně nastu­do­va­né. Je totiž vel­mi neprav­dě­po­dob­né, že bys­te u kon­ce fil­mu neby­li tak napja­tí a hlav­ním hrdi­nům přá­li úspěch. I přes­to, že víte, že se toho Happy Endu stej­ně nedo­čka­jí.

Více na Kritiky.cz
DLC Wrath of the Druids do Assassin’s Creed Valhalla se odkládá z 29. 4. 2021 na 13. 5. 2021. DLC Wrath of the Druids do Assassin’s Creed Valhalla se odkládá z 29. 4. 2021 na 13. 5. 2021. ...
Rozhovor s Jiřím Bartoškou k filmu Líbáš jako ďábel Ve filmu Líbáš jako ďábel posílá Marie Poledňáková kvarteto hrdinů z filmu Líbáš jako...
Krotitelé duchů II Krotitelé duchů II je americká nadpřirozená komedie z roku 1989, kterou režíroval a produkova...
Ilustrátorská mateřská - 5 ...
Komiks 129 ...

Nejdůležitější na tom je fakt, že Let čís­lo 93 není patri­o­tic­kým fil­mem. Greengrass se nut­ně nesna­ží udě­lat z Američanů hrdi­ny, kte­ří nema­jí žád­né vady a Islámisty se nut­ně nesna­ží všech­ny hodit do jed­no­ho pyt­le. Let čís­lo 93 nebo­ju­je pro­ti žád­né (sebe­víc za vla­sy při­ta­že­né) nábo­žen­ské víře a ani se nut­ně nesna­ží za vla­sy při­táh­nout z vyšet­řo­vá­ní pod­lo­že­ná fak­ta. Greengrassovi jde v jeho fil­mu o jediné- O co nej­re­a­lis­tič­těj­ší a nej­u­vě­ři­tel­něj­ší zpra­co­vá­ní. Snaží se pře­dat divá­ko­vi film, kte­rý ve svém zásad­ním pří­bě­hu navíc straš­ně moc vypo­ví­dá o síle lid­ské odva­hy. Hádám, že kdy­by se podob­né­ho fil­mu cho­pil tako­vý Oliver Stone, podob­ně jako v JFK by se pus­til do kon­spi­rač­ních teo­rií o tom, že za 11. září mož­ná fakt sto­jí sám George W. Bush. Jenomže na tohle Greengrass pros­tě kašle- Nepouští se do teo­rií, nehle­dá nut­né odpo­vě­di na to za jakým úče­lem se to vlast­ně celé doo­prav­dy sta­lo a záro­veň sku­teč­ně nechce být patri­o­tic­ký. A záro­veň ser­ví­ru­je i jeden z nejdě­si­věj­ších fil­mo­vých zážit­ků, kde pře­de­vším s atmo­sfé­rou Greengrass pros­tě pra­co­vat umí.

Je to napros­to fas­ci­nu­jí­cí dílo, kte­ré je bohu­žel zalo­že­né na zce­la tra­gic­ké lid­ské udá­los­ti. Greengrass ale pros­tě nato­čil mis­trov­ské dílo bez chyb. Greengrass do Letu čís­lo 93 necpe své vlast­ní poli­tic­ké a ide­o­lo­gic­ké názo­ry a pros­tě se jen sna­ží pad­lé uctít co nej­věr­něj­ším podá­ním a záro­veň při­tom točí fil­mař­sky napros­to fas­ci­nu­jí­cí dílo. Kameraman Barry Ackroyd celý film více­mé­ně točí ve for­mě doku­men­tu, kte­rá ve vás vyvo­lá dojem, že jste sku­teč­ně na palubě United 93. Do vel­ké míry tak jde Let čís­lo 93 vní­mat jako sna­hu o co nej­věr­něj­ší doku­men­tár­ní rekon­struk­ci, kte­rá hod­ně těží ze své auten­tič­nos­ti. Geniální je poté fakt, že John Powell film dopl­nil hud­bou, kte­rá napros­to doko­na­le pad­ne k fil­mu a pře­de­vším to emo­ci­o­nál­ně sil­né finá­le ješ­tě sil­ně­ji půso­bí i díky ní. Je vel­mi snad­né, aby vás Let čís­lo 93 dohnal k slzám a při­tom z fil­mu není cítit pocit, že na vás fil­ma­ři poci­to­vě úto­čí a pře­de­vším nemá­te pocit, že je tenhle film jakousi for­mou při­ži­ve­ní. Podobně jako v pří­pa­dě Schindlerova sezna­mu se tu pros­tě jeden talen­to­va­ný fil­mař sna­ží při­po­me­nout jeden tra­gic­ký his­to­ric­ký bod a při­tom všem se mu sku­teč­ně daří v divá­ko­vi vyvo­lat pocit, že může být rád jak jsou jeho osob­ní pro­blémy mali­cher­né a jak sku­teč­ně může být hůře. Děsivé atmo­sfé­ře, kte­rou Let čís­lo 93 před­sta­vu­je v pasá­žích, kdy jsme pří­tomní na palubě leta­dla se upřím­ně nevy­rov­ná žád­ný horor. Živelná kame­ra vám dodá­vá pocit, že jste sku­teč­ně svěd­ky vrcho­lo­vé ukáz­ky lid­ské zou­fa­los­ti a ve finá­le sku­teč­ně drží­te pal­ce a začne­te dou­fat, že se kou­ká­te na film, kte­rý se ode­hrá­vá v něja­kém alter­na­tiv­ním vesmí­ru, kde to celé mož­ná dopad­ne zce­la jinak. A i po finá­le Letu čís­lo 93 je násled­ně něko­lik minut těž­ké vrá­tit se na úro­veň emo­ci­o­nál­ní vyrov­na­nos­ti. Soucítíte s pozůsta­lý­mi a bude­te se jenom mod­lit, aby se podob­né udá­los­ti už jen tak nestá­va­li.

Více na Kritiky.cz
Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Pa...
Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v ...
Ukázka z očekáváného filmu Prezident Blaník https://www.youtube.com/watch?v=V0cG81Q0zUA...
Soudní 1 ...
#DP171: Star Wars: Darth Vader, Vol. 1: Dark Heart of the Sith  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Greg Pak Kresba: Raffaele Ienco Po re...

Let čís­lo 93 je jed­ním z těch fil­mů, kte­ré v hla­vě utkví vel­mi snad­no. Je to napros­to str­hu­jí­cí fil­mo­vé dílo, kte­ré má mno­ho pozi­tiv­ních aspek­tů a je pře­de­vším vrchol­nou ukáz­kou fil­mař­ských schop­nos­tí. Greengrass nato­čil jeden z nej­ví­ce str­hu­jí­cích fil­mů všech dob, kte­rý je záro­veň jeden z emo­ci­o­nál­ně nej­sil­něj­ších. Jde o bri­lant­ní poctu a záro­veň sku­teč­ně jeden z nej­vět­ších fil­mo­vých mil­ní­ků. Naprostá pará­da!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Let číslo 93 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08612 s | počet dotazů: 287 | paměť: 70183 KB. | 01.12.2023 - 13:15:09