Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Let číslo 93 - Co se stalo 11. září 2001, ví snad každý.

Let číslo 93 - Co se stalo 11. září 2001, ví snad každý.

LEt
LEt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte chuť na extra por­ci kva­lit­ní­ho fil­mo­vé­ho kous­ku? Na pořád­nou dáv­ku napě­tí, co vás při­ko­vá k seda­dlu a při­le­pí vaše oči na hodi­nu a půl k plát­nu? Pak mám pro vás zaru­če­ný typ…


Co se sta­lo 11. září 2001, ví snad kaž­dý. Čtyři leta­dla spo­leč­nos­ti United Airlines byly v ran­ních hodi­nách une­se­ny tero­ris­ty. Dvě z nich si to namí­ři­ly na věže WTC, jed­no na Pentagon. Čtvrté leta­dlo svůj cíl, Bílý dům ve Washingtonu, neza­sáh­lo. A o smut­ném osu­du jeho pasa­žé­rů vyprá­ví ten­to vel­mi pove­de­ný sní­mek brit­ské­ho reži­sé­ra Paula Greengrasse.


Greengrass svůj zájem o glo­bál­ní poli­tic­ké pro­blémy pro­je­vil již před čtyř­mi lety v Krvavé nedě­li, nato­če­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, jež se ode­hrá­ly v led­nu roku 1972 v seve­ro­ir­ském měs­teč­ku, kde brit­ští vojá­ci zma­sa­kro­va­li něko­lik nevin­ných civi­lis­tů. Svou syro­vou doku­men­tár­nos­tí a objek­ti­vi­tou teh­dy v kinech odzbro­jil spous­tu divá­ků a neji­nak tomu bude s jeho novým sním­kem.

Rozhodně neče­kej­te žád­né srd­cervou­cí sta­tic­ké zábě­ry. Dokumentárně ladě­ná kame­ra je pro ten­to film to pra­vé oře­cho­vé. Když akce, tak pořád­ná. Greengrass budu­je napě­tí postup­ně, poma­lu se vám v žilách roz­lé­vá tep­lá krev a postup­ně špl­há k bodu varu. Jste napí­ná­ni jako stru­na, až máte pocit, že už to nevy­dr­ží­te, a prask­ne­te. Čelo se vám oro­sí potem. Pak i ruce, záda… Najednou se celí kou­pe­te ve svém vlast­ním potu.

K rea­lis­tic­ké­mu vyzně­ní z vel­ké míry při­spí­vá fakt, že vět­ši­na rolí byla obsa­ze­na oprav­do­vý­mi pro­fe­si­o­ná­ly – leta­dlo řídil sku­teč­ný pilot United Airlines, pří­ka­zy z ope­rač­ní­ho stře­dis­ka FAA vydá­val sku­teč­ný Ben Sliney, spous­ta letec­kých dis­pe­če­rů hra­je sama sebe… Greengras nemo­ra­li­zu­je, nevy­ná­ší žád­ný ortel. Politické poza­dí neu­ka­zu­je vůbec. Žádné pří­či­ny, žád­né důsled­ky…

A co je na Letu čís­lo 93 to nej­lep­ší, je asi fakt, že nepo­tře­bu­je žád­né­ho super­hr­di­nu v podo­bě Bruce Willise, co zachrá­ní celý svět. Kdo by mu to taky v tom­to pří­pa­dě uvě­řil, že? Sázka na neo­kou­ka­né tvá­ře se vypla­ti­la na sto pro­cent a nese ovo­ce. Opačný postup zvo­lil Oliver Stone - do své­ho nové­ho fil­mu World Trade Center, kte­rý míří do našich kin v říj­nu, obsa­dil Nicolase Cage a již pod­le trai­le­ru lze usu­zo­vat, že se bude jed­nat o vel­kou plačti­vou sen­ti­men­ta­li­tu. Ale o tom až potom… 🙂

Více na Kritiky.cz
MÁTA Voňavá kniha Máta, aneb vše, co nutně potřebujete vědět, abyste ji mohli pěstovat, inhalova...
Kódy poodhalují multiplayer pro Cyberpunk 2077. Na výběr... Kódy poodhalují multiplayer pro Cyberpunk 2077. Na výběr bude z klasického režimu deathmatch, ...
Russell Crowe se převtělil do panovačného vůdce stanice Fox News v životopisné minisérii Nejsilnější hlas Pakliže ujíždíte na zákulisí televizních stanic či americké politice, je nový seriál tele...
#2069: Komiksová historie světa 3: Od vzestupu Arábie po renesanci Komiksová historie světa 3: Od vzestupu Arábie po renesanci (The Cartoon History of the Univ...
Všechno, všude, najednou aneb Co na to Rákosníček Epileptici, držte si klobouky! Po všech těch trapných pokusech Vojtěcha Moravce vás mentálně...

A co tedy říci závě­rem? Snad jen to, že teď po letech, kdy se rány pří­buz­ných obě­tí tro­chu zaho­ji­ly, roz­tr­hl se pytel s fil­my o jede­nác­tém září. Kolik jich bude oprav­du stát za vidě­ní, nevím. Let čís­lo 93 však urči­tě ano.


Podívejte se na hodnocení Let číslo 93 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44381 s | počet dotazů: 274 | paměť: 70004 KB. | 01.12.2023 - 13:22:16