Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)

Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)

Ryt
Ryt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to už dáv­no (čty­ři roky?), co mě popr­vé napadla vize komik­so­vé­ho fil­mu, kte­rý by ve své pod­sta­tě nebyl komik­so­vý. Zůstal by jen hrdi­na boju­jí­cí pro­ti zlu (záro­veň však stá­le pou­hý člo­věk - zra­ni­tel­ný jako kdo­ko­li jiný). Vše zby­lé by se vystří­da­lo. Do odpad­ko­vé­ho koše by tedy zamí­ři­ly veš­ke­ré akro­ba­tic­ké vylo­me­ni­ny, všich­ni ti pre­ví­ti dis­po­nu­jí­cí nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi a spo­leč­ně s nimi i tra­dič­ně přesty­li­zo­va­né komik­so­vé pro­stře­dí. Za rov­nít­kem by se skvěl zají­ma­vý výsle­dek. Boj dob­ra se zlem zasa­ze­ný do reál­ných kulis dneška. Bez výraz­něj­ších CGI machro­vi­nek, s mini­mál­ním opo­mí­je­ním fyzi­kál­ních záko­nů.

Dočkal jsem se. A to i přes­to, že jsem posled­ní měsíc vylo­že­ně pro­tr­pěl. Ano, neby­lo dne, abych nepro­klí­nal nepo­cho­pi­tel­né dis­tri­buč­ní tahy a neu­ká­jel se nad pozi­tiv­ní­mi komen­tá­ři v data­bá­zích ve svě­tě.

Bez násil­ných švů

Temný rytíř pokra­ču­je přes­ně tam, kde posled­ně skon­čil jeho před­chůd­ce. Žádné meze­ry, žád­né vysvět­lo­vá­ní, co se ode­hrá­lo, když se v kině nehrá­lo. Jak už nazna­čil abso­lut­ní závěr Začátku (nazý­vej­me tak jed­nič­ku), v Gothamu je pořád „vese­lo“. Místní che­mi­ci se sotva vypo­řá­da­li s roz­trou­še­ným halu­ci­no­gen­ním ply­nem a už se po měs­tě pova­lu­jí kar­tič­ky s Jokerem. Kdyby zůsta­lo pou­ze u nich, nej­spíš by to na úspěš­né pokra­čo­vá­ní nesta­či­lo. A tak se na pla­ce obje­vu­je plno­hod­not­ný pro­tiv­ník – nej­vy­ši­nu­těj­ší z nej­vy­ši­nu­těj­ších. Chlápek s bílým pud­rem na ksichtě a s rudou rtěn­kou roz­ta­ha­nou od ucha k uchu. Joker. Pro něko­ho jen pou­hý magor, s jehož odkli­ze­ním by nemě­la být žád­ná potíž, kdež­to pro jiné…

A proč to vlast­ně vyzra­zo­vat…

Temný rytíř shle­dá­vá zpět­né zrcát­ko zby­teč­ným. Opomíjí jaké­ko­li fla­shbac­ky a nos­tal­gic­ké vzpo­mí­ná­ní na časy, kdy měl Morgan Freeman o něja­kou tu šedi­nu méně. Druhý díl si odbyl roz­jezd před tře­mi lety, a tak nemá sebe­men­ší důvod vyřa­zo­vat, brz­dit a roz­jíž­dět se nano­vo. Ostré tem­po sním­ku je přes­to zará­že­jí­cí. Nolan sešla­pu­je pedál, při­klá­dá do kot­le geo­me­t­ric­kou řadou a záro­veň nás sezna­mu­je s nový­mi posta­va­mi. Na scé­ně se při­tom zje­vu­je nejen Harvey Dent, stát­ní návlad­ní, sym­paťák od pohle­du a hlav­ně – Bílý rytíř Gothamu usi­lu­jí­cí o defi­ni­tiv­ní dera­ti­za­ci mafie. Poznáváme sta­ros­tu, pří­buz­né již zná­mých a pak… ústřed­ní roz­buš­ku cha­o­su – již zmí­ně­né­ho Jokera.

Bohužel, samot­ný Bruce Wayne splá­cí daň za obsáh­lou před­sta­vo­vač­ku v jed­nič­ce. Na bitev­ní pole vstu­pu­je jen teh­dy, když je to nevy­hnu­tel­né, když je tře­ba zasy­tit čas­to strá­da­jí­cí pop­cor­no­vé divá­ky. Navzdory tomu, že by taž­ným koněm měl být on sám, lze vzniklou (sil­ně para­dox­ní) situ­a­ci vní­mat coby logic­kou a pro­spěš­nou. Temný rytíř sice degra­du­je Batmana do pozi­ce toho tře­tí vza­du (za Jokera a za Denta), ale niko­liv bez­dů­vod­ně. Post v těs­ném závě­su pro­spí­vá nejen dění na plát­ně, ale i fil­mu a vodám jako tako­vým.

Více na Kritiky.cz
Shingeki no Kyojin 25. díl Zeď: Útok na Stohess (3. část) V chrámu Víry zdí probíhá mše. Kněz káže o svatosti zd...
Jako v bavlnce (2020)  Ze začátku jsem se náramně bavil a kdyby se film celou dobu udržel na takové úrovni, neváhal...
Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí Krásný citát na začátku knihy je o tom, že život prohráváte ve chvíli, kdy uvěříte, ...
RECENZE – Pozvala mě dál Autorka: Lucy ClarkeováPřeklad: Jana KordíkováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 202...
Premiéra 2. série pražského seriálu Kolo času na Amazon Prime Video Druhá série seriálu Kolo času, která se loni natáčela v Praze a na místech po celé České ...

Gotham už není Gothamem

Ano. Temný rytíř má s komik­sem pra­má­lo spo­leč­né­ho (v kon­tex­tu vše­o­bec­né žánro­vé tvor­by). Ostatně, v tom­to smě­ru se již zře­tel­ně vymy­ka­la jed­nič­ka. Ujala se legen­dy po svém a eli­mi­no­va­la jin­dy nezbyt­né mys­te­ri­óz­no. Bruce Wayne se sice opět „vykou­pal“ v jámě neto­pý­ří, ale nemu­se­la jej při tom pokou­sat žád­ná havěť. Samotný aktér doklo­pý­tal k údě­lu msti­te­le bez­prá­ví za víc než uvě­ři­tel­ných okol­nos­tí. Zabili mu rodi­če a byla to prá­vě tou­ha po mstě, kte­rá jej dohna­la až ke chrá­mu Ligy stí­nů. Bruce Wayne se zkrát­ka stal Batmanem, pro­to­že musel a hlav­ně – pro­to­že mohl. Peněženka trva­le nakr­me­ná a kde­si ve sklíp­ku spo­leč­nos­ti Wayne Enterprises výzkum­ný vývo­jo­vý ústav…

Byť se teh­dy zdá­lo, že si Nolan pod­ře­zá­vá nožič­ky u vlast­ní reži­sér­ské žid­lič­ky (pře­ko­pal filo­zo­fii a zavr­hl výra­zi­vo původ­ních fil­mů – gotic­ký fee­ling), opět se pro­je­vi­lo ono otře­pa­né rče­ní: „Odvážnému štěs­tí pře­je.“ Temný rytíř již žád­né pochy­by nebu­dí. Snímek se zabý­vá zlo­či­ny dneška, a pro­to i vcel­ku logic­ky zavr­hu­je pro­stře­dí odpo­ví­da­jí­cí blízkým/vzdáleným zítř­kům (či snad vče­rejškům, byla-li řeč o goti­ce). Gotham tak vypa­dá tím spíš jako New York, než­li jako… ehm… Gotham. Nolan ose­kal kost­ru komik­so­vé­ho vzo­ru až na dřeň. Vytratil se nej­fu­tu­ris­tič­těj­ší prvek prv­ní­ho fil­mu (nad­zem­ka), usta­ly deš­ťo­vé sráž­ky a na scé­nu vstou­pi­lo posled­ně zaká­za­né - slun­ce.

Adekvátní sok, ústřed­ní posta­va

Ovšem ten nej­zá­sad­něj­ší roz­díl mezi prv­ním a dru­hým dílem tkví v posta­vě fana­tic­ké­ho Jokera. Tato posta­va byla nos­ná už ve ver­zi z roku 1989 a nyní tomu není jinak. Veškeré situ­a­ce regis­tru­jí star­tov­ní čáru prá­vě u ní.  Nelze při­tom jed­no­znač­ně říci, že je Ledgerův Joker lep­ší než ten Nicholsonův. Je totiž jiný. Méně roz­ver­ný a výra­zo­vě ladí­cí aktu­ál­ní­mu dění ve svě­tě. Ulízané háro a leda­by­le zma­lo­va­ná tvář – toť jedi­né pojít­ko mezi obě­ma „Šašky“. Ledger neko­pí­ru­je své­ho před­chůd­ce a hra­je po svém. Olizuje si zjiz­ve­nou tvář, pohrá­vá si s jazy­kem a spe­ci­fic­ky namá­há obli­čejo­vé sval­stvo. To vše decent­ně, aniž by pod­lé­hal svá­dě­jí­cí­mu pře­hrá­vá­ní.

Více na Kritiky.cz
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny | Hacksaw Ridge [80%] Mel Gibson se po desíti letech vrátil k režii a k nám do kin nyní přichází jeho novinka, ...
Hurvínek a kouzelné muzeum - oficiální český HD trailer Nejnovější trailer na filmové zpracování Hurvínka....
Gieokeui bam (2017) Výborný mysteriózní psycho thriller, který jsem málem přehlédl, děkuji tedy LangiJ za nalá...
Obchodník se smrtí - „Na každých dvanáct lidí na světě připadá jedna střelná zbraň. Jde o to, jak ozbrojit těch 11 zbývajících.“ Ať dělám, co dělám, musím to říci a strašně se za to stydím. Přestože Obchodník se smr...
Destiny Destiny je akční střílečka, kde budete kolem sebe střílet hlava nehlava. Velké studio rovná...

Nutno podotknout, Ledgerův Joker je jiný už na samot­ném papí­ře. Nesmýšlí jako běž­ný zlo­či­nec. Motivací mu nejsou krás­né ženy, ovšem ani pení­ze. Jak sám říká, on radě­ji dyna­mit a nitro­gly­ce­rin. Proto, aby se mohl bavit, šířit cha­os a bořit kon­ven­ce tam, kde to pře­ce nepři­chá­zí v úva­hu. V epi­cen­t­ru odpo­ru.

Což se mu daří navý­sost dob­ře. Ačkoliv má Batman k dis­po­zi­ci nej­růz­něj­ší sere­pe­tič­ky (a nově i sty­lo­vou bat-motorku), Joker mu sta­čí s pře­hle­dem zatá­pět. Evidentní roz­dí­ly ve výba­vě kom­pen­zu­je zákeř­nou chyt­ros­tí. Koná-li urči­tá zvěr­stva, neči­ní tak náhod­ně. Vše má pře­dem pro­myš­le­né, vždy je pojiš­těn zálož­ním plá­nem. Vědom si sla­bých míst, úto­čí prá­vě na ně. Bezcitně a pokaž­dé úspěš­ně.

I pro­to zůstá­vá Batman ve výše zmí­ně­ném závě­su. Joker ztě­les­ňu­je gene­rá­tor pato­vých situ­a­cí a ty lze řešit jak­ko­liv, jen ne 100% zdár­ně. Ne nadar­mo se hlav­ní hrdi­na oci­tá na roz­ces­tí. Psychicky naru­šen, „zkrášlen“ čet­ný­mi šrá­my a pozna­me­nán tra­gic­kou ztrá­tou bliž­ní­ho.

Nejlepší film všech dob? Kdepak…

Postavení v data­bá­zích svá­dí k licho­ti­vé (leč nea­de­kvát­ní) vizit­ce. Temný rytíř je nepo­chyb­ně nej­lep­ší komik­so­vou adap­ta­cí, niko­liv však titu­lem, kte­ré­mu by pří­slu­še­lo prv­ní mís­to v žeb­říč­cích. Na to je sní­mek pří­liš per­fo­ro­ván. Kdo ví, mož­ná se někdo zale­kl. Někdo z těch papa­lášů tam naho­ře. Temnému rytí­ři by kaž­do­pád­ně pro­spě­la tří­ho­di­no­vá sto­páž a méně hla­do­vé nůž­ky.

Pokud šlo ovšem o záměr – ve sna­ze udr­žet str­hu­jí­cí tem­po po celých 152 minut – pak budiž. Film je zahuš­těn úder­ný­mi udá­lost­mi, pře­kva­pi­vý­mi zvra­ty i krko­lom­ný­mi pře­me­ty „pána v neto­pý­řím kos­tý­mu“. Kuřpauza – byť sebe­men­ší – nepři­chá­zí v úva­hu. Rytíř uhá­ní kupře­du jako řád­ně našlápnu­té lam­bor­ghi­ni a bohu­žel, zane­chá­vá za sebou mno­ho nedo­ře­če­né­ho. Což u nato­lik roz­máchlé­ho (rozu­měj nadu­pa­né­ho) poči­nu zamr­zí. Některé scé­ny chy­bí úpl­ně (únos Denta a Rachel) a jiné jsou nato­lik pozna­me­na­né před­čas­ným zása­hem nůžek, že je to mini­mál­ně nešťast­né (viz Wayneovo truch­le­ní – snad dva­ce­tivte­ři­no­vé). Osobně si nemys­lím, že by to tak bylo Nolanem zamýš­le­no, nota­be­ne chtě­no. Tím Nolanem, v jehož fil­mo­gra­fii nalez­ne­me Memento, Insomnii a nej­lep­ší film minu­lé­ho roku – Dokonalý trik. Zkrátka, někdo tady něko­mu cpal kudlu do úst…

Více na Kritiky.cz
Hravé počítání pro předškoláky a prvňáky Sešit je moc krásně zpracovaný formou zábavných úkolů, kdy dětem pomůže hravou formou se ...
Saw 3 Doktorka Lynn Denlon (Bahar Soomekh) nemá ponětí, že je další na řadě. Jednou po noční slu...
Prima Cool - program na září ...
FIFA 16 – Hodnocení hráčů 30-21 Vešli jsme do top 30 nejlepších hráčů a teď si představíme hráče z pozic 30-21. 30. Di...
Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest Herec a komik Mark Gatiss, představitel bratra Sherlocka Holmese Mycrofta ze seriálu Sherlock, př...

Jistě se u toho zákeř­ně smál, jis­tě to „zleh­čo­val“ his­tor­ka­mi z dět­ství.

Každopádně ško­da.

Potěšující je na dru­hé stra­ně akce. Není jí málo, nicmé­ně… při tak nafouk­lém roz­počtu (185 mili­o­nů dola­rů) by lec­kdo oče­ká­val více. Paradoxně to sním­ku neo­de­bí­rá žáda­ný lesk. Když už dojde na zbě­si­lé nahá­ně­ní a zpra­co­vá­vá­ní padou­chů, je se na co kou­kat. Za zmín­ku sto­jí nejen man­nov­ský zásah na dis­ko­té­ce, ale i Jokerův odchod z nemoc­ni­ce a stí­ha­cí jíz­da na motor­ce (ano, klič­ko­vá­ní mezi auto­mo­bi­ly a vla­jí­cí plášť, to mě při­vá­dě­lo do extá­ze). To vše líbi­vě zachy­ce­no a s moder­ním tře­sem pro­stí­rá­no.


Závěrem

Temný rytíř má mno­hem blí­že ke kri­mi­nál­ní­mu thrille­ru než­li k čis­to­krev­né­mu komik­so­vé­mu bijá­ku. Zmiňovat na tom­to mís­tě Nelítostný sou­boj nebo dru­hé­ho Kmotra, pou­ze bych cito­val slo­va jiných. Nolanovi nato­či­li film o Batmanovi a záro­veň i film, kte­rý o něm není. Což by bylo jin­dy „na oprát­ku“, ale sku­teč­ně jen jin­dy. Temný rytíř je nepo­chyb­ně trou­fa­lý, leč uspo­ko­ji­vě funkč­ní, trva­le hut­ný a v mno­ha ohle­dech str­hu­jí­cí.

Milerád si počkám na reži­sér­ský sestřih.

P.S.: Do té doby si zkrá­tím čeká­ní dal­ší návště­vou kina a něko­li­ke­rou injek­tá­ží výbor­né­ho soun­d­trac­ku.


Podívejte se na hodnocení Temný rytíř na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03174 s | počet dotazů: 296 | paměť: 70407 KB. | 04.12.2023 - 21:18:12