Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Magnolia - Tom Cruise nebyl ve svých začátcích jenom hvězdou.

Magnolia - Tom Cruise nebyl ve svých začátcích jenom hvězdou.

Magnolia
Magnolia
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Divné věci se dějí pořád. Někdy za to mož­ná může sou­hra život­ních náhod, jin­dy lidé, kte­ří činí omy­ly, pácha­jí hří­chy, kona­jí zlé i dob­ré skut­ky. Anebo jsou za vším „nebe­sa“ hro­zí­cí apo­ka­ly­p­sou a při­tom dáva­jí novou nadě­ji a snad i mož­nost začít zno­vu. O tom všem vyprá­ví film Magnolia pro­střed­nic­tvím deví­ti pří­bě­hů, jež se navzá­jem pro­lí­na­jí v bar­vi­té mozai­ce, pro­po­je­né tele­viz­ní zna­lost­ní show. Hrdiny jsou umí­ra­jí­cí otec, tele­viz­ní pro­du­cent Earl Partr...idge (Jason Robards), jeho mla­dá žena Linda (Julianne Moore), slav­ný syn Frank T. J. Mackey (Tom Cruise), učí­cí muže, jak svést a zni­čit ženy, chla­pec Stanley Spector (Jeremy Blackman) s neu­vě­ři­tel­nou pamě­tí, ohle­du­pl­ný ošet­řo­va­tel Phil Pharma (Philip Seymour Hoffman), po lás­ce tou­ží­cí poli­cis­ta Jim Kurring (John C. Reilly), muž Donnie Smith (William H. Macy), jenž byl v dět­ství pova­žo­ván za génia a těž­ko se smi­řu­je se svou upa­da­jí­cí exis­ten­cí, na smrt nemoc­ný mode­rá­tor tele­viz­ní sou­tě­že Jimmy Gator (Philip Baker Hall) a ztra­ce­ná dce­ra Claudia Wilson Gator (Melora Walters). Ti všich­ni a jejich blíz­cí se díky řadě znač­ně absurd­ních náhod dostá­va­jí do neče­ka­ných situ­a­cí, kte­ré mění běh jejich živo­ta a vedou je na práh pek­la i k novým nadě­jím. Všechny pří­běhy se ode­hrá­va­jí v jed­nom měs­tě a během jed­no­ho dne, mís­tem děje se sta­la uli­ce Magnolia vedou­cí výcho­do­zá­pad­ně přes losan­ge­leskou před­měst­skou část San Fernando Valle....

Paul Thomas Anderson se kdy­si dáv­no pře­ve­dl sluš­ným režij­ním debu­tem Gambler, na jeho pec­ky to ale po něm chtě­lo ješ­tě chví­li počkat. Po sluš­ném Gamblerovi dora­zi­li úžas­né Hříšné noci, kte­ré si sice vza­li na paškál odváž­né a kon­tro­verz­ní téma poza­dí por­no­prů­mys­lu, PTA to zvlá­dl. U jeho tře­tí­ho fil­mu Magnolia poté zašel ješ­tě o kus dál a poku­sil se dát dohro­ma­dy mozai­ku točí­cí se kolem tuc­tu postav Jde o film jenž má oprav­du více než 10 hlav­ních postav, trvá přes 3 hodi­ny a je napros­to doko­na­lý. Paul Thomas Anderson totiž neje­nom obsta­ral tu nej­víc přes­nou mož­nou režii, ale záro­veň sepsal oprav­du kom­pli­ko­va­ný scé­nář, kte­rý nemá hlu­chá mís­ta a více než napros­to v poho­dě si svou šíle­nou dél­ku doká­že obhá­jit.

Magnolia je za mně pro­za­tím vrchol­né dílo Andersona a neče­kám, že by se (mini­mál­ně) v brz­ké době u mně Anderson zvlá­dl pře­ko­nat, pro­to­že už za mně dáv­no neto­čí výbor­né fil­my ale pou­ze vel­mi dob­ré. Přesto je ale za mně Magnolia důka­zem toho, že není PTA do nebes vychva­lo­ván pro sran­du krá­lí­kům. Tuhle sce­náris­tic­ky totál­ně nabi­tou mozai­ku totiž pros­tě nejde dát dohro­ma­dy a násled­ně do pohy­bu aby fun­go­va­la tak snad­no. Díky tomu, že má ale kaž­dá posta­va vel­mi parád­ní dějo­vou linii a pře­de­vším je napros­to parád­ně zahra­ná. Casting nabi­tý her­ci jako Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, William H. Macy nebo Jason Robards, kte­rý svou roli umí­ra­jí­cí­ho oprav­du sehrál na smr­tel­né poste­li a šlo o jeho posled­ní roli.

Ať už pros­tě divák sle­du­je dob­rác­ké­ho poli­caj­ta Johna C. Reillyho, pečo­va­te­le Philipa Seymoura Hoffmana, býva­lou dět­skou hvězdu Williama H. Macyho nebo tele­viz­ní­ho guru Toma Cruise (kte­rý zde před­vá­dí jeden z vrchol­ných výko­nů své kari­é­ry a prá­vem si za Magnolii došel pro nomi­na­ci na Oscara) tak ten film neztrá­cí nic na tom co ho dělá tak ohro­mu­jí­cím. Zároveň roz­hod­ně nejde o pří­jem­nou podí­va­nou a jde o jeden z těch fil­mů, kte­rý by vám v depre­siv­ní nála­dě mohl váš stav ješ­tě pohor­šit. I v tomhle ohle­du ale tak pat­ří vel­ký dík Andersonovi, kte­rý vytvo­řil totál­ně výbor­ný kom­plex­ní fil­mo­vý záži­tek, kte­rý skvě­le pojed­ná­vá o chy­bách rodi­čů a násled­ných vli­vech na jejich děti. Se soun­d­trac­kem Jona Briona a kame­rou dvor­ní­ho kame­ra­ma­na PTA Roberta Elswita vzni­ká jed­no­du­še doko­na­lý fil­mo­vý záži­tek, kte­rý dost mož­ná bude záro­veň kaž­dým dal­ším zhléd­nu­tím zrát ješ­tě více jako víno. Bude to sice chtít najít si čas na dal­ších 188 minut, Magnolia je ale ten typ fil­mu, kte­rý má tak bra­vur­ní tem­po, že je jeho ofi­ci­ál­ní dél­ka po finál­ním zhléd­nu­tí vlast­ně pře­kva­pu­jí­cí. Posledních 15 minut se sice film začne mír­ně roz­pa­dat, pořád ale ve finá­le nasta­ve­ná lať­ka dolů nepad­ne. PTA je sku­teč­ně talent, kte­rý sice roz­hod­ně ne vždyc­ky auto­ma­tic­ky nato­čí dob­rý film (viz Skrytá vada), pře­de­vším Magnolia ale pořád doka­zu­je, že bude stát za to ho nadá­le sle­do­vat i přes to, že pře­ko­nat Magnolii bude vel­mi obtíž­né. To co je totiž Apokalypsa pro Francise Forda Coppolu a Forrest Gump pro Roberta Zemeckise je Magnolia pro Paula Thomase Andersona. Vrcholná díla se pros­tě pře­ko­ná­va­jí vel­mi těž­ko.....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 2000 New Line Cinema


Podívejte se na hodnocení Magnolia na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Nuda, nuda, nuda

Film jsem kdy­si viděl. Začíná skvě­lým rych­lým sle­dem absurd­ních náhod, jako je uho­ře­lý potá­pěč apod. Po shléd­nu­tí celé­ho fil­mu jsem ale nabyl dojmu, že po tom­to skvě­lém úvo­du, tedy během násle­du­jí­cích úvod­ních titul­ků, by bylo lep­ší z kina ode­jít. Film je pří­liš dlou­hý, nud­ný, zvlášť scé­na umí­ra­jí­cí­ho staré­ho pána je neko­neč­ná a pří­šer­ně pate­tic­ká. S názo­rem auto­ra toho­to pří­spěv­ku tedy napros­to nesou­hla­sím, za mě bych film hod­no­til nej­vý­še 2 z 5, a to jen díky výše zmí­ně­né úvod­ní čás­ti a díky výko­nům řady her­ců, kte­ří se sna­ží, ale výsle­dek za více shléd­nu­tí bohu­žel nesto­jí.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24165 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71744 KB. | 14.06.2024 - 21:40:12