Kritiky.cz > Recenze knih > V každém okamžiku jsme pořád ještě naživu

V každém okamžiku jsme pořád ještě naživu

VKazdem
VKazdem
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

“Venku vždyc­ky panu­je atmo­sfé­ra, ze kte­ré si při­pa­dám prázd­něj­ší, aniž bych se cítil leh­čí.” (str. 121)

Silný pří­běh muže, kte­rý se musí vypo­řá­dat se smr­tí své man­žel­ky, musí se sta­rat o čer­s­tvě naro­ze­nou dce­ru a nezbláz­nit se z toho. Syrová zpo­věď původ­ně bás­ní­ka a býva­lé­ho hoke­jis­ty Toma Malmquista vás donu­tí se zamys­let nad cenou lid­ské­ho živo­ta a tím, jak se všech­no v jeden moment může změ­nit.

Kniha pro mě byla vel­kým zkla­má­ním. Čekala jsem něco více, než jenom popsa­né udá­los­ti. Příběh byl sil­ný, to bez­po­chyb, ale chy­bě­ly mi tam popi­sy auto­ro­vých poci­tů. Bylo to oprav­du spí­še jenom o tom, co se sta­lo. Chyběly tam pros­tě emo­ce.

“Hodný může aso­ci­o­vat jis­tou sla­bost, ale být hod­ný bez toho, aby byl člo­věk sla­boch, to je pocho­pi­tel­ně něco doce­la jiné­ho. (str. 150)

Nemůžu říct, že by pří­běh člo­vě­ka neza­sá­hl, pro­to­že to bylo oprav­du smut­né. Autor si urči­tě zažil peklo, muse­lo to pro něj být těž­ké, ale kdy­bys­te nevě­dě­li, že jde o auto­bi­o­gra­fii, řek­li bys­te, že ta kni­ha za moc nesto­jí, pro­to­že popsat udá­los­ti doká­že kaž­dý a nemu­sí vydá­vat kni­hu.

Knihu by moh­li oce­nit mož­ná tak lidé, kte­ří zaži­li něco podob­né­ho. Pro běž­né­ho čte­ná­ře, kte­rý si chce odnést něja­ký záži­tek to ale nebu­de. Dlouhé sou­vě­tí, kte­ré se těž­ko čtou a pros­té dia­lo­gy čti­vos­ti moc nepři­dá­va­jí. Pokud chce­te být v ději, musí­te dávat pozor, abys­te chá­pa­li, co se tam zrov­na děje a auto­rův styl psa­ní není dost zají­ma­vý na to, abys­te nad tímhle při­vře­li oči.

“Totto, vymě­nil bys smu­tek, kte­rý teď cítíš, za to, abys Johanesse nikdy nepo­znal?” (str. 152)

Ráda bych napsa­la, pro koho by kni­ha moh­la být dob­rá, ale nějak nena­chá­zím cílo­vou sku­pi­nu, kro­mě lidí, kte­ří zaži­li něco podob­né­ho. Možná v pří­pa­dě, kdy kni­hu bude­te číst čis­tě jako auto­bi­o­gra­fii, tak by vás kni­ha moh­la zaujmout. Nesmíte od toho ale oče­ká­vat, že nara­zí­te na nový lite­rár­ní zázrak, to v téhle kni­ze bohu­žel nena­jde­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04369 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72209 KB. | 22.05.2024 - 03:50:24