Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Tosha Silver: Myšlenky hojnosti

Tosha Silver: Myšlenky hojnosti

IMG 20221018 152346
IMG 20221018 152346
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máme se dle těch­to karet stát nástro­jem toho, co se chce pro­je­vit... nechat ode­jít to, co už nepo­tře­bu­je­me a vejít to, co nás sku­teč­ně obo­ha­tí a uči­ní šťast­ný­mi. Je to doce­la hez­ké men­tál­ní roz­po­lo­že­ní, co říká­te? Ostatně v rám­ci očis­ty duše prá­vě tako­vou pod­po­ru někdy potře­bu­je­me kaž­dý.
Kdo by nechtěl už úna­vou čas­to slo­žit dla­ně do klí­na a říct osu­du, ať si tedy dělá to, co chce?

Ať nám tu ces­tu tedy uká­že, když mys­lí.

Protože  my už váž­ně zku­si­li všech­no a nic nefun­gu­je.

Tak prá­vě pro tako­vé chví­le jsou tyto kar­ty urče­ny.

MYŠLENKY HOJNOSTI

Karty jsou to do ruky vel­mi pří­jem­né, malé, oblé, pří­jem­ně barev­né, do sty­lu teč­ko­va­cí­ho, roz­to­mi­lé­ho a man­da­lo­vé­ho.

Umím si je před­sta­vit na józe, v tera­pi­ích nebo jako pod­po­ru na rela­xač­ním poby­tu. ÚPLNĚ A DOKONALE.

Pro běž­né pou­ži­tí bych se s rados­tí drže­la toho, co auto­ři dopo­ru­ču­jí.

Ptejme se jimi na kon­krét­ní otáz­ky nebo je tahej­me pro inspi­ra­ci ráno nebo večer. A zkou­mej­me, co nám den při­ne­se, kar­ty nám jen nazna­čí, kde máme zvý­šit svou pozor­nost.

Jak to pak vypa­dá v pra­xi?

Třeba tak­to:

Na dneš­ní den jsem si vytáh­la kar­tič­ku Božské ply­nu­tí (Nakonec v tobě nade vším pře­vá­ží vel­mi jem­ná tou­ha násle­do­vat Tao, bož­ské ply­nu­tí, až už to obná­ší coko­liv).

A mám mož­ná i kon­krét­ní otáz­ku, něco se mi líh­ne v hla­vě, moc ráda bych si spl­ni­la dět­ský sen, je to dob­rý nápad?

Rozpínání (Věčnost je mno­hem tvo­ři­věj­ší než upja­té, svá­za­né a vyčer­pa­né ego)

Nu dob­rá, tak je prav­dou, že rea­li­ta mne vel­mi vyčer­pá­vá, načež při tom spl­ně­ném snu, o kte­rém jsem jako dítě sni­la, cítím i dnes ohrom­ný zdroj ener­gie. Té men­tál­ní, té fyzic­ké, toho štěs­tí, kte­ré jsem již roky neza­ži­la... je to tak správ­ně? A chce se mi vytáh­nout ješ­tě jed­nu kar­tu.

Intuice (Jak úžas­ně osvo­bo­zu­jí­cí je naslou­chat vnitř­ní­mu hla­su a vní­mat kaž­dou chví­li to, co je potře­ba!)

Hm... tak ano!

IMG 20221018 152516
IMG 20221018 152516

Karty jsou tvo­ře­né vel­mi jem­ně a význa­mo­vě nás vlast­ně neu­stá­le pobí­zí k tomu zahle­dět se do sebe, do volá­ní své duše a u toho pozo­ro­vat oko­lí. Jak nám naslou­chá, jak se mění a kam nás vede.

A tak se stát do vel­ké míry i tvůr­ci své­ho vlast­ní­ho osu­du.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2022, www.synergiepublishing.com

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63341 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71896 KB. | 20.07.2024 - 21:30:20