Kritiky.cz > Recenze knih > Zoufalky aneb rande jako cyp

Zoufalky aneb rande jako cyp

Foto: Albatros Media a.s.
Foto: Albatros Media a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na zákla­dě sku­teč­ných pří­bě­hů svých kama­rá­dek roz­hod­la napsat svou prvo­ti­nu.

Zoufalka. Asi kaž­dý si někdy v živo­tě při­pa­dal zou­fa­le a nebo tak byl dokon­ce ozna­čen. V tom­to pří­pa­dě se tím pojme­no­va­li svo­bod­né dámy, tři­cát­ni­ce, kte­rým se neda­ří najít part­ne­ra pro život.

V pří­bě­hu se odví­jí pří­běh hlav­ních tří postav Lenky, Džejn a Žofie. Lenka pra­cu­je jako uči­tel­ka, ráda by se sezná­mi­la, ale vlast­ně to s chla­py moc neu­mí a co se týče své žen­skosti a vizá­že, bere si ji do pará­dy stej­ně tem­pe­ra­ment­ní asi­s­tent­ka Džejn, kte­rá je také bez pří­te­le, stej­ně jako její roz­ve­de­ná šéfo­vá Žofie, kte­rá má děti vylét­ly z hníz­da a má pocit, že to nej­lep­ší už má za sebou. Jak se sezná­mit, kde a jak poznat toho pra­vé­ho?

Tyhle otáz­ky si kla­de kaž­dá žena a tak jako nej­jed­no­duš­ší řeše­ní se jeví podat si inze­rát na seznam­ce, kte­rý si obě kama­rád­ky zaklá­da­jí. O všem, né vždy je chlap tako­vý, jaký se jeví v restau­ra­ci či se popi­su­je v inze­rá­tu, tak­že mají občas se těch ulo­ve­ných mužů zase rych­le zba­vit. Třeba když je nevy­cho­va­ný, pro­mis­ku­it­ní, či žena­tý. To potom i ženy umí vyta­sit své ost­ré dráp­ky a po bojo­vé pora­dě v kavár­ně, kde se občas s ostat­ní­ma zou­fal­ka­ma schá­ze­jí se roz­hod­nou jed­no­ho tako­vé­ho i pomstít.

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka krát­kých kapi­tol, kte­rá se věnu­je pře­de­vším dvě­ma hlav­ním posta­vám, kte­ré řeší žen­ské otáz­ky, pře­de­vším o part­ner­ství. Je to vtip­ná kníž­ka ze živo­ta, ve kte­ré se pozná nejed­na žena či muž, ostat­ně jak píše autor­ka - „Zoufalky, kte­rá z žen se pozná a při­zná se, zaslou­ží medai­li za odva­hu. No a muž, kte­rý se při­zná? Ten nee­xis­tu­je.“

Knížku jsem pře­čet­la během dvou dnů a krás­ně u ní zre­la­xo­va­la a poba­vi­la se. Je to leh­ký odde­cho­vý pří­běh, kte­rý se dob­ře čte a navíc obsa­hu­je také pěk­né ilu­stra­ce od Jakuba Dvořáka.

Fotky: ALZE & Albatros Media a.s.

Kniha je k objed­ná­ní zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/84523612/zoufalky/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86403 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71932 KB. | 24.07.2024 - 08:36:40