Kritiky.cz > Články > V pondělí 17. září bylo zahájeno natáčení nového filmu Revival režisérky Alice Nellis.

V pondělí 17. září bylo zahájeno natáčení nového filmu Revival režisérky Alice Nellis.

Revival
Revival
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alice Nellis k tuto kome­dii rea­li­zu­je pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře a v hlav­ních rolích uvi­dí­me Bolka Polívku, Miroslava Krobota, Karla Heřmánka, Mariána GeišbergaVojtu Dyka. V žen­ských rolích jim budou sekun­do­vat Zuzana Bydžovská, Jenovéfa Boková, Lucie ŽáčkováJana Hubinská.

Komedie Revival vyprá­ví pří­běh čtyř muzi­kan­tů, jejichž rocko­vá sku­pi­na SMOKE se za nejas­ných okol­nos­tí roz­padla v roce 1972, a kte­ří se – kaž­dý z jiných důvo­dů – roz­hod­li poku­sit o její vel­ko­le­pý come­back.

Důvody jsou nej­růz­něj­ší - pení­ze, tou­ha po ztra­ce­né slá­vě, tou­ha pomo­ci kama­rá­do­vi, ale také strach z nemo­houc­nos­ti, nemo­ci a smr­ti. Ale ať už jsou původ­ní pohnut­ky jaké­ko­liv, tito stár­nou­cí muži zno­vu začí­na­jí hrát a spo­lu s tím, jak si zno­vu začí­na­jí uží­vat hud­by, kama­rád­ství a živo­ta na pódiu (a za ním), mění se i jejich plá­ny a ambi­ce. A nako­nec se změ­ní i oni sami. A také se koneč­ně poda­ří roz­luš­tit jed­no vel­ké tajem­ství – proč se vlast­ně sku­pi­na v roce 1972 roz­padla.

A jak film Revival cha­rak­te­ri­zu­je Alice Nellis? „Revival je tragi­ko­me­die o stár­nu­tí, rocke­nro­lu a o pod­vo­du, kte­rý báječ­ně vyšel tím, že se vůbec nepo­ve­dl. Čtyři hlav­ní hrdi­no­vé napl­ňu­jí titul zná­mé pís­ně Jetrho Tull “Too old to rock and roll but too young to die”.  Snad až na to, že se s tím “too old to rock and roll” roz­hod­li poprat. Je to také pří­běh čtyř lidí, kte­ré pozd­ní soci­a­lis­mus a raná revo­lu­ce zaved­ly do zásad­ně jiných život­ních situ­a­cí, ale kte­ří i přes­to mají stá­le něco spo­leč­né­ho – je ješ­tě pár věcí, kte­ré by před­tím, než kapi­tu­lu­jí na svůj život, chtě­li udě­lat. Myšlenka na spo­leč­ný revi­val nabí­zí kaž­dé­mu z nich výcho­dis­ko, byť ze zce­la jiných pro­blé­mů. A také je to film o tom, že hud­ba, nad kte­rou se naši rodi­če kdy­si pohor­šo­va­li, bude jed­nou hud­ba, kte­ré se budou naše děti smát. A to je v pořád­ku.“

Helena Uldrichová, vedou­cí Filmového cen­t­ra České tele­vi­ze, dodá­vá: „Skvěle obsa­ze­ný Revival Alice Nellis není jenom hudeb­ní film o kdy­si slav­né rocko­vé kape­le, ale film o stře­tu stá­ří s mlá­dím a o tom, že si sta­ří mohou dovo­lit žít život mla­dých a že mla­dí nako­nec doká­žou stá­ří při­jmout. A o tom, že hud­ba je  mos­tem, na kte­rém se mohou setkat.“ 

Film, jehož natá­če­ní bude pro­bí­hat v září a lis­to­pa­du 2012, vstou­pí do kin během roku 2013. Producentem fil­mu je spo­leč­nost In Film, kopro­du­cen­tem Česká tele­vi­ze a dis­tri­bu­to­rem Bontonfilm.

Režie, scé­nář:                                 Alice Nellis

Kamera:                                           Matěj Cibulka

Hudba:                                             Jan Ponocný

Hrají:                                                 Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Zuzana Bydžovská, Jenovéfa Boková, Lucie Žáčková, Vojtěch Dyk, Jana Hubinská

Producent:                                      Rudolf Biermann – In Film

Koproducent:                                Česká tele­vi­ze

Distributor:                                     Bontonfilm

Žánr:                                                 kome­die

Natáčení:                                         září - lis­to­pad 2012

Premiéra:                                       2013


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56564 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71995 KB. | 12.04.2024 - 19:50:01