Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet

Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet

Signal
Signal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čekám na kome­dii a ona z plát­na nepři­chá­zí a tak čekám dál… mar­ně. Ve vol­né parafrá­zi na ústřed­ní stej­no­jmen­nou píseň sku­pi­ny Nightwork k nové­mu fil­mu tepr­ve čty­ři­a­dva­ce­ti­le­té­ho reži­sé­ra Tomáše Řehořka Signál, shr­nu­ji svá oče­ká­vá­ní a zkla­má­ní z dal­ší čes­ké pre­mi­é­ry letoš­ní­ho roku. Marketingová kam­paň se totiž sna­ži­la divá­ky nalá­kat na zába­vu, hvězd­né tuzem­ské herec­ké obsa­ze­ní, roz­ju­cha­ně zavá­dě­jí­cí pla­kát a slib­ný scé­nář talen­to­va­né­ho Marka Epsteina. Jenže nako­nec je to všech­no tako­vý malý chyt­rý pod­raz, přes­ně jako pro­du­cen­tem a dis­tri­bu­to­rem původ­ně inze­ro­va­ná kome­di­ál­ní záplet­ka sním­ku, kte­rá sází pře­de­vším na lid­skou cham­ti­vost a tou­hu pře­chyt­ra­čit sou­se­dy.

Nebát se, okrást, ošukat a rychle vypadnout - to je heslo, kterým se řídí Filos a Kája.
Nebát se, okrást, ošu­kat a rych­le vypad­nout - to je hes­lo, kte­rým se řídí Filos a Kája.

Vojtěch Dyk a Kryštof Hádek hra­jí dva pod­vod­ní­ky Filose a Káju, kte­ří při­jíž­dě­jí do jed­né malé ves­nič­ky Zálesí, kde údaj­ně mají vyti­po­vat nej­vhod­něj­ší poze­mek pro výstav­bu vysí­la­če mobil­ní­ho ope­rá­to­ra. Ve sku­teč­nos­ti ale jenom chtě­jí z ves­ni­ča­nů vyta­hat úplat­ky v natu­rá­li­ích, peně­zích a užít si při­tom s míst­ní­mi děv­ča­ty. Předpokládají totiž správ­ně, že vidi­na zis­ku za sli­bo­va­ný nájem maji­te­li vybra­né­ho pozem­ku, roz­pou­tá mezi míst­ní­mi oby­va­te­li doslo­va závo­dy v pokry­tec­tví.

Nápaditý Epsteinův námět sli­bo­val aktu­ál­ní téma se společensko-kritickým pře­sa­hem. Ukázalo se ale, že původ­ní lát­ka měla vět­ší ambi­ce, než jen leh­kou komu­nál­ní sati­ru, ale bez smys­lu­pl­né dra­ma­tur­gie se zvrh­la jen do žánro­vě vyko­le­je­né­ho patva­ru, kte­rý sám úpl­ně nemá jas­no, o čem chce víc vypo­ví­dat. U mla­dé­ho a řeme­sl­ně bez­po­chy­by zdat­né­ho reži­sé­ra Tomáše Řehořka (kte­rý má na svůj věk za sebou už 4 celo­ve­čer­ní hra­né sním­ky) bohu­žel pla­tí, že jeho fil­my jsou jen tak dob­ré, jak kva­lit­ní jsou scé­ná­ře, pod­le kte­rých je rea­li­zu­je. A tady je asi nej­vět­ší kámen úra­zu. Ani aure­o­la výji­meč­né­ho sce­náris­ty Marka Epsteina ten­to­krát úpl­ně neza­re­zo­no­va­la, přes­to­že text Signálu je bez­po­chy­by naděj­ný, ale zda­le­ka ne dosta­ču­jí­cí. Producent Tomáš Hoffman se zřej­mě spo­ko­jil s tím, že se scé­nář umís­til v roce 2006 na 2. mís­tě v Ceně Sazky a tím by měla být jeho kva­li­ta posvě­ce­na. Bez zásad­něj­ší­ho roz­bo­ru a násled­né­ho kri­tic­ké­ho pře­pra­co­vá­ní ho tak pou­ze ode­vzdal zruč­né­mu Řehořkovi, kte­rý bez dra­ma­tur­gic­kých zku­še­nos­tí napl­nil nej­hor­ší oba­vy z toho, jak špat­ně lze pře­číst pří­běh. Jeho vyprá­vě­ní je tedy po tech­nic­ké strán­ce sice efekt­ní, ale z hle­dis­ka obsa­hu vyprázd­ně­né a zou­fa­le hle­da­jí­cí ideu, o kte­rou by se moh­lo opřít.

Přitom nechy­bě­lo mno­ho a moh­li jsme se dívat na sou­čas­nou vari­a­ci „Revizora“ nebo „U nás v Kocourkově“. Hlavní pro­blém je zako­pán v samot­né dra­ma­tic­ké výstav­bě a jed­not­li­vých cha­rak­te­rech. Zvyknul jsem si už, že část sou­čas­ných tvůr­ců dnes zce­la zre­zig­no­va­la na jaké­ko­liv klad­né hod­no­ty, kte­ré by se, ale­spoň v zábles­cích, pro­mí­ta­ly do někte­rých hrdi­nů; tzv. syn­drom „blbé nála­dy“ ostat­ně pro­stou­pil atmo­sfé­ry hned něko­li­ka tuzem­ských fil­mů loň­ské sezó­ny. Signál je v tom­to pohle­du napros­to depri­mu­jí­cí, pro­to­že nám před­klá­dá celou plejá­du morál­ně zde­vas­to­va­ných postav. Jak ústřed­ní dvo­ji­ce (Dyk s Hádkem), tak prak­tic­ky i všich­ni roze­hra­ní ves­ni­ča­né lžou, pod­vá­dě­jí jeden dru­hé­ho a jsou jak­se­pat­ří nena­syt­ní. Epstein si s Řehořkem na sebe upletli bič, pro­to­že roze­hrá­li desít­ku cha­rak­te­rů, kte­ré se ale ve výsled­ku od sebe liší pou­ze posta­ve­ním ve ves­ni­ci a mírou typic­kých zna­ků buran­ské­ho cho­vá­ní – obtloust­lý pro­spě­chář­ský sta­ros­ta (Norbert Lichý), násil­nic­ký pový­še­nec­ký stat­kář (Karel Roden), zamin­d­rá­ko­va­ný vyku­tá­le­ný hos­tin­ský (Bolek Polívka), býva­lým reži­mem ublí­že­ný fyzik v důcho­dě (Jiří Menzel) a tak bychom moh­li pokra­čo­vat ješ­tě dále k méně výraz­něj­ším typům. Pro divá­ka je tak obtíž­né iden­ti­fi­ko­vat se s někte­rým z pro­ta­go­nis­tů (obá­vám se, že tolik sebe­kri­tič­nos­ti v sobě má asi jen málo­kdo, aby si při­znal, že tím de fac­to auto­ři chtě­jí pou­ká­zat na to, že my všich­ni jsme tako­vé malé čes­ké svi­ně). Publikum tedy zůstá­vá v pozi­ci pasiv­ní­ho pozo­ro­va­te­le toho­to obskur­ní­ho panop­ti­ka naru­še­ných lidi­ček a špí­ny, ve kte­ré se roch­ní a pod­ko­pá­va­jí vzá­jem­ně.

Osobně si mys­lím, že tím si v pod­sta­tě tvůr­ci pod sebou pod­ře­za­li větev. Zrezignovali tím vědo­mě na jaký­ko­liv smys­lu­pl­ně vysta­vě­ný dra­ma­tic­ký oblouk, kde bychom se moh­li dočkat potres­tá­ní, pro­zře­ní či vůbec posu­nu někte­ré z hlav­ních postav. Nic tako­vé­ho se ovšem ve fil­mu nesta­ne. Kája a Filos vez­mou všech­ny hákem, ale nemá to pro ně žád­ný význam. Své cho­vá­ní nejsou sto pře­hod­no­tit, tepr­ve až se sta­nou štvan­ci před roz­zu­ře­ný­mi ves­ni­ča­ny, kte­ří je chtě­jí lyn­čo­vat, když vyjde naje­vo jejich pod­vod, uva­žu­jí o vrá­ce­ní peněz. Mimochodem ale i pod­lé­za­jí­cí oby­va­te­lé ves­nič­ky musí něco tušit dale­ko dřív, pro­to­že chlap­cům z jejich dodáv­ky ukrad­nou kola, aby snad nemoh­li plách­nout, než vyhlá­sí vítě­ze měře­ní sig­ná­lu, jehož poze­mek pak dopo­ru­čí mobil­ní­mu ope­rá­to­ro­vi. Tento motiv však zůsta­ne trestu­hod­ně nedo­hrán.

A ješ­tě jeden para­dox. Film se ode­hrá­vá v době, kdy už exis­tu­jí mobi­ly, přes­to niko­ho z ves­ni­ča­nů nena­pad­ne vyzkou­šet dostup­nost sig­ná­lu dřív, než se necha­jí napá­lit dvě­ma nedo­stu­do­va­ný­mi inže­ný­ry.

Řehořek tak pře­kva­pi­vě nato­čil Signál jako tem­ný film, kte­rý ve svém zobec­ňu­jí­cím pře­sa­hu pojed­ná­vá o totál­ním mrav­ním úpad­ku naší spo­leč­nos­ti. Hřejivě lid­ských momen­tů je sice pár v ději nazna­če­no, ale všech­ny se uká­žou být poslé­ze jen více­mé­ně odstře­di­vý­mi momen­ty, na kte­rých vyprá­vě­ní bohu­žel nesto­jí. Zvláštní při­tom je, že trpi­tel­ka­mi jsou zde pře­váž­ně ženy – hos­pod­ské­ho dce­ra (Eva Josefíková) by ráda vypadla ze zapa­dá­ko­va, ale tak nějak sou­cí­tí s tatín­kem, jehož kšeft v pohos­tin­ství kra­chu­je, ješ­tě hůře je na tom stat­ká­řo­va man­žel­ka (Kateřina Winterová) s malým potom­kem, na kte­ré se aro­gant­ní pod­ni­ka­tel a maji­tel stat­ku dopouš­tí regu­lér­ní­ho domá­cí­ho nási­lí. Pointa na závěr je tak už jen břit­kým výsmě­chem nám všem, kte­ří zřej­mě kra­de­me, ale jsme stej­ně pořád naiv­ní, pro­to­že nás pře­ve­ze býva­lý disi­dent, kte­rý nako­nec okra­de úpl­ně všech­ny a vytře nám zrak vzdo­ro­vi­tým pomní­kem.

Rozpaky budi­lo i sle­do­vá­ní her­ců, kte­ré Řehořek bohu­žel nezvlá­dl uko­čí­ro­vat, tak­že jsme se sta­li nechtě­ný­mi svěd­ky dal­ší ukáz­ky herec­ké ška­tul­ky roz­pol­ce­né­ho Karla Rodena, bon­vi­ván­ské neo­ma­le­nos­ti Norberta Lichého, „bobu­lov­ské“ bez­rad­nos­ti Kryštofa Hádka, sty­li­zo­va­né topor­nos­ti Vojtěcha Dyka i jiných. Bodejť by netá­pa­li, když jejich cha­rak­te­ry postrá­da­jí vývoj a násled­né vzta­ho­vé moti­va­ce. U Formana kdy­si v Hoří, má panen­ko! zafun­go­val prvek auten­ti­ci­ty díky natur­š­či­kům. V Signálu je to trap­né defi­lé popu­lár­ních tvá­ří, kte­rým ale jejich pokus o civil­ní polo­hu ve sním­ku jenom stě­ží uvě­ří­te. Nezbývá tedy, než dou­fat, že Marek Epstein bude mít ve své budou­cí sce­náris­tic­ké prá­ci ved­le sebe oprav­du zdat­né­ho partnera-dramaturga, a že Tomáš Řehořek bude mít štěs­tí, že mu pak tak­to vypi­lo­va­ný scé­nář svě­ří osví­ce­něj­ší pro­du­cent, kte­rý bude přes­ně vědět, jaký film chce vlast­ně nato­čit a divá­kům pro­mí­tat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
MARTIN

Když už resyklu­je­te star­š­ší (sta­rý) člá­nek s dneš­ním datem, Nepište hned na začát­ku o LETOŠNÍM fil­mu. 1/10

MildaS

A ješ­tě jeden para­dox. Film se ode­hrá­vá v době, kdy už exis­tu­jí mobi­ly, přes­to niko­ho z ves­ni­ča­nů nena­pad­ne vyzkou­šet dostup­nost sig­ná­lu dřív, než se necha­jí napá­lit dvě­ma nedo­stu­do­va­ný­mi inže­ný­ry.

Proč by si někdo poři­zo­val mobil v obci, kde není sig­nál. Vždyť i ten pod­vod­ní­ček volal mat­ce z tele­fo­ní­ho auto­ma­tu

Michal

Proč by si někdo poři­zo­val mobil v obci, kde není sig­nál? Asi pro­to, že se někdy v živo­tě může ocit­nout i tam, kde sig­nál je, ne? Nebo snad máme věřit tomu, že ti lidé NIKDY neo­pouš­tí ves­ni­ci? NIKDY se nemů­žou dostat někam, kde je sig­nál a pro­to pro ně nemá smy­sl si poři­zo­vat mobil? To jako váž­ně? Ten film pros­tě nedá­vá smy­sl.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

3
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34212 s | počet dotazů: 276 | paměť: 72260 KB. | 19.04.2024 - 01:17:41