Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Andělé všedního dne - O FILMU

Andělé všedního dne - O FILMU

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Alice Nellis pod­le scé­ná­ře a stej­no­jmen­né před­lo­hy Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne.

Sledujeme ori­gi­nál­ní pří­běh, v němž pomy­sl­né anděl­ské peru­tě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Tihle čty­ři andě­lé se sna­ží pro­vést své lid­ské svě­řen­ce jejich nej­těž­ším dnem. Učitel auto­ško­ly Karel (Bolek Polívka) se sou­ží v cito­vě prázd­ném man­žel­ství s Marií (Zuzana Bydžovská), kte­ré si kom­pen­zu­je sny o své stu­dent­ce Ester (Klára Melíšková). Ta však prá­vě pohřbi­la man­že­la a zatím není při­pra­ve­ná na nové vzta­ho­vé dob­ro­druž­ství. Zdeněk (Václav Neužil) se chce dneska večer zabít, pro­to­že mu jeho kama­rád Filip (Ondřej Sokol) pře­bral ženu. Těžce to nene­se jen on, ale i jeho eso­te­ric­ky zalo­že­ná mat­ka (Zuzana Kronerová), kte­rá se kvů­li tomu navíc roz­há­da­la se svou nej­lep­ší kama­rád­kou, výše uve­de­nou Marií, pro­to­že Filip je její syn. Tenhle slo­ži­tý vzta­ho­vý pro­ple­te­nec roze­tne osud už za pár hodin. Přestože andě­lé mají být nestran­ný­mi pozo­ro­va­te­li, nedá jim to, aby se ale­spoň čás­teč­ně nepo­ku­si­li situ­a­ci zachrá­nit. Andělé naše­ho pří­bě­hu nejsou kla­sic­ké nad­při­ro­ze­né bytos­ti, zastu­pu­jí klad­ný postoj k živo­tu, mají smy­sl pro humor, sou­cit a pocho­pe­ní.

Úspěšná kni­ha Andělé všed­ní­ho dne (z roku 2007), kte­rá byla rov­něž pře­lo­že­na do něko­li­ka jazy­ků (pub­li­ko­va­ná v Německu, Rakousku, Rusku, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku), se pod stej­ným názvem obje­vu­je po sed­mi letech na fil­mo­vém plát­ně a je záro­veň v pořa­dí sed­mým celo­ve­čer­ním sním­kem oce­ňo­va­né sce­nárist­ky a reži­sér­ky Alice Nellis (Ene bene, Výlet, Tajnosti, Mamas & Papas), zná­mé autor­skou tvor­bou, žen­ský­mi téma­ty a cit­li­vý­mi pří­běhy o mezi­lid­ských vzta­zích. Podobně i v Andělech všed­ní­ho dne sle­du­je­me pří­běh pod­stat­ných oka­mži­ků mění­cích běh našich živo­tů. Alice Nellis má na svém kon­tě i divác­ky oblí­be­né sním­ky: adap­ta­ci stej­no­jmen­né popu­lár­ní diva­del­ní hry Perfect Days a hudeb­ní kome­dií Revival. Na těch­to dvou kome­di­ích Nellis spo­lu­pra­co­va­la s pro­du­cen­tem Rudolfem Biermannem, kte­rý ji také oslo­vil kvů­li rea­li­za­ci Andělů všed­ní­ho dne.

Pod scé­ná­řem Andělů všed­ní­ho dne jsou pode­psa­ní: Michal Viewegh a Alice Nellis, při­čemž pro Viewegha zna­me­na­jí šes­tou fil­mo­vou zku­še­nost v pozi­ci sce­náris­ty (po Románu pro ženy, Účastnících zájez­du, Nestydovi, Románu pro muže a Svaté čtve­ři­ci). Pro Rudolfa Biermanna jde o pátou adap­ta­ci kni­hy sou­čas­né­ho nejčte­něj­ší­ho spi­so­va­te­le Michala Viewegha (Román pro ženy, Účastnící zájez­du, Případ nevěr­né Kláry a Román pro muže). Autor nove­lu cha­rak­te­ri­zu­je jako „sviž­nou sto­ry o lidech, andě­lích a umí­rá­ní“ či „kníž­ku o nás všech, jejichž čas je dáv­no vymě­řen, ale přes­to se cho­vá­me, jako bychom tu měli být věč­ně“.

Natáčení fil­mu pro­bí­ha­lo od 26. srp­na do 24. říj­na 2013 pře­váž­ně v Praze v Nuslích. Strhující sní­mek s uni­kát­ním poje­tím postav andě­lů líčí nad­ča­so­vý pří­běh o umě­ní žít a o kouz­lu jedi­neč­ných chvil. Komorní film dotý­ka­jí­cí se i gene­rač­ní­ho kon­flik­tu se vyzna­ču­je sil­ným herec­kým obsa­ze­ním. Vystupují zde oblí­be­ní her­ci Alice Nellis, zná­mí z jejích před­cho­zích fil­mů: Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Bolek Polívka, Vojta Dyk, Ondřej Sokol, Vladimír Javorský. Nově si reži­sér­ka při­zva­la ke spo­lu­prá­ci: Mariána Labudu, Kláru Melíškovou, Václava Neužila a Elišku Křenkovou.

V prv­ní půl­ce září toho­to roku se v rám­ci chys­ta­né pre­mi­é­ry fil­mu na kniž­ních pul­tech obje­ví opět kni­ha Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne ten­to­krát s fil­mo­vou obál­kou. Reedice vychá­zí v nakla­da­tel­ství Druhé měs­to. Novým čte­ná­řům Viewegh vzka­zu­je, že se můžou těšit na: „Napínavý pří­běh o lidech, andě­lech, umí­rá­ní a o lás­ce“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45161 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72638 KB. | 22.05.2024 - 11:40:41