Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1967 byl uveden film Absolvent

V tento den roku 1967 byl uveden film Absolvent

Photo © United Artists
Photo © United Artists
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První vol­bou reži­sé­ra Mikea Nicholse pro roli paní Robinsonové byla fran­couz­ská hereč­ka Jeanne Moreau. Myšlenka spo­čí­va­la v tom, že ve fran­couz­ské kul­tu­ře měly „star­ší“ ženy ten­den­ci „ško­lit“ mlad­ší muže v sexu­ál­ních zále­ži­tos­tech. O rolích ve fil­mu uva­žo­va­la nebo je zkou­še­la či o ně stá­la celá řada her­ců. Doris Dayová nabíd­ku odmít­la, pro­to­že ji urá­že­la naho­ta, kte­rou role vyža­do­va­la. Joan Crawfordová se o roli zají­ma­la, Lauren Bacallová a Audrey Hepburnová ji chtě­ly hrát. Patricia Nealová film odmít­la, pro­to­že se nedáv­no zota­vi­la z mrt­vi­ce a necí­ti­la se při­pra­ve­na při­jmout tak vel­kou roli. Geraldine Pageová také odmít­la. Mezi dal­ší­mi zva­žo­va­ný­mi hereč­ka­mi byly Claire Bloom, Angie Dickinson, Sophia Loren, Judy Garland, Rita Hayworth, Susan Hayward, Anouk Aimee, Jennifer Jones, Deborah Kerr, Eva Marie Saint, Rosalind Russell, Simone Signoret, Jean Simmons, Lana Turner, Eleanor Parker, Anne Baxter a Shelley Winters. Angela Lansburyová se také pta­la na roli. O roli paní Robinsonové usi­lo­va­la Ava Gardnerová, kte­rá údaj­ně Nicholsovi zavo­la­la se slo­vy: „Chci vás vidět! Chci si pro­mlu­vit o té věci s Absolventem!“. Nichols o ní pro roli váž­ně neu­va­žo­val (chtěl mlad­ší ženu, pro­to­že Bancroftové bylo 36 a Gardnerové 45 let), ale nako­nec ji navští­vil v hote­lu. Později vyprá­věl, že „sedě­la u malé­ho fran­couz­ské­ho sto­lu s tele­fo­nem a pro­šla si všech­na klišé fil­mo­vých hvězd. Řekla: „Dobrá, pojď­me si pro­mlu­vit o vašem fil­mu. Především se pro niko­ho nesvlé­kám.“ Mezitím Natalie Woodová odmít­la nejen roli paní Robinsonové, ale i roli Elaine.

Pro posta­vu Elaine bylo obsa­ze­ní také pro­blé­mem. Patty Dukeová roli odmít­la, pro­to­že v té době nechtě­la pra­co­vat. Faye Dunaway byla také zva­žo­vá­na pro roli Elaine, ale muse­la ji odmít­nout ve pro­spěch fil­mu „Bonnie a Clyde“ (1967). Roli odmít­ly také Sally Field a Shirley MacLaine. Raquel Welch a Joan Collins o roli stá­ly, ale nepo­da­ři­lo se jim ji zís­kat. Carroll Bakerová si roli vyzkou­še­la, ale prý byla na ztvár­ně­ní dce­ry Anne Bancroftové pří­liš sta­rá. Candice Bergenová si roli také vyzkou­še­la, stej­ně jako Goldie Hawnová a Jane Fondová. Kromě toho byly na reži­sé­ro­vě sezna­mu Ann-Margret, Elizabeth Ashley, Carol Lynley, Sue Lyon, Yvette Mimieux, Suzanne Pleshette, Lee Remick, Pamela Tiffin, Julie Christie a Tuesday Weld, než byla obsa­ze­na Katharine Ross.

Když se Dustin Hoffman uchá­zel o roli Benjamina, byl požá­dán, aby s Rossovou sehrál milost­nou scé­nu. Hoffman během svých herec­kých kur­zů nikdy žád­nou nehrál a domní­val se, že, jak poz­dě­ji řekl, „dív­ka jako [Rossová] by nikdy za mili­on let nechtě­la klu­ka, jako jsem já“. Ross sou­hla­sil, pro­to­že se domní­val, že Hoffman „vypa­dá tak metr vyso­ký... tako­vý neu­pra­ve­ný. To bude kata­stro­fa.“ Producent Joseph E. Levine poz­dě­ji při­znal, že se zpo­čát­ku domní­val, že Hoffman „je jeden z poslíč­ků“. Přesto - nebo mož­ná prá­vě pro­to - si Nichols Hoffmana pro film vybral. „Pokud jde o mě, Mike Nichols udě­lal vel­mi odváž­nou věc, když mě obsa­dil do role, pro kte­rou jsem se neho­dil, to zna­me­ná, že jsem byl Žid,“ řekl Hoffman. „Ve sku­teč­nos­ti bylo mno­ho recen­zí vel­mi nega­tiv­ních. Byl to tak tro­chu zastře­ný anti­se­mi­tis­mus..... V recen­zích jsem byl nazý­ván „vel­kým nosem“, „noso­vým hla­sem“ “. Než byl Hoffman obsa­zen, pat­ři­li mezi hlav­ní kan­di­dá­ty Robert Redford a Warren Beatty. Beatty film odmí­tl, pro­to­že byl zane­prázd­něn fil­mem „Bonnie a Clyde“. Redford si vyzkou­šel roli Benjamina (s Candice Bergenovou v roli Elaine), ale Nichols si mys­lel, že Redford nemá kva­li­tu pod­řad­né­ho člo­vě­ka, kte­rou Benjamin potře­bo­val.

Do role pana Robinsona byl původ­ně obsa­zen Gene Hackman, ale těs­ně před začát­kem natá­če­ní reži­sér usou­dil, že je pří­liš mla­dý, a roz­ho­dl se ho nahra­dit. Do role, kte­rou nako­nec ztvár­nil Murray Hamilton, se dále hodi­li Marlon Brando, Howard Duff, Brian Keith, George Peppard, Jack Palance, Frank Sinatra, Walter Matthau a Gregory Peck. Susan Haywardová byla prv­ní vol­bou pro Benjaminovu mat­ku, paní Braddockovou, ale roli nako­nec dosta­la Elizabeth Wilsonová. A pro roli pana Braddocka se blí­ži­li Yul Brynner, Kirk Douglas, Jack Lemmon, Robert Mitchum, Karl Malden, Christopher Plummer a Ronald Reagan, kte­ří nako­nec dosta­li roli Williama Danielse.

Mezi před­sta­vi­te­li hlav­ních rolí a her­ci, kte­ří je ztvár­ni­li, jsou znač­né věko­vé roz­dí­ly. Benjamin Braddock říká: „Příští týden mi bude 21 let,“ ale v době natá­če­ní bylo Dustinu Hoffmanovi 29 let. William Daniels, kte­rý hra­je Hoffmanova otce, byl ve svých 39 letech jen o 10 let star­ší než Hoffman. Paní Robinsonová pro­hla­šu­je: „Benjamine, jsem dva­krát star­ší než ty.“ Anne Bancroftové bylo 35 let, tedy jen o šest let více než Hoffmanovi. Dceři paní Robinsonové Elaine je 19 let a ztvár­ni­la ji Katharine Rossová, kte­ré v té době bylo 27 let.

Elaine May, kte­rá ztvár­ni­la Elaininu spo­lubyd­lí­cí z vyso­ké ško­ly a doru­či­la Benjaminovi vzkaz od Elaine, bylo v té době 35 let a byla jen o sedm měsí­ců mlad­ší než Anne Bancroft. Paní Singlemanová a sleč­na DeWitteová, hos­té večír­ku v jed­né ze scén v hote­lu Taft, byly údaj­ně sest­ry, ačko­li mezi jejich před­sta­vi­tel­ka­mi, Alicí Ghostleyovou (44 let) a Marion Lorneovou (84 let), byl 40letý věko­vý roz­díl.

Zdroj: Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22510 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72227 KB. | 25.04.2024 - 08:31:57