Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Někdo to rád horké: Za kulisami slavné hudební komedie

Někdo to rád horké: Za kulisami slavné hudební komedie

Photo © MGM
Photo © MGM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

Film „Někdo to rád hor­ké“ (Some Like It Hot) z roku 1959 pat­ří mezi kla­si­ky svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie a dodnes si udr­žu­je svou popu­la­ri­tu. Příběh o dvou hudeb­ní­cích, kte­ří se pře­vlé­ka­jí za ženy, aby unik­li gan­gs­te­rům, měl svůj neob­vyk­lý vznik i řadu zají­ma­vos­tí během natá­če­ní.

1. Přednatáčení v žen­ských šatech: Hvězdy fil­mu, Tony Curtis a Jack Lemmon, si před samot­ným natá­če­ním vyzkou­še­ly, jak je být žena­mi. Oblekli si žen­ské šaty, nalí­či­li se a pro­šli se v oko­lí holly­wo­od­ských stu­dií. Experimentem chtě­li zjis­tit, zda by jejich pře­vle­če­ní pro­jde v běž­ném pro­stře­dí.

2. Barevný film vs. čer­no­bí­lý film: Původně měl být film nato­čen barev­ně pod­le smlou­vy Marilyn Monroe. Režisér Billy Wilder ji však pře­svěd­čil, že čer­no­bí­lý for­mát bude vhod­něj­ší. Při kos­tým­ních zkouš­kách totiž vyšlo naje­vo, že make-up pou­ží­va­ný u Lemmona a Curtise dával jejich tvá­řím zele­ný nádech.

3. Ruský název: V Rusku nese film titul „V jaz­zu jenom dív­ky“, což pře­ná­še­ně zna­me­ná „Jazz mají dovo­le­no hrát jenom dív­ky“.

4. Původní obsa­ze­ní: Původně se plá­no­va­lo obsa­dit Franka Sinatru do role Jerryho/Daphne. Marilyn Monroe neby­la původ­ně pří­liš nad­še­ná pro roli Sugar, ale nako­nec ji při­ja­la, změ­ni­vši tak osud hlav­ní tro­ji­ce.

5. Filmový neú­spěch: Předpremiéra fil­mu měla špat­né ohla­sy, a stu­diu bylo dopo­ru­če­no někte­ré scé­ny pře­pra­co­vat. Režisér Billy Wilder však odmí­tl rady a pone­chal film v původ­ní podo­bě. Na dal­ší pro­jek­ci už ale film zís­kal vel­ký úspěch a pub­li­kum tles­ka­lo vesto­je.

6. Problémy s hereč­kou: Marilyn Monroe měla potí­že s výslov­nos­tí a muse­la opa­ko­vat někte­ré scé­ny mno­ho­krát. Její pře­řek­nu­tí a nespráv­ná výslov­nost replik způ­so­bo­va­ly zpož­dě­ní při natá­če­ní.

7. Remaky: Film se dočkal něko­li­ka rema­ků v růz­ných zemích a pro­stře­dí, včet­ně turec­ké, indic­ké, řec­ké a rus­ké ver­ze z roku 2014, kte­rá se ode­hrá­vá v pro­stře­dí zim­ních olym­pij­ských her.

8. Ocenění a úspě­chy: V roce 2000 byl film vyhlá­šen Americkým fil­mo­vým insti­tu­tem nej­lep­ší kome­dií všech dob. Slavná hláš­ka z kon­ce fil­mu „Nikdo není doko­na­lý“ obsa­di­la 48. mís­to v žeb­říč­ku 100 nej­vět­ších fil­mo­vých cita­cí.

9. Zajímavosti z natá­če­ní: Marilyn Monroe měla během natá­če­ní osob­ní pro­blémy a čas­to se zpož­ďo­va­la. Kromě toho měla Monroe pro­blém s novou vstup­ní scé­nou, kte­rou nako­nec reži­sér Billy Wilder při­dal.

10. Zajímavosti o her­cích: Tony Curtis tvr­dil, že posta­vu Josephine ztvár­nil po vzo­ru hereč­ky Grace Kelly. Jack Lemmon a Curtis měli boles­ti nohou z noše­ní pod­pat­ků. Po uve­de­ní fil­mu byl ve stra­ně zaká­zán v Kansasu kvů­li údaj­ně „zne­klid­ňu­jí­cím“ pře­vle­kům.

Film „Někdo to rád hor­ké“ zane­chal nejen sto­py v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie, ale i mno­ho zají­ma­vých pří­bě­hů a anekdot z prů­bě­hu natá­če­ní.

Zdroj: Střípky z minu­los­ti 🕰️  - X


Podívejte se na hodnocení Někdo to rád horké na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41254 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72485 KB. | 21.05.2024 - 11:46:10