Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1976 byl vydán film „Muž, který spadl na Zemi“

V tento den roku 1976 byl vydán film „Muž, který spadl na Zemi“

Photo © British Lion
Photo © British Lion
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Společnost Paramount Pictures dis­tri­bu­o­va­la před­cho­zí film Nicolase Roega „Teď se nedí­vej“ (1973) a sou­hla­si­la s tím, že za ame­ric­ká prá­va na film „Muž, kte­rý spa­dl na Zemi“ zapla­tí 1,5 mili­o­nu dola­rů. Producent Michael Deeley vyu­žil této záru­ky k zís­ká­ní finan­cí na nato­če­ní fil­mu. Roeg původ­ně zva­žo­val, že do role Newtona obsa­dí spi­so­va­te­le Michaela Crichtona a her­ce Petera O’Toolea, než roli nako­nec ztvár­nil David Bowie.

Bowie, kte­rý během natá­če­ní fil­mu uží­val koka­in, byl v době natá­če­ní v křeh­kém roz­po­lo­že­ní a v roce 1983 dokon­ce pro­hlá­sil: „Jsem moc rád, že jsem ten [film] nato­čil, ale vůbec jsem nevě­děl, co se točí“ a že „Moje jedi­ná momen­tál­ní vzpo­mín­ka na ten film je, že jsem nemu­sel hrát. To, že jsem byl sám sebou, bylo pro tu roli napros­to dosta­ču­jí­cí. V té době jsem nebyl z této země.

Bowieho spo­lu­hráč­ka Candy Clarková vzpo­mí­ná jinak: „David Nic slí­bil: „Žádné dro­gy“,“ říká Clarková a byl to muž, kte­rý držel slo­vo: „Jasný jako fac­ka, sou­stře­dě­ný, přá­tel­ský a pro­fe­si­o­nál­ní a vedl tým. Je to jas­ně vidět díky skvě­lé kame­ře (DP) Tonyho Richmonda. Podívejte se na Davida: jeho kůže je svě­tél­ku­jí­cí. Je nád­her­ný, anděl­ský, nebeský. Jako muž z jiné pla­ne­ty byl napros­to doko­na­lý.“ Dodala, že Roeg s sebou do Nového Mexika najal „výhrad­ně brit­ský štáb a vzpo­mí­nám si, že David z toho měl vel­kou radost“. Roeg také obsa­dil Bowieho body­gu­ar­da Tonyho Masciu jako šofé­ra jeho posta­vy na plát­ně.

Bowie a Roeg měli na pla­ce dob­rý vztah. Bowie v roce 1992 vzpo­mí­nal, že „jsme spo­lu vychá­ze­li doce­la dob­ře. Myslím, že jsem spl­ňo­val to, co ode mě pro tu roli potře­bo­val. Nerušil jsem ... Nebyl jsem ruši­vý. Ve sku­teč­nos­ti jsem se mu vel­mi sna­žil zavdě­čit. A kupo­di­vu jsem byl scho­pen plnit všech­no, co se po mně chtě­lo. Byl jsem doce­la ochot­ný zůstat vzhů­ru tak dlou­ho jako kdo­ko­li jiný.“

Bowie si s sebou při­ve­zl osob­ní kni­hov­nu: „Na to natá­če­ní jsem si vzal 400 knih. Měl jsem smr­tel­ný strach nechat je v New Yorku, pro­to­že jsem se potlou­kal s dost pochyb­ný­mi lid­mi a nechtěl jsem, aby mi někdo z nich kni­hy ukra­dl. Bylo tam moc dea­le­rů, kte­ří mi tam běha­li.“ (Wikipedie)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88334 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72019 KB. | 20.07.2024 - 06:03:28