Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl

King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Loading...

Ale stej­ně je to pro mě tele­viz­ní kla­si­ka.

Když jsem byl malý – rela­tiv­ně – tak jsem si tenhle film zami­lo­val. Ano, bylo to hlav­ně pro­to, že tam byla obrov­ská opi­ce, kte­rou si může­te snad­no oblí­bit, pro­to­že se jed­ná o tra­gic­ké­ho hrdi­nu. A navíc, pořád je to obrov­ská opi­ce, kte­rá doká­že ničit měs­to. Jenže pak jsem viděl původ­ní sní­mek z roku 1933 a zjis­til jsem, že ta původ­ní ver­ze je něco napros­to jiné­ho, něco, čeho film z roku 1976 nedo­sa­hu­je ani omy­lem.

Úplná rychlá rota.
Photo © Paramount Pictures

Film z roku 1976, o kte­rém píši, dostal spe­ci­ál­ní­ho Oscara za vizu­ál­ní efek­ty. Není se moc čemu divit. Na svou dobu to muse­lo být skvě­lé – a někte­ré scé­ny jsou pořád výbor­né, napří­klad sou­boj s hadem ane­bo s vla­kem nad­zem­ky. Jenže pře­ce jen je vidět, že film hod­ně zestárl a ta zad­ní pro­jek­ce je někdy pořád­ně otrav­ná. Původní sní­mek tako­vým způ­so­bem neze­stárl a po toli­ka letech má pořád co nabíd­nout.

Konečně má panenku od Mattela.
Photo © Paramount Pictures

Ale abych pořád jen nevy­chva­lo­val film z roku 1933, tak k pří­bě­hu fil­mu nověj­ší­ho. Děj je vel­mi odliš­ný od toho původ­ní­ho. Nejde o to, že se má natá­čet sní­mek na zapo­me­nu­tém ost­ro­vě, ale o to, že se hle­da­jí nová nale­ziš­tě ropy. Ropa je vůbec hod­ně akcen­to­vá­na a tahle spo­le­čen­ská kri­ti­ka stá­le doce­la fun­gu­je. Jinak se ale pří­běh pře­ce jen drží základ­ní­ho must­ru – najdou opi­ci, boha­tí ji chtě­jí zne­u­žít, ona se utrh­ne ze řetě­zu a v emo­tiv­ně sil­ném závě­ru umí­rá.

A že to je pěkná panenka.
Photo © Paramount Pictures

Ty emo­ce zde pořád jsou a s obřím lido­o­pem bude­te sou­cí­tit. Problém je s jiný­mi her­ci. Především Jessica Lange je v někte­rých chví­lích sku­teč­ně otrav­ná, ale tak jí ale­spoň tu roz­maz­le­nou hereč­ku věří­te. Jeff Bridges je po Kongovi roz­hod­ně nej­lep­ším her­cem, ostat­ní jsou sta­tis­ty ane­bo jen kari­ka­tu­ra­mi. Bohužel i nové poje­tí scé­ná­ře je sil­nou sla­bi­nou sním­ku, kte­rý pros­tě ztrá­cí a jeho finál­ní spo­le­čen­ská kri­ti­ka nevy­zní­vá tak úder­ně, jak by chtě­lo. I když obří make­ta čer­pa­cí pum­py je pove­de­ná.

King Kong anebo král bláznů?
Photo © Paramount Pictures

„King Kong“ z roku 1976 je dob­rý, ve smys­lu prů­měr­ný. Herecky je to zají­ma­vé, ale postup­ně zjiš­ťu­je­te, že se to dá jen těž­ko snést. Scénář je mís­ty hod­ně cha­bý a film je zby­teč­ně moc roz­ta­ha­ný, tak­že se z něj vytrá­cí napě­tí. Finále kra­lu­je, ale čeká se na něj pří­liš dlou­ho, někte­ré scé­ny jsou oprav­du úpl­ně zby­teč­né. Ten zají­ma­vý nádech, kte­rý to mělo v mém dět­ském věku, se vytra­til. Bohužel, někte­ré fil­my pros­tě stár­nou.

Hodnocení: 50 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66868 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71709 KB. | 14.07.2024 - 20:02:06