Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Jane Fondová: Cesta k slávě začala na francouzské riviéře a vedla k nezapomenutelným chvílím s Lee Marvinem

Jane Fondová: Cesta k slávě začala na francouzské riviéře a vedla k nezapomenutelným chvílím s Lee Marvinem

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jane Fondová, kte­rá si v době dospí­vá­ní neby­la jis­tá svým vzhle­dem, se odhod­la­la k herec­tví poté, co jí Greta Garbo na večír­ku plném hvězd, kte­rý uspo­řá­dal její otec Henry na fran­couz­ské Riviéře v roce 1957, řek­la: „No, jsi dost hezká!“. Mluvila s Jamesem Stewartem o mož­nos­ti hrát jeho dce­ru ve fil­mu Příběh FBI (1959), kte­rý měl být jejím prv­ním fil­mem, ale pro­je­vi­la nezá­jem o roli, kte­rou mís­to ní dosta­la Diane Jergensová.

V roce 1959 se zúčast­ni­la kame­ro­vých zkou­šek po boku nezná­mé­ho Warrena Beattyho pro melod­ra­ma „Parrish“ (1961); bylo to popr­vé, co oba absol­vo­va­li kame­ro­vé zkouš­ky, a na svůj fil­mo­vý poli­bek mají zce­la odliš­né vzpo­mín­ky. Jane si ho téměř nepa­ma­tu­je. Beattyho ver­ze: „Hodili nás k sobě jako lvy do kle­ce a řek­li nám, abychom se polí­bi­li. Panebože! Líbali jsme se, dokud jsme si prak­tic­ky nese­žra­li hla­vy. Mysleli jsme si, že je to všech­no vel­mi účin­né.“ Ať už se ve sku­teč­nos­ti sta­lo coko­li, ani jed­no­mu z nich to nevy­šlo. Hlavní role dosta­li Troy Donahue a Connie Stevensová.

„Musím se při­znat, že až když jsem viděl koneč­ný sestřih fil­mu „Cat Ballou“ (1965), došlo mi, že máme v rukou hit. Nebyl jsem u toho, když natá­če­li Leeho koně, jak se opí­rá se zkří­že­ný­ma noha­ma o sto­do­lu v obra­zu, kte­rý se stal kla­sic­kým, nebo když se Lee sna­ží nato­čit bok stodo­ly.“

Ann-Margret byla prv­ní vol­bou pro titul­ní roli, kte­rou nako­nec hrá­la Fonda, ale odmít­la ji.

Zatímco Marvinovy opi­lec­ké výstu­py roze­smá­ly vět­ši­nu her­ců a štá­bu, z Fondy, kte­rá měla za úkol hrát svou posta­vu na rovi­nu, zatím­co ostat­ní se moh­li pře­trh­nout, to fanouš­ka neu­dě­la­lo a svou roli bra­la vel­mi váž­ně. Až pří­liš váž­ně pro Marvina, kte­rý se s ní pod­le Dwayna Hickmana neu­stá­le sna­žil žer­to­vat a odleh­čit ji. Hickman vzpo­mí­ná, že Fonda „neby­la z fil­mu pří­liš nad­še­ná. Chtěla dělat váž­něj­ší prá­ci a hrát hete­ro­se­xu­á­la par­tě bláz­ni­vých postav neby­la její před­sta­va o skvě­lém fil­mu“. Marvinovy sna­hy o uvol­ně­ní se setka­ly s Fondovou neli­bos­tí. Jejich vzta­hu nepo­moh­lo ani to, že Marvin ura­zil její­ho fran­couz­ské­ho man­že­la Rogera Vadima, když byl na návštěvě natá­če­ní v Coloradu. „Když byl opi­lý,“ řekl Vadim ve svých pamě­tech z roku 1986 „Bardot, Deneuve, Fonda“, „říkal mi, že nená­vi­dí Francouze. „Ale,“ dodá­val, „mám tě rád, pro­to­že jsi napůl Rus, i když Rusy taky nesná­ším“.“

Podle Fondy pro­bí­ha­la pro­duk­ce sviž­ným tem­pem. „Vypadalo to, že nikdy neu­dě­lá­me dva zábě­ry, pokud se nepo­ka­zí kame­ra. Producenti nás nuti­li pra­co­vat přesčas den co den, až si mě jed­nou ráno vzal Lee Marvin stra­nou. „Jane,“ řekl, „my jsme hvězdy toho­to fil­mu. Když se nechá­me pře­vál­co­vat pro­du­cen­ty, když se nepo­sta­ví­me sami za sebe, víš, kdo bude trpět nej­víc? Štáb. Chlapi, kte­ří nema­jí tako­vou moc jako my, aby řek­li: „Sakra, ne, pra­cu­je­me moc tvr­dě.“ Musíš mít něja­kou páteř, hol­ka. Nauč se říkat ne, když po tobě chtě­jí, abys dál pra­co­va­la.“

Jelikož Fonda v té době děli­la čas mezi Francii a Hollywood, dabo­va­la se ve fran­couz­sky mlu­ví­cí ver­zi.

Fonda odmít­la roli Lary Antipové ve fil­mu Doktor Živago (1965), pro­to­že se měl natá­čet devět měsí­ců pře­váž­ně ve Španělsku. Nechtěla být tak dlou­ho pryč od Vadima, ale po něko­li­ka týd­nech si to roz­mys­le­la a ozná­mi­la své­mu agen­to­vi, že do toho chce jít. V té době už měla smlou­vu na roli Lary pode­psa­nou Julie Christie a zby­tek je fil­mo­vá his­to­rie. Jane dodnes říká, že ze všech fil­mů, kte­ré za svou kari­é­ru odmít­la, je „Doktor Živago“ ten, jehož neu­sku­teč­ně­ní litu­je nej­ví­ce.

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Jane Fondová!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82678 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71807 KB. | 14.07.2024 - 18:03:09