Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1973 byl vydán film „Podraz“

V tento den roku 1973 byl vydán film „Podraz“

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Scenárista David S. Ward v jed­nom z roz­ho­vo­rů uve­dl, že k napsá­ní fil­mu The Sting ho inspi­ro­val výzkum o kapsá­řích: „Protože jsem nikdy před­tím nevi­děl film o důvě­řiv­ci, řekl jsem si, že to musím udě­lat“. Daniel Eagan to vysvět­lil: „Jedním z klí­čů k zápletkám o pod­vod­ní­cích je to, že fil­mo­ví divá­ci chtě­jí mít pocit, že jsou sou­čás­tí pod­vo­du. Nemusí vědět, jak plán fun­gu­je, a neva­dí jim jeden nebo dva zvra­ty, ale je důle­ži­té, aby v pří­bě­hu byly jas­ně roz­po­zna­tel­né „dob­ré“ a „zlé“ posta­vy.“ Wardovi trva­lo rok, než správ­ně nasta­vil ten­to aspekt scé­ná­ře a zjis­til, kolik infor­ma­cí může před divá­ky zata­jit a záro­veň zajis­tit, aby hlav­ní posta­vy byly sym­pa­tic­ké. Představoval si také pod­zem­ní bra­trstvo zlo­dě­jů, kte­ří se shro­máž­dí k vel­ké akci a po „cej­chu“ se roz­ply­nou.“

Rob Cohen (poz­děj­ší reži­sér akč­ních fil­mů jako Rychle a zbě­si­le z roku 2001) po letech vyprá­věl, jak scé­nář našel v hro­ma­dě břeč­ky, když pra­co­val jako lek­tor pro Mikea Medavoye, budou­cí­ho šéfa stu­dia, ale teh­dy agen­ta. Ve své repor­tá­ži o něm napsal, že je to „vel­ký ame­ric­ký scé­nář a ... bude z něj oce­ňo­va­ný film s vel­kým obsa­ze­ním a vel­kým reži­sé­rem“. Medavoy pro­hlá­sil, že se ho na zákla­dě toho­to dopo­ru­če­ní poku­sí pro­dat, a slí­bil, že pokud se mu to nepo­da­ří, Cohena vyho­dí. Universal film kou­pil ješ­tě to odpo­led­ne a Cohen má repor­táž zará­mo­va­nou na stě­ně své kan­ce­lá­ře.
Ward původ­ně napsal Henryho Gondorffa jako ved­lej­ší posta­vu, kte­rá měla nad­váhu a byla už za zeni­tem, ale jakmi­le se s fil­mem spo­jil Paul Newman, byl Gondorff pře­psán na štíh­lej­ší posta­vu a jeho role byla roz­ší­ře­na, aby se maxi­mál­ně vyu­ži­lo dru­hé part­ner­ství Newmana a Roberta Redforda. Newmanovi bylo dopo­ru­čo­vá­no, aby se vyhý­bal kome­di­ím, pro­to­že na ně nemá leh­ký ruko­pis, ale roli při­jal, aby doká­zal, že kome­dii zvlád­ne stej­ně dob­ře jako dra­ma.

Julia Phillipsová ve své auto­bi­o­gra­fii „V tomhle měs­tě už nikdy nebu­deš jíst oběd“ z roku 1991 uved­la, že reži­sér George Roy Hill chtěl, aby Doyla Lonnegana hrál Richard Boone. K její vel­ké úle­vě poslal Newman scé­nář Robertu Shawovi během natá­če­ní fil­mu „The Mackintosh Man“ (1973) v Irsku, aby si zajis­til jeho účast ve fil­mu. Philipsova kni­ha tvr­dí, že Shaw nebyl nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší ved­lej­ší roli, pro­to­že poža­do­val, aby jeho jmé­no násle­do­va­lo po jmé­nech Newmana a Redforda před úvod­ním titul­kem fil­mu.

Kulhání Shawovy posta­vy ve fil­mu bylo auten­tic­ké. Shaw týden před začát­kem natá­če­ní uklou­zl na mokrém házen­kář­ském hřiš­ti v hote­lu Beverly Hills a pora­nil si vazy v kole­ni. Během natá­če­ní nosil na noze orté­zu, kte­rá byla scho­va­ná pod širo­ký­mi kalho­ta­mi ve sty­lu 30. let.

Zdroj: Wikipedia


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47323 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71820 KB. | 16.06.2024 - 14:08:03