Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Rain Man: Hoffmanův triumf a historie za kulisami

Rain Man: Hoffmanův triumf a historie za kulisami

Photo © 1988 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Photo © 1988 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V ten­to den roku 1989 byl na 61. roč­ní­ku udí­le­ní cen Akademie Dustin Hoffman oce­něn jako nej­lep­ší herec za roli ve fil­mu Rain Man (1988). „Film Rain Man zís­kal dal­ší tři ceny, včet­ně ceny za nej­lep­ší film.

Hoffman měl původ­ně hrát Charlieho, ale chtěl hrát Raymonda. Raymond měl být také men­tál­ně posti­že­ný, ale Hoffman to změ­nil na autis­tic­ké­ho divo­cha. Tom Cruise (kte­rý nako­nec hrál Charlieho) chtěl vždy při natá­če­ní zkou­šet. S Hoffmanem zkou­še­li při jízdě na plac a v pří­vě­sech během zábě­rů. Často si vymě­ňo­va­li role.

Hoffman trá­vil hod­ně času se savan­tem Kimem Peekem, kte­rý byl inspi­ra­cí pro posta­vu Raymonda. Scénárista fil­mu „Rain Man“ Barry Morrow se s Peekem popr­vé setkal v roce 1986 a při zís­ká­ní Oscara za scé­nář k tomu­to fil­mu v roce 1989 mu pře­dal svou osca­ro­vou tro­fej. Hoffman dal Kimovu otci (hlav­ní­mu pečo­va­te­li) slib, že se o Kima „podě­lí se svě­tem“. Téměř dva­cet let až do své smr­ti jez­dil Kim Peek po celém svě­tě a ohro­mo­val lidi svou neu­vě­ři­tel­nou pamě­tí a schop­nos­tí vyba­vit si drob­né detai­ly ze sta­le­té his­to­rie.

Během natá­če­ní si Hoffman nebyl jis­tý poten­ci­á­lem fil­mu ani svým vlast­ním výko­nem. Po třech týd­nech natá­če­ní chtěl Hoffman od pro­jek­tu odstou­pit a řekl Barrymu Levinsonovi (kte­rý za svou prá­ci obdr­ží Oscara za nej­lep­ší režii): „Sežeň Richarda Dreyfusse, sežeň něko­ho, Barry, pro­to­že tohle je nej­hor­ší prá­ce mého živo­ta.“

V té době se Hoffman roz­ho­dl, že se bude podí­let na natá­če­ní fil­mu.
Během natá­če­ní v kasi­nu si Hoffman odsko­čil zahrát hry jako blac­kjack. Poté, co bylo natá­če­ní kvů­li jeho hle­dá­ní zasta­ve­no, byl někdo pově­řen, aby ho během zábě­rů hlí­dal.

V letoš­ní pro­duk­ci tele­viz­ní­ho pře­no­su došlo k pozo­ru­hod­ným změ­nám. Poprvé mode­rá­to­ři ozna­mo­va­li kaž­dé­ho vítě­ze větou „A Oscara zís­ká­vá...“ mís­to „A vítě­zem se stá­vá...“. Akademie tuto změ­nu pro­ved­la z dis­krét­ních důvo­dů a také pro­to, aby se vyhnu­la dojmu, že nomi­no­va­ní, kte­ří nevy­hrá­li, jsou pora­že­ní, a tato pra­xe pla­tí od roku 1989. (IMDb/Wikipedia)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22119 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72391 KB. | 22.05.2024 - 16:33:30