Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vetřelec vs. Predátor (AVP: Alien vs. Predator )

Vetřelec vs. Predátor (AVP: Alien vs. Predator )

n200905221013 AVP
n200905221013 AVP
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

AvPExpedice vede­ná pohád­ko­vě boha­tým Charlesem Bishopem Weylandem zkou­má sta­ro­dáv­nou pyra­mi­du ukry­tou pod kruný­řem ledu v Antarktidě. Počáteční nad­še­ní a vědec­ký zápal brzy vystří­da­jí sta­ros­ti o záchra­nu holých živo­tů, neboť mís­to zda­le­ka není opuš­tě­né a dal­ší návštěv­ní­ci brzy dora­zí.

 

Boj mezi Vetřelci a Predátory začal na kon­ci 80. let díky spo­leč­nos­ti Dark Horse Comics, kte­rá vyda­la sérii komik­sů plných bojů mezi těmi­to rasa­mi. Rovněž tak fil­ma­ři pro­ká­za­li smy­sl pro humor, když v dru­hém Predátorovi umís­ti­li do poko­je s váleč­nou kořis­tí (na lodi Predátorů v samot­ném závě­ru fil­mu) kost­ru Vetřelce. V roce 1991 zakou­pi­la tele­viz­ní spo­leč­nost Fox scé­nář k fil­mu, kde si jdou po krku tito -drs­ní ver­sus slizcí- mimo­zemš­ťa­né. Nebýt teh­dej­ší výmě­ny vede­ní a dal­ších sta­ros­tí s tím spo­je­ných, je mož­né, že bychom se dočka­li AvP už v deva­de­sá­tých letech. Jenomže skrip­ta se ulo­ži­la do vel­ké­ho šuplí­ku a pro­jekt jako celek byl odlo­žen k ledu na dobu neu­r­či­tou.

 Vetřelcům nezbý­va­lo, než pli­vat na Predátory v počí­ta­čo­vých hrách, na strán­kách komik­sů, v růz­ných fanouš­kov­ských povíd­kách nebo z obráz­ků hra­cích karet (i ty exis­tu­jí). Pak při­šel On. On, kte­rý doká­zal, že umí nato­čit fil­my pod­le PC hry (Mortal Combat, Resident Evil) a není mu cizí žánr sci-fi (Event Horizon/Horizont udá­los­ti, Soldier/Žoldák: Legie zká­zy). Paul Anderson před­sta­vil spo­leč­nos­ti Fox vlast­ní ver­zi scé­ná­ře a na důkaz zápa­lu pro věc obě­to­val funk­ci reži­sé­ra fil­mu Resident Evil: Apokalypsa.

 Vetřelec vs. PredátorTakže - pří­tom­nost. Prostřednictvím jed­né z dru­žic na níz­ké orbi­tě obje­vu­je spo­leč­nost Weyland Industries neob­vyk­lé nahro­ma­dě­ní tep­la kde­si nad Antarktidou. Při bliž­ším zkou­má­ní, je pod vrst­vou ledu zjiš­tě­na pří­tom­nost pyra­mi­dy, kte­rá nese zna­ky tří civi­li­za­cí, jež jsou stav­ba­mi pyra­mid pro­slu­lé (egypt­ské, aztéc­ké, mayské). Šéf Weyland Ind. Charles Bishop Weyland (Lance Henriksen) se roz­hod­ne vést prů­zkum­nou výpra­vu osob­ně. K tomu­to úče­lu začne dávat do hro­ma­dy tým růz­ných odbor­ní­ků (věd­ců, vojá­ků, tech­ni­ků…). Expedice se úspěš­ně dosta­ne až k cíli, kde obje­ví již vyse­ka­ný tunel pří­mo ke vcho­du do pyra­mi­dy. Tak jen svět­lu vstříc!

 A tady začí­ná to, kvů­li čemu se vypla­tí men­ší inves­ti­ce do pli­vát­ka. V pyra­mi­dě není nic, jak bys­te čekali.Však posuď­te sami! Hlavní nesrov­na­los­ti:

 • Cyklus vývo­je „roz­to­mi­louč­ké­ho“ Vetřelce v lid­ském orga­nis­mu trvá ale­spoň něko­lik dní. Vzpomínáte si na úpl­ně prv­ní film, kde se na oběť při­cuc­ne sliz­ký hnus, hos­ti­tel upad­ne do bez­vě­do­mí, fuj­ta­j­bl za něja­kou dobu odpad­ne, oběť je v kli­du (má dokon­ce vel­ký hlad) a tepr­ve pak člo­vě­ku (slo­vy Ralpha ze Simpsonů) začne pla­kat bříško? V AvP všech­no trvá mno­hem, Mnohem, MNOHEM rych­le­ji.
 • V prv­ním fil­mu o Predátorovi se mlu­ví o tom, že tato rasa válečníků-lovců při­lé­tá pou­ze v obdo­bích výji­meč­né­ho hor­ka. Tady vese­le pobí­ha­jí ve sně­hu, že si ani šálu nevez­mou.
 • Rovněž teo­rie vzni­ku pyra­mi­dy pokul­há­vá. Ve fil­mu se tvr­dí, že byla posta­ve­na v dobách, kdy tato oblast ješ­tě neby­la zamrz­lá. Jenomže to bylo něko­lik mili­o­nů let před tím, než lid­stvo vůbec vznik­lo.

Abyste neřek­li, že nemám před­sta­vi­vost, nabí­zím vám jed­no vysvět­le­ní, kte­ré jsem obje­vil v mate­ri­á­lech k fil­mu.

Místem fil­mo­vé­ho dění je Bouvetův ost­rov, kte­rý ale není sou­čás­ti Antarktidy, jak se nám scé­nář pokou­ší namlu­vit  (Bouvetův ost­rov  je neo­byd­le­ný sub-antarktický vul­ka­nic­ký ost­rov v již­ní čás­ti Atlantského oce­á­nu, jiho­ji­ho­zá­pad­ně od Mysu dob­ré nadě­je. Nejbližší dal­ší pev­ni­na je až Země krá­lov­ny Maud, v Antarktidě, kte­rá je vzdá­le­na 1600 kilo­me­t­rů již­ně a je také neobydlená.Ostrov je nor­ské teri­to­ri­um. Zdroj: Wikipedie-otevřená ency­klo­pe­die). No a jeli­kož ost­rov je vul­ka­nic­ký, tak tím­to způ­so­bem vypro­du­ko­va­né tep­lo doká­za­lo roz­ta­vit v někte­rých mís­tech led, a tudíž ta oby­va­tel­ná byla. Tomu záro­veň nahrá­vá umís­tě­ní pyra­mi­dy pod slup­kou ledu v hlu­bi­nách ost­ro­va, plus zázrač­ná tech­no­lo­gie mimo­zemš­ťa­nů, díky kte­ré bylo pro­stře­dí doda­teč­ně vyhří­va­né.

Vyberte si, čemu chce­te věřit Vy!

 • Další údiv vyvo­lá­vá geni­a­li­ta věd­ců. Na začát­ku (prv­ních pár minut, než se ze sku­pin­ky sta­nou mat­ky pro malé Vetřelce) ješ­tě ze sluš­nos­ti řek­nou, že: „Tento sym­bol musí­me nej­pr­ve důklad­ně pro­zkou­mat…“ Jenomže potom jako zázra­kem sta­čí jedi­ný pohled na nápis (na jazy­ce nesejde), sym­bol, výčně­lek, kus ple­chov­ky od limo­ná­dy a už se na divá­ka řítí fla­shbac­ky za dopro­vo­du vyprá­vě­čo­va hla­su, jak že to vlast­ně kdy­si bylo. Nebudu roze­pi­so­vat dal­ší nesmys­ly, těch si uži­je­te dost.

 AVP: Alien vs. PredatorNevím, na co Paul Anderson mys­lel, když tvo­řil toto dílo. Nejsem odbor­ník, ale… Ale vem to ďas! Když film nemá svě­to­bor­ný pří­běh, říkám, neva­dí. Takových fil­mů je hod­ně. Pokud se film nedr­ží oné myto­lo­gie, neří­kám, že se jed­ná o hřích. Avšak ten­to film nemá ani to, co ostat­ní ano - (pro něko­ho mož­ná hloupou, ale pře­ce jenom) akci. Proč si nemů­že­me dosy­ta zastří­let, vyho­dit pár cho­deb do vzdu­chu, ustře­lit Predátorovi ucho a kous­nout ho za kole­no? Co takhle něja­ký pěk­ný sou­boj? Proč ve fil­mu s roz­poč­tem 60 mil. dola­rů musí­me sle­do­vat, jak sku­pin­ka lidí (kte­rá se kaž­dou chví­li redu­ku­je) bez zjev­né­ho plá­nu utí­ká špat­ně osvět­le­ný­mi chod­ba­mi kam­si do nezná­ma, Vetřelci lezou po zdech a nebez­peč­ně se roz­hlí­že­jí, Predátorů je sice něko­lik, ale vět­ši­nou sle­du­je­me mara­tón pou­ze jed­no­ho z nich, jenž sho­dou okol­nos­tí pře­ži­je až do kon­ce?

 Jen aby bylo jas­no, já netvr­dím, že na sou­bo­je a „ekšn“ scé­ny vůbec nedo­jde! Pouze se tu s vámi dělím o roz­ča­ro­vá­ní, kte­ré mě ve fil­mu cel­ko­vě potka­lo. Možná si říká­te, že bys­te se na něj stej­ně nekou­ka­li, pro­to­že z náho­dou zahléd­nu­tých kusů fil­mů o Vetřelcích či Predátorech máte zafi­xo­vá­no, že se pro­lé­va­jí lit­ry krve, a tak stej­ně není, o co stát. Asi vás pře­kva­pím, krve je zde poskrov­nu. Chcete znát důvod?

 Film nebyl při­jat zrov­na s ote­vře­nou náru­čí. Hodně fanouš­ků bylo pobou­ře­no. Ptali se, proč jim někdo zka­zil takřka kul­tov­ní zále­ži­tost? Paul Anderson ihned při­spě­chal s poho­to­vou odpo­vě­dí. Zní zhru­ba násle­dov­ně : „Já ten film točil pro dospě­lé (tedy rating R), ale na posled­ní chví­li došlo na žádost těch sho­ra (co na pro­jekt vydá­va­jí pení­ze) k vystři­že­ní váž­něj­ších scén a k úpra­vě celé­ho díla tak, aby moh­lo dostat PG-13 (tj. pří­stup­nost i pro děti).“

 I kdy­bychom při­pus­ti­li tuto ver­zi, tak stej­ně neo­mlou­vá nemotor­nost celé­ho díla a jeho veli­kou nai­vi­tu. Každopádně během obzvláš­tě tuhé zimy / hor­ké­ho léta si může­te dopřát tenhle fil­mo­vý záži­tek, avšak neče­kej­te žád­ná milá pře­kva­pe­ní.


Podívejte se na hodnocení Vetřelec vs. Predátor na Kinoboxu.

 •  Název: AVP: Alien vs. Predator (Vetřelec vs. Predátor/Votrelec vs. Predátor)
 •  Režie: Paul W. S. Anderson
 •  Žánr: Horor / Thriller / Akční / Sci-fi
 •  Země: USA / Kanada / Německo / Česká repub­li­ka / Velká Británie
 •  Délka: 87 min.
 •  Rok: 2004
 •  Hrají: Sanaa Lathan, Raoul Bova, Lance Henriksen, Ewen Bremner, Colin Salmon, Tommy Flanagan, Joseph Rye, Agathe De La Boulaye, Carsten Norgaard, Sam Troughton, Petr Jákl, Pavel Bezdek, Jan Pavel Filipensky, Kieran Bew

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65643 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72275 KB. | 20.05.2024 - 19:55:58