Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Multivesmír je vskut­ku podiv­ný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílen­ství, dru­hém vel­kém odklo­nu MCU po těž­kém srd­ci Eternals Chloé Zhao. Díky las­ka­vos­ti reži­sé­ra Sama Raimiho je z toho­to super­hr­din­ské­ho fil­mu cítit mani­a­kál­ní a sym­pa­tic­ká ener­gie Evil Dead, ale fanouš­ci, kte­ří oče­ká­va­jí stej­ně přís­nou kon­t­ro­lu kva­li­ty jako u před­cho­zích mar­ve­lov­ských fil­mů, mohou zůstat ochu­ze­ni.

Pro ostat­ní sice Doctor Strange v Multivesmíru šílen­ství není úpl­ně uspo­ko­ji­vou jízdou, ale je to str­hu­jí­cí odbočka od vzor­ce MCU, kte­rý za posled­ních 15 let a 27 fil­mů vyčpěl.

Tady jde o sku­teč­ný život a sku­teč­nou vizi za kame­rou. Kéž by tuto vizi sdí­lel i scé­nář, kte­rý má na svě­do­mí Michael Waldron, tvůr­ce seri­á­lu Loki od Disneyho .

Doctor Strange v Multivesmíru šílen­ství začí­ná sno­vou sek­ven­cí, v níž Doktor (Benedict Cumberbatch) chrá­ní dospí­va­jí­cí dív­ku (Xochitl Gomez) v podiv­né dimen­zi. Když na tutéž dív­ku zaú­to­čí v bdě­lém živo­tě jiná pří­še­ra a naru­ší svat­bu Strangeovy býva­lé Christine Palmerové (Rachel McAdamsová), uvě­do­mí si, že v tom musí být něco víc.

Dívka se jme­nu­je America Chavezová a vysvět­lí, že Doktorův sen nebyl sen: pros­tě se to sta­lo v jiné dimen­zi. America má schop­nost ces­to­vat mezi dimen­ze­mi, ale nedo­ká­že ji ovlá­dat, a tak vyhle­dá­vá pomoc Doktora Strangese z alter­na­tiv­ní rea­li­ty, zatím­co ji pro­ná­sle­du­jí podiv­né pří­še­ry.

To vede Strange k tomu, aby vyhle­dal jedi­nou dal­ší oso­bu, kte­rou zná a kte­rá by mu moh­la pomo­ci při ces­to­vá­ní mezi dimen­ze­mi: Wanda Maximoff, Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Strange zná Wandu jako super­hr­din­ku, kte­rá bojo­va­la pro­ti Thanosovi v Infinity War. Diváci Wandavision ji však mož­ná zna­jí jako něco... jiné­ho.

Když se svě­to­ví Mistři mystic­kých umě­ní v čele s Wongem (Benedict Wong) sna­ží Ameriku před Wandou ochrá­nit, Strange a Amerika se řítí alter­na­tiv­ní­mi dimen­ze­mi a hle­da­jí odpo­vě­di.

Právě v alter­na­tiv­ních rea­li­tách Doctor Strange v Multivesmíru šílen­ství sku­teč­ně stou­pá a při­ná­ší alter­na­tiv­ní poje­tí zná­mých mar­ve­lov­ských super­hr­di­nů spo­lu s něko­li­ka neka­no­nic­ký­mi výstu­py postav z jiných mar­ve­lov­ských sérií (po vzo­ru Spider-Mana: Bez ces­ty domů).

Pro fanouš­ky MCU jsou tato camea a poten­ci­ál­ní setu­py pro budou­cí mar­ve­lov­ské fil­my vrcho­lem fil­mu; ostat­ní mohou zůstat v roz­pa­cích z toho, co se v pod­sta­tě rov­ná bez­dů­vod­né­mu fan ser­vi­su.

Doctor Strange v Multivesmíru šílen­ství však sku­teč­ně stou­pá, když do své­ho pří­bě­hu začle­ňu­je zvlášt­nos­ti alter­na­tiv­ních dimen­zí. Vrcholné scé­ny, kte­ré zahr­nu­jí více Doktorů, sice nema­jí nos­tal­gic­ký náboj jako Spider-Man: Bez ces­ty domů, ale posky­tu­jí kre­a­tiv­ní roz­ptý­le­ní jinak rutin­ní­ho pří­bě­hu. Inovativní hudeb­ní duel-duel a vzkří­še­ný zom­bie Strange jsou obzvlášť výraz­ný­mi momen­ty.

Raimiho dotyk s Multiversem šílen­ství je cítit zejmé­na při scé­nách se Scarlet Witch, jejíž tra­gic­ká dějo­vá linie ukra­ju­je film titul­ní­mu Doktorovi a dává MCU jed­no­ho z nej­pa­mát­něj­ších zápo­rá­ků. Scény s Wandou napříč něko­li­ka rea­li­ta­mi jsou čis­to­krev­nou hrů­zou - obzvlášť když je vidí­me oči­ma „hod­né“ Čarodějnice - a Olsonová je obzvlášť efek­tiv­ní při zpro­střed­ko­vá­ní boles­ti této posta­vy.

Méně úspěš­ná je zde pri­már­ní dějo­vá linie, kte­rá se zamě­řu­je na Strange a Ameriku, dvě posta­vy bez hma­ta­tel­ných oblou­ků. To Strangeovi neva­dí, jeho osob­ní ces­tu jsme si pro­šli v před­cho­zích fil­mech. Ale zatím­co America je důraz­ně zahra­ná Gomezem, posta­va je napsa­ná s kuli­sa­mi mís­to osob­nos­ti.

Nakonec Doctor Strange v Multiversu šílen­ství není ani str­hu­jí­cím úspě­chem, ani dru­ho­řa­dou mar­ve­lov­kou a při­ná­ší napě­tí a vzru­še­ní tak, jak to před­cho­zí 27 fil­mů nedo­ká­za­lo. Stejně jako Věční nazna­ču­je, že MCU je při­pra­ve­no se posu­nout dál od své zaběh­nu­té for­mu­le, ale stá­le se sna­ží najít své mís­to.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92395 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72062 KB. | 21.02.2024 - 10:33:18