Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu

Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu

Green
Green
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„In brigh­test day, in blac­kest night,
No evil shall esca­pe my sight.
Let tho­se who wor­ship evil’s might
Beware my power–Green Lantern’s light!“

Pokud vám tato slo­va něco říka­jí, nebo si mat­ně vzpo­mí­ná­te, že už jste je někdy sly­še­li, asi jste nara­zi­li na uni­ver­sum Green Lantern Corps, tedy vesmír­né­ho bez­peč­nost­ní­ho sbo­ru pro­vá­ze­né­ho zele­ným svět­lem dis­ci­plí­ny. Touto pří­sa­hou si ze zele­ných luce­ren nabí­je­jí své zele­né prs­te­ny, kte­ré jsou násled­ně schop­ny zhmot­nit jakou­ko­li jejich před­sta­vu – od pis­to­le tře­ba po gigan­tic­kou kovad­li­nu, kla­di­vo nebo moto­ro­vou pilu schop­nou pře­říz­nout i vesmír­nou loď. Pomocí prs­te­nů pře­ta­vu­jí svou před­sta­vi­vost a sílu vůle v tzv. kon­struk­ty. Krom toho mohou létat a stří­let zele­né paprsky.

Kromě komik­sů se Lanterni vyskyt­li v něko­li­ka ani­mo­va­ných fil­mech, bohu­žel i jed­nom hra­ném a pak cel­kem naštěs­tí v 26dílné ani­mo­va­né sérii, kte­rá ale pod­le vše­ho skon­či­la prá­vě jen jed­nou sérií.

Osobně jsem na ně nara­zil před něko­li­ka lety a jejich vesmír mne okouz­lil. Komiksy jsem sice neče­tl, ale oba ani­mo­va­né celo­ve­čer­ní sním­ky, tedy Green Lantern: First FlightGreen Lantern: Emerald Knights, byly sku­teč­ně nád­her­né.

První z nich byl pří­bě­hem Hala Jordana, kte­ré­mu umí­ra­jí­cí mimo­zemšťan, kte­rý hava­ro­val se svým modu­lem na pla­ne­tě Zemi, pře­dá­vá svůj prs­ten. V momen­tě, kdy jeden Lantern zemře, se totiž jeho prs­ten auto­ma­tic­ky vydá za dal­ším, kte­rý je cha­rak­te­rem hoden jeho moci.

Hal Jordan sice na začát­ku tápe, ale jako kaž­dý správ­ný kla­ďas se nako­nec sta­ne cen­nou posi­lou vesmír­né­ho sbo­ru síd­lí­cí­ho na pla­ne­tě Oa a říze­né Strážci, cel­kem milý­mi pole­tu­jí­cí­mi drob­ný­mi sta­řeč­ky a sta­řen­ka­mi, tako­vou pří­jem­nou vari­a­cí na Mistra Yodu (ale mlu­ví nor­mál­ním slo­vosle­dem).

Druhý ani­mák je spí­še povíd­ko­vý. Sbor čelí obrov­ské hroz­bě a mezi­tím se nováč­ci doví­da­jí pří­běhy nej­slav­něj­ších Lanternů. Ani jeden z fil­mů roz­hod­ně srd­ce sci­fi a fan­ta­sy nad­šen­ce neu­ra­zí.

Hraný sní­mek z roku 2011 zpra­co­vá­val pří­běh First Flightu, tedy ces­tu Hala Jordana ke sbo­ru a ačko­li on sám do role doce­la sedl, aspoň za sebe musím říct, že šlo o čis­tý prů­měr, ze kte­ré­ho málo­co utkví v hla­vě. Pokud se navíc film o vesmír­né poli­cii ode­hrá­vá z val­né vět­ši­ny na Zemi, je to tro­chu na hla­vu.

Více na Kritiky.cz
Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí Máte doma děti? Nevíte si s nimi mnohdy rady? Přemýšlíte, zda je vedete a vychováváte tím ...
Bez kafe 1 ...
The Legend of Wednesday | 2022 #IIHFWorlds ...
GENNDY TARTAKOVSKY GENNDY TARTAKOVSKY je vizionářský animátor, který tímto snímkem natáčí svůj celovečerní...
Sestav si lidské tělo Věděli jste, že buňka žaludeční sliznice žije jen 36 hodin? Že více než polovina kostí v...

Seriálová ver­ze sice nesed­la kaž­dé­mu kvů­li pou­ži­tí CGI ani­ma­ce (mě napros­to neva­di­la a je to pří­jem­ná změ­na), ale měla zase něco navíc. Kromě toho, že se už nezdr­žu­je počát­ky sbo­ru ani his­to­rií postav, odha­lu­je také exis­ten­ci dal­ších Lanternů – čer­ve­ných pohá­ně­ných vzte­kem, mod­rých ztě­les­ňu­jí­cích nadě­ji, růžo­vých čer­pa­jí­cích sílu z lás­ky, nebo tře­ba oran­žo­vých, jejichž moto­rem je cham­ti­vost.

Díky špič­ko­vá­ní Hala Jordana a slu­žeb­ně star­ší­ho Kilowoga, kte­rý ho původ­ně tré­no­val, byla série pří­jem­ně vtip­ná a nechy­bě­la ani někte­rá tem­ná tajem­ství z minu­los­ti Strážců. Navíc krom záple­tek fun­gu­jí­cích v jed­not­li­vých epi­zo­dách nabí­zí i pří­běh, kte­rý se pro­plé­tá celou sérií.

Začíná v momen­tě, kdy se Hal s Kilowogem chtě­jí podí­vat na zou­bek podiv­né­mu mize­ní Strážců na okra­ji gala­xie. Proto si „vypůj­čí“ špič­ko­vou expe­ri­men­tál­ní loď říze­nou Ayou, umě­lou inte­li­gen­cí a vyda­jí se po sto­pách problému…že se zaple­tou do spous­ty dal­ších pro­blé­mů, není snad ani potře­ba zmi­ňo­vat.

Universum je to krás­né a pokud se obje­ví dal­ší sním­ky a zpra­co­vá­ní, bude to moc fajn. Jen bych byl radě­ji, kdy­by se tvůr­ci drže­li ani­mo­va­né podo­by.

Základ: ani­mo­va­né sci­fi o vesmír­né poli­cii

Navíc:

  • pří­běh
  • Lanterni, jejich dru­hy a způ­sob fun­go­vá­ní
  • sty­lo­vá odde­chov­ka

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91787 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69720 KB. | 05.12.2023 - 13:17:34