Kritiky.cz > Speciály > Vlastníci

Vlastníci

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

STANISLAV MAJER (1978), jeden z bra­trů Čermákových

Uznávaný diva­del­ní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec. Narodil se v Lounech a vyu­čil se truh­lá­řem. Působí v Divadle Na zábrad­lí a Činoherním stu­diu Ústí nad Labem. V minu­los­ti byl čle­nem Divadla Komedie. Tento cha­risma­tic­ký a talen­to­va­ný herec zapo­čal svou fil­mo­vou kari­é­ru ve fil­mech reži­sé­ra Jana Hřebejka v dra­ma­tech Odpad měs­to smrt (2012) a Líbánky (2013). Dále ho divá­ci moh­li vidět, např.: v kri­mi Gangster Ka (dvě pokra­čo­vá­ní, 2015), v pohád­ce Anděl Páně 2 (2016) či v dra­ma­tech Zlatý pod­raz (2018) a Toman (2018). Objevil se také v tele­viz­ních seri­á­lech, např.: Zdivočelá země (1997 – 2012), Zázraky živo­ta (2010 – 2012), První repub­li­ka (2014 – 2018).

Zahrál jste si jed­no­ho z bra­trů Čermákových, kdo jsou tito brat­ři?

Bratři Čermákovi jsou dvoj­ča­ta. Nedávno jim zemřel otec, po kte­rém zdě­di­li byt. Jsou tedy nový­mi tvá­ře­mi naše­ho SVJ a sezna­mu­jí se s jeho čle­ny, pra­vi­dly a sta­no­va­mi. Alespoň tomu všech­no nasvěd­ču­je.

Co se Vás fas­ci­no­va­lo na scé­ná­ři fil­mu Vlastníci, že jste se roli kývl?

Nebylo o čem se roz­ho­do­vat, prá­ci Jiřího Havelky sle­du­ji dlou­ho­do­bě a vždyc­ky jsem si přál s ním pra­co­vat. Když mne oslo­vil na ten­to pro­jekt, neby­lo co řešit.

Film je mis­tr­nou son­dou do živo­ta sou­čas­né čes­ké spo­leč­nos­ti, jak vní­má­te atmo­sfé­ru schůze a zejmé­na nála­du ve spo­leč­nos­ti, je zachy­ce­na ve fil­mu pře­svěd­či­vě?

Ano. Nálada v sou­čas­né čes­ké spo­leč­nos­ti na mě půso­bí vel­mi auten­tic­ky. (smích)

Ve fil­mu samot­ném je to mož­ná malič­ko vyhro­ce­né a s vel­kou dáv­kou jis­té nad­sáz­ky. I když nemo­hu sou­dit, osob­ní zku­še­nost s SVJ, kte­rou Jiří má a to údaj­ně dost trau­ma­tic­kou, já nemám a mož­ná bych se divil. Nicméně mys­lím, že atmo­sfé­ru ve spo­leč­nos­ti Jiří vysti­hl dost přes­ně.

Jak pro­bí­ha­la spo­lu­prá­ce s ostat­ní­mi her­ci?

Spolupráce s her­ci pro­bí­ha­la napros­to fan­tas­tic­ky. Já jsem se na všech­ny dost těšil a už od prv­ní čte­né zkouš­ky bylo jas­né, že to bude jíz­da. Měl jsem dojem, že to všich­ni cítí stej­ně a jsme na jed­né vlně. Vždycky když jsem si tu par­tič­ku u sto­lu pro­jel oči­ma zle­va dopra­va, musel jsem se smát.

Natáčení se usku­teč­ni­lo v praž­ských Holešovicích v jed­né míst­nos­ti se sku­pi­nou přes sebe mlu­ví­cích her­ců. Jak jste to vše zvlád­li v tak rekord­ní době?

Jednoduché to neby­lo. Bylo potře­ba nato­čit celo­ve­čer­ní film za osm dnů. Natáčely se dlou­hé až pět­a­dva­ce­ti strán­ko­vé pasá­že v kuse na jeden záběr, aby to mělo tah a ener­gii. Je v tom hod­ně postav, tedy bylo nut­né všech­ny „pro­to­čit“. Navíc stá­le v jed­né malé míst­nos­ti, byl tam vydý­cha­ný vzduch. Myslím, že hod­ně nároč­né to bylo pře­de­vším pro Terezu Voříškovou, kte­rá to celé táh­ne. Na kon­ci natá­če­cí­ho dne už byli všich­ni dost vyčer­pa­ní, ale jak říkám: odhod­lá­ní bylo veli­ké, tak­že to vlast­ně šlo jako po más­le.

Vlastníci jsou debu­tem Jiřího Havelky, popiš­te jeho způ­sob režij­ní prá­ce.

Spolupráce s Jiřím je RADOST. Sen kaž­dé­ho her­ce, mys­lím si. Je ana­ly­tic­ký, dost sečtě­lý, ví přes­ně, co chce a má smy­sl pro humor. Naprosto při­ro­ze­ně budí respekt čehož, ale nezne­u­ží­vá. Nikdy jsem nevi­děl, že by vypus­til ze řetě­zu svo­je ego. Já ho milu­ju.

Film s humo­rem líčí peri­pe­tie jed­né schůze, mapu­je mezi­lid­ské vzta­hy a uka­zu­je, jak obtíž­né je domlu­vit se, vzá­jem­ně si naslou­chat mezi sou­se­dy. Máte tip, jak se bez úho­ny zúčast­nit tako­vé schůze vlast­ní­ků bytů v reál­ném živo­tě?

Osobní recept asi nemám, obá­vám se, že já bych na tako­vé­to schůzi nevy­dr­žel ani pět minut. Ale asi abychom obstá­li, je tře­ba pilo­vat nad­hled, humor a zba­vit se pohr­dá­ní. Snažit se chá­pat a pocho­pit.

Co bys­te vzká­zal divá­kům, na co se mohou v kině těšit v pří­pa­dě Vlastníků?

Chcete-li horor, absurd­ní dra­ma a cra­zy kome­dii v jed­nom bale­ní, pojď­te do kina na VLASTNÍKY!

Jaké máte dal­ší herec­ké plá­ny, co chys­tá­te?

Čeká mě zkou­še­ní ve Studiu hrdi­nů s reži­sé­rem Miroslavem Bambuškem. Míra chce nahléd­nout na život a dílo Jana Patočky, kon­krét­ně na jeho Kacířské ese­je. Těším se na to.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu18. ledna 2024 Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […] Posted in Filmové recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36722 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72289 KB. | 25.04.2024 - 12:04:53