Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vlk z Wall Street: Peníze, moc a pád do propasti

Vlk z Wall Street: Peníze, moc a pád do propasti

Photo © Paramount Pictures / Mary Cybulski
Photo © Paramount Pictures / Mary Cybulski
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © Paramount Pictures / Mary Cybulski

Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) si na svůj vstup do svě­ta mak­lé­řů na Wall Street vybral doce­la nevhod­nou chví­li. Krize trhu způ­so­bi­la, že spous­ta mak­lé­řů při­šla o prá­ci, zkra­cho­va­ly i vel­ké fir­my a tak pro lidi jako je Jordan neby­lo mís­to. Rozhodl se pro­to vydat se mak­lé­řům obcho­du­jí­cím s akci­e­mi mimo Wall Street. Aplikováním poli­ti­ky dra­vé­ho mar­ke­tingu si však brzo zís­ká­vá respekt a s tím při­chá­zí i zásad­ní kapi­tál do jeho rukou. Založení vlast­ní fir­my kde by lehce poupra­ve­ný trh s akci­e­mi, kde jdou pře­de­vším pení­ze do jeho kapsy, mohl jet ve vel­kém. Čím výše se ale v tomhle nekom­pro­mis­ním svě­tě vel­kých finan­cí dosta­ne­te, tím nebez­peč­něj­ší je pak pád...

 

Je více než pří­jem­né vidět reži­sér­skou legen­du opět v nesku­teč­né ráži. I přes­to, že mě osob­ně se jeho posled­ní sním­ky líbi­ly, pro spous­tu lidí už byly na pomě­ry tvůr­ce jeho veli­kos­ti poně­kud slab­ší. A prá­vě těm uka­zu­je Scorsese ve svém novém poči­nu, zač je toho loket. Doslova. Adaptace život­ní­ho pří­bě­hu člo­vě­ka, kte­rý drob­ný­mi pod­vo­dy a poru­šo­vá­ním záko­na pomo­cí Wall Street šíle­ně zbo­ha­tl a poté padl doslo­va na hubu je přes­ně tím sním­kem, ve kte­rém Martin Scorsese doka­zu­je, že na věku nezá­le­ží a vypi­lo­va­nou dyna­mi­kou, mini­mál­ně v prv­ní polo­vi­ně str­ká do kapsy drti­vou vět­ši­nu kon­ku­ren­ce.
Photo © Paramount Pictures / Mary Cybulski

Vlk z Wall Street je totiž nesku­teč­ně našla­pa­ná zále­ži­tost plná ener­gie, sexu, drog, lepých děv a peněz.  Výtečně nato­če­ná kri­tic­ká son­da do fun­go­vá­ní nevět­ší finanč­ná tep­ny na svě­tě sta­vý pře­de­vším na hod­ně solid­ním scé­ná­ři, kte­rý sice v závě­reč­né tře­ti­ně tro­chu hapru­je, ztrá­cí své tem­po a půso­bí na něko­lik momen­tů zby­teč­ně nata­ho­va­ný, avšak nabí­zí dosta­tek nápa­dů, solid­ních dia­lo­gů a mono­lo­gů a pře­de­vším množ­ství neří­ze­né­ho humo­ru, tak­že pros­tě baví i přes­to, že má sní­mek bez dvou minut tři hodi­ny.  A to je poměr­ně impo­zant­ní vizit­ka.

Velkou záslu­hu na tom mají také herec­ké výko­ny, kte­ré jen doka­zu­jí, že si Martin Scorsese doká­že cas­ting více než dob­ře pohlí­dat. Leonardo DiCaprio i pro­ten­to­krát coby penězch­ti­vý mak­léř nesku­teč­ně vlád­ne (čímž před­vá­dí do znač­né míry i tako­vý pro­ti­klad ke své­mu Gatsbymu), Matthew McConaughey si i přes schvých jen něko­lik minut na plát­ně fanouš­ky také zís­ká a všich­ni ostat­ní jim zdat­ně sekun­du­jí v čele s solid­ním Jonahem Hillem, půso­bi­vou fem­me fata­le Margot Robbie a pří­jem­ně drzým Jeanem Dujardinem. K tomu vše­mu je navíc nami­xo­ván oprav­du zábav­ný mix pově­do­mých hudeb­ních moti­vů a pří­jem­ných kla­sic­kých vypa­lo­va­ček, kte­ré jen dokres­lu­jí bar­vi­tost celé­ho pří­bě­hu.
Photo © Paramount Pictures / Mary Cybulski

Vlk z Wall Street je tak zase po dlou­hé době sním­kem, kte­rý nejen že napl­ňu­je divác­ká oče­ká­vá­ní beze zbyt­ku, při­dá­vá i něco navíc a má poten­ci­ál stát se dal­ší kla­si­kou v reži­sé­ro­vě fil­mo­vém port­fo­liu. Skvěle nato­če­ná zále­ži­tost kte­rá nabí­zí podob­ně návy­ko­vý koktejl drog, peněz a sexu, kte­rý vám bude v hla­vě rezo­no­vat ješ­tě něja­kou dobu po opuš­tě­ní sálu. Stejně tak jako sil­ně chytla­vé moti­vač­ní pobru­ko­va­ní, kte­ré pros­tě nejde jen tak dostat z hla­vy.

 

Martin Scorsese to pros­tě má v malí­ku. Vlk z Wall Street se může rov­nat s jeho nej­vět­ší­mi záře­zy na fil­mař­ské paž­bě. Skvěle nato­če­ná  kom­plex­ní son­da do svě­ta vyso­ké­ho byz­ny­su je boha­tá nejen na dro­gy, sex a pra­chy, ale také na fil­mař­skou nápa­di­tost, parád­ní herec­ké výko­ny a zábav­ný scé­nář, kte­rý i přes bez mála tří­ho­di­no­vou metráž jed­no­du­še nenu­dí. Tohle je něco, co se pros­tě jen tak nevi­dí.  

 

 Koktejl:

25% Drogy
40% Sex
15% Prachy
10% Wall Street
10% Herecky lahůd­ka

Vlk z Wall Street
(The Wolf of Wall Street)
Životopisný / Komedie / Drama / Krimi
USA, 2013, 180 min

Režie: Martin Scorsese
Předloha: Jordan Belfort (kni­ha)
Scénář: Terence Winter
Kamera: Rodrigo Prieto
Hudba: Howard Shore
Hrají: Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Jonah Hill, Kyle Chandler, Jean Dujardin, Rob Reiner, Jon Bernthal, Margot Robbie, Jon Favreau, Shea Whigham, Justin Wheelon, Aya Cash, Michael Nathanson, Ethan Suplee, Katarina Cas, Joanna Lumley, J.C. MacKenzie, Ashlie Atkinson, Cristin Milioti, Dan Bittner, Robert Clohessy, Christine Ebersole, P.J. Byrne

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 16.01.2014 Bontonfilm CZ
V kinech SR od: 16.01.2014 Bontonfilm SK

http://www.csfd.cz/film/287147-vlk-z-wall-street/
http://www.imdb.com/title/tt0993846/


Podívejte se na hodnocení Vlk z Wall Street na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79719 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71830 KB. | 14.07.2024 - 23:02:57