Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > První člověk: Neil Armstrong a dobytí Měsíce

První člověk: Neil Armstrong a dobytí Měsíce

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Neil Armstrong (Ryan Gosling) pla­tí za poně­kud rizi­ko­vé­ho pilo­ta, během jeho tes­to­va­cích letů již něko­li­krát po sobě měl pro­blémy, přes­to se mu vždy poda­ři­lo se stro­jem při­stát. Časem se tedy dostá­vá k vesmír­né­mu pro­gra­mu Gemini, kte­rý má za úkol při­pra­vit půdu pro budou­cí při­stá­ní člo­vě­ka na Měsíci. A ačko­liv to ješ­tě v té chví­li neví, sta­ne se během násle­du­jí­cích let klí­čo­vou osob­nos­tí vesmír­né­ho pro­gra­mu Spojených stá­tů.   

 

Photo © Universal Pictures

Už dlou­ho tu nebyl tak­to vel­ko­le­pý film o kos­mo­nau­ti­ce, jest­li vůbec. Nemá totiž moc smy­sl cho­dit kolem hor­ké kaše. Byť něko­mu vol­ba reži­sé­ra Damiena Chazella sou­stře­dit film na život­ní pří­běh prv­ní­ho kos­mo­nau­ta na povrchu Měsíce nemu­sí úpl­ně sedět, pře­ci jen film se sna­ží na pro­ble­ma­ti­ku kos­mouna­ti­ky té doby nahlí­žet nejen opti­kou samot­ných lidí sto­jí­cích za úspě­chy lid­stva v oblas­ti dobý­vá­ní vesmí­ru, pro mno­hé se jed­ná o záži­tek, těž­ko srov­na­tel­ný s něčím jiným za dlou­hé roky. Ať už se totiž dá o pří­bě­ho­vé strán­ce napsat coko­liv, řeme­sl­ná strán­ka fil­mu První člo­věk je bez pře­há­ně­ní doko­na­lá.

Film se totiž vel­kou část své sto­pá­že věnu­je pře­de­vším men­ším osob­ním dra­ma­tům a pro­blé­mům Neila Armstronga a lidí kolem něj, stej­ně jako dopa­du neú­spěš­ných tes­tů a letů, což má za násle­dek hod­ně osob­ní (mož­ná až mís­ty i intim­ní) náhled do záku­li­sí vesmír­ných letů té doby. Proto když se film nako­nec pře­ci jen pus­tí do samot­né mise, kte­rá se zapsa­la do dějin, dove­de tenhle film vyvo­lat nesku­teč­nou husí kůži a záži­tek, kte­rý se jen těž­ko popi­su­je slo­vy. A to i pokud víte všech­ny detai­ly, jak se celá situ­a­ce ode­hrá­la, nemá­te pro­blém být napnu­tí až k prask­nu­tí i více, jak u kte­ré­ho­ko­li horo­ru.

 

Photo © Universal Pictures

 

První člo­věk je totiž čis­to­krev­ná fil­ma­ři­na, kte­rou bych se osob­ně nebál při­rov­nat k řeme­sl­né pre­ciz­nos­ti k veli­ká­nům žán­ru, pře­ci jen čás­teč­ná inspi­ra­ce tře­ba tako­vou Vesmírnou odys­se­ou je na fil­mu znát a je to jen a jen dob­ře, neboť tyhle detai­ly pomá­ha­jí navo­dit nesku­teč­ným způ­so­bem atmo­sfé­ru doby. Kamera Linuse Sandgrena je něco, o čem se dle mého bude ješ­tě něja­kou dobu mlu­vit neboť tak­to osob­ní film podob­né­ho raže­ní tu už léta nebyl a prá­vě jeho kame­ra na tom má lví podíl. Jistě, nepři­ná­ší tak revo­luč­ní prv­ky jako tře­ba Gravitace, to ovšem tady není potře­ba, zde se jde spí­še na pre­ciz­ní kom­po­zi­ci zábě­rů a navo­ze­ní atmo­sfé­ry nej­dů­le­ži­těj­ších let dobý­vá­ní vesmí­ru.

Ostatně hudeb­ní dopro­vod Justina Hurwitze pomá­há fil­mu pra­co­vat s divá­ky napros­to doko­na­le. Po vět­ši­nu fil­mu, co se řeší spí­še díl­čí pro­blémy a osob­ní dra­ma­ta, hud­ba spí­še hra­je dru­hé hous­le a jen dokres­lu­je atmo­sfé­ru. Když však dojde na důle­ži­té mil­ní­ky pro­gra­mu nebo násled­ně jed­not­li­vé klí­čo­vé eta­py samot­né­ho letu Apollo 11, vytáh­ne se Hurwitz s tak výraz­ným moti­vem, že ta husí kůže při sle­do­vá­ní těch­to momen­tů se zata­je­ným dechem vám jen tak neu­stou­pí. Ukázková stu­die prá­ce s divá­kem a pre­ciz­ní­ho vyu­ži­tí poma­lé gra­da­ce. V momen­tě kdy se roze­z­ní motiv The Landing, těž­ko se vám budou držet na uzdě emo­ce.

 

Photo © Universal Pictures

 

Abych tu ale nepěl jen chvá­lu, zaslou­ži­lo by se asi zmí­nit, že s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí První člo­věk nesed­ne úpl­ně kaž­dé­mu. Jistě i tak se jed­ná o skvě­lé dra­ma, ve kte­rém se obje­ví hned něko­lik zná­mých tvá­ří kro­mě Ryana GoslingaClaire Foy, na dra­ma o při­stá­ní na měsí­ci se ale z vel­ké čás­ti věnu­je spí­še osob­ní­mu živo­tu Armstronga, spí­še než NASA jako cel­ku. Za mě je tato vol­ba opod­stat­ně­ná a napo­má­há závě­reč­né hodin­ce fil­mu dodat onu úder­nost, ale dove­du si před­sta­vit že část obe­cen­stva s tou­to vol­bou bude mít pro­blém. Stejně jako s dél­kou fil­mu, kte­rá se blí­ží dvě­ma a půl hodi­nám. Za mě bych toto asi neře­šil ale chá­pu tyto argu­men­ty.

 

Cíleně ale hle­dat na fil­mu men­ší nedo­stat­ky, abych něco takří­ka­jíc měl v tomhle pří­pa­dě nebu­du. Ani už si totiž nedo­ve­du vzpo­me­nout, kdy napo­sled ve mně film zane­chal tak hlu­bo­ký dojem, jako prá­vě ten­to pří­běh Neila Armstronga. Jistě, je v tom tro­chu osob­ní zájem na kos­mo­nau­ti­ce, kte­rý mám už od dět­ství, nicmé­ně to nemě­ní nic na fak­tu, že se do kin dostal tak skvě­le nato­če­ná živo­to­pis­ný sní­mek, jaký tu už dlou­ho nebyl a já mám o svém fil­mu roku doce­la jas­no. Tohle zkrát­ka chce­te vidět na vel­kém plát­ně.

PS: Jak zná­mo nejsem úpl­ně fanouš­kem IMAX, kaž­do­pád­ně tenhle film ve mě vyvo­lal potře­bu si ho dát v tom­to for­má­tu zno­vu. Takže asi tak.   

Těžko hle­dám slov. Damien Chazelle už něko­li­krát pře­svěd­čil, že zkrát­ka umí, a během něko­li­ka let se vyhou­pl mezi nej­vět­ší talen­ty sou­čas­né­ho Hollywoodu. A pokud o tom je něco nej­lep­ším důka­zem tak je to prá­vě První člo­věk. Absolutně doko­na­le nato­če­né živo­to­pis­né dra­ma, kte­ré sice tře­ba svým zábě­rem pře­de­vším na osob­ní život kos­mo­nau­ta nebu­de sedět úpl­ně kaž­dé­mu, avšak tomu kdo oče­ká­vá spí­še pří­běh na poza­dí, spí­še než jen opis­nou rekon­struk­ci, nabí­zí tahle dvou­hodn­ka a půl napros­to pre­ciz­ně budo­va­ný pří­běh úspě­chů i neú­spě­chů, kte­rý v závě­ru vygra­du­je tak epic­kým způ­so­bem, že bych se to rázem nebál ozna­čit za jeden z nej­vět­ších fil­mo­vých zážit­ků co jsem měl. 

První člo­věk
(First Man, Prvý člo­vek)
Drama / Životopisný / Historický

USA, 2018, 141 min

Režie: Damien Chazelle
Předloha: James R. Hansen (kni­ha)
Scénář: Josh Singer
Kamera: Linus Sandgren
Hudba: Justin Hurwitz
Hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Corey Stoll, Lukas Haas, Jason Clarke, Christopher Abbott, Patrick Fugit, Shea Whigham, Pablo Schreiber, Brian D’Arcy James, Cory Michael Smith, J.D. Evermore, Ciarán Hinds, Ethan Embry, Kris Swanberg, William Gregory Lee, Steve Coulter, Brady Smith, Olivia Hamilton, James R. Hansen, Philip Boyd, Mark Kelly, Anna Chazelle
Producenti: Wyck Godfrey, Marty Bowen, Isaac Klausner, Damien Chazelle
Střih: Tom Cross
Scénografie: Nathan Crowley
Kostýmy: Mary Zophres

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 11.10.2018 CinemArt
Slovensko V kinech od: 11.10.2018 CinemArt SK

USA V kinech od: 12.10.2018 Universal Pictures US

https://www.csfd.cz/film/502300-prvni-clovek/
https://www.imdb.com/title/tt1213641/


Podívejte se na hodnocení První člověk na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38929 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72179 KB. | 23.04.2024 - 01:23:03