Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Babylon - Epic Masterpiece by Damien Chazelle a budoucí kultovní klasika!

Babylon - Epic Masterpiece by Damien Chazelle a budoucí kultovní klasika!

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mrzí mne, že jsem film v kině vyne­chal a zaslou­žím si kul­ku do hla­vy, jde o jeden z nej­lep­ších fil­mů, co jsem kdy viděl. Filmy, Jazz a Cocaine jas­ně defi­nu­jí celý Babylon, kte­rý je roz­dě­len do 3 aktů a všech­ny mají svůj xicht.

První akt je jed­na šíle­ná zvrá­ce­ná a epic­ká par­ty, kde mě mrzí snad jen to, že jsem se jí nezú­čast­nil. 20 léta a zvrh­lost nej­vět­ší­ho kalib­ru, dro­gy a sex na kaž­dém kro­ku, oprav­du prv­ních 30 minut díky odváž­nos­ti, šíle­ným taneč­ním kre­a­cím a nesku­teč­ně dyna­mic­ké hud­bě divá­ka vtáh­ne do děje maxi­mál­ně a drží jej až do kon­ce. (Tenhle akt si budu pouš­tět čas­to, divo­či­na jak se pat­ří!!). Druhý akt- Zrod Hollywoodu- Nádherné nahléd­nu­tí za opo­nu, jak to pro­bí­ha­lo a pro­bí­há se vším špat­ným i dob­rým.

Cesta ke slá­vě oby­čej­ných lidí, natá­če­ní filmů- kde je nesku­teč­ný cha­os a lidé při­chá­zí k úra­zu kaž­dou chví­li, sou­boj vel­kých spo­leč­nos­tí (Warneři, MGM), pře­chod k mlu­ve­ným fil­mům, za mne zkrát­ka nesku­teč­ně pou­ta­vé a všech­no mě to hřá­lo u srd­ce, že jsem mohl pro­žít od začát­ku fil­mo­vý prů­my­sl, bez kte­ré­ho bych si život dnes už nedo­ká­zal před­sta­vit. Díky CHazellovým sil­ným ambi­cím se mi spl­nil sen. Třetí akt se neče­ka­ně zvrt­ne ve zvrá­ce­né under­ground explo­a­tač­ní Peklo? HAHA Úlet!! Podsvětí ran­né­ho Hollywoodu při­po­mí­ná to nej­vět­ší ZLO svě­ta a pusu jsem měl ote­vře­nou doko­řán s tím vším, co se na obra­zov­ce opět děje. Celý film je uni­kát­ně nato­čen, 3 hodi­ny ute­čou jako voda díky nesku­teč­ně rych­lé­mu tem­pu, dyna­mi­ce (Tempo je tu zábav­něj­ší a rych­lej­ší než v Avatarovi 2, a to je už, co říct). Díky skvě­lé jaz­zo­vé hud­bě i oby­čej­ná scé­na se doká­že adre­na­li­no­vě zdra­ma­ti­zo­vat a měl jsem pocit, že celý film je jed­na šíle­ná akč­ní jíz­da, kte­rá do mě pere jed­nu boží remar­kable scé­nu za dru­hou.

Margot Robbie před­vá­dí nej­lep­ší herec­ký výkon v kari­é­ře, ta žen­ská si to tu kra­de pro sebe a před­či­la i výbor­né­ho Pitta a potě­šil i sym­pa­tic­ký Diego Calva. Film se nebo­jí být zvrá­ce­ný, bizár­ní, úchyl­ný a dokon­ce ani bru­tál­ní (Že se zrov­na tady dočkám GORE jsem fakt neče­kal!!) a kdy­by ten kro­ko­dýl na kon­ci něko­ho i sežral, tak se už štěs­tím zbláz­ním. Film, co má srd­ce, nesku­teč­ně explo­ziv­ní ener­gii, půso­bi­vý scé­nář, top her­ce, top režii i top nápa­dy.

Nemám co vytknout. 10/10.


Podívejte se na hodnocení Babylon na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69323 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71736 KB. | 24.06.2024 - 06:45:09