Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zabijáci rozkvetlého měsíce: De Niro a DiCaprio ve Scorseseho americkém eposu

Zabijáci rozkvetlého měsíce: De Niro a DiCaprio ve Scorseseho americkém eposu

Foto:Photo © Apple TV+
Foto:Photo © Apple TV+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Složité spik­nu­tí s cílem vyvraž­dit desít­ky pří­sluš­ní­ků náro­da Osage ve 20. letech minu­lé­ho sto­le­tí v Oklahomě se s niči­vým účin­kem roz­plé­tá ve fil­mu Zabijáci kvě­ti­no­vé­ho měsí­ce, kte­rý měl pre­mi­é­ru na letoš­ním fes­ti­va­lu v Cannes a ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin (poznám­ka pro tuzem­ské divá­ky: něko­lik scén je v siou­xš­ti­ně, v tuzem­ských kinech pou­ze s čes­ký­mi titul­ky). Tento monu­men­tál­ní 3,5hodinový epos oplý­vá nepře­ber­ným fil­mo­vým bohat­stvím a řadí se po bok nej­lep­ších poči­nů reži­sé­ra Martina Scorseseho.

Osageové byli jed­ním z mála ame­ric­kých indi­án­ských náro­dů, kte­rý si kou­pil vlast­ní rezer­va­ci a pone­chal si prá­va na svou půdu. Velmi z toho těži­li, když byla kon­cem 19. sto­le­tí na úze­mí Osageů obje­ve­na ropa, a téměř přes noc se sta­li jed­ně­mi z nej­bo­hat­ších lidí na svě­tě. Jak uka­zu­jí Zabijáci kvě­ti­no­vé­ho měsí­ce během dechbe­rou­cí úvod­ní mon­tá­že, i bělo­ši mohou na půdě Osageů vydě­lat - legál­ně i jinak.

Ve fil­mu Zabijáci kvě­ti­no­vé­ho měsí­ce hra­je Leonardo DiCaprio Ernesta Burkharta, vete­rá­na z prv­ní svě­to­vé vál­ky, kte­rý film zaha­ju­je ve vla­ku smě­řu­jí­cím do Osage County s jis­křič­kou nadě­je v oku. Tam se zno­vu setká­vá se star­ším bra­t­rem Byronem (Scott Shepherd) a strý­cem Kingem Halem (Robert DeNiro), míst­ním dobyt­ká­řem a poli­ti­kem, kte­rý byl jed­ním z pří­jem­ců bohat­ství Osage... a řady nedáv­ných úmr­tí v náro­dě.

King dá Ernestovi prá­ci řidi­če pro boha­té oby­va­te­le Osage, kte­ří dostá­va­jí měsíč­ní pří­spě­vek, pro­to­že vlá­da Spojených stá­tů je pova­žu­je za neschop­né hos­po­da­řit s vlast­ní­mi peně­zi. Patří mezi ně i Mollie (Lily Gladstoneová ve vyni­ka­jí­cím výko­nu), jed­na ze čtyř dcer Lizzy Q (Tantoo Cardinalová), kte­rá vlast­ní cen­né osagské náčel­nic­ké prá­vo, jež posky­tu­je plat­by za ropu.

Když Ernest navá­že s Mollie koket­ní vztah, King odha­lí prv­ní krok ve sple­ti­té záplet­ce, kte­rá se tra­gic­ky roz­vi­ne během prv­ních dvou hodin fil­mu Zabijáci kvě­ti­no­vé­ho měsí­ce. Pokud by se Ernest s Mollie ože­nil a zplo­dil s ní děti, její osagské bohat­ství by se spo­ji­lo s Haleovým impé­ri­em. A pokud by se něco sta­lo její mat­ce a sestrám a nako­nec i jí samot­né...

Ernest Burkhart je jed­ním z nej­úchvat­něj­ších hrdi­nů, jaké kdy film viděl, cha­risma­tic­ký, ale igno­rant­ský hlu­pák, kte­rý je tak účin­ně a důklad­ně mani­pu­lo­ván, že ztrá­cí jaký­ko­li smy­sl pro osob­ní jed­ná­ní. Scorsese rámu­je Zabijáky kvě­ti­no­vé­ho měsí­ce z Ernestovy per­spek­ti­vy, tak­že sple­ti­té spik­nu­tí, jehož cílem je zlik­vi­do­vat Molliinu rodi­nu, není nikdy expli­cit­ně ver­ba­li­zo­vá­no, a v oka­mži­ku, kdy je Ernest (a divá­ci) zasvě­cen do spik­nu­tí, je už pří­liš poz­dě na to, aby se z něj vylí­zal.

DiCaprio je napros­to pře­svěd­či­vý v jed­né ze svých nej­ty­pič­těj­ších rolí - a prav­dě­po­dob­ně ve svém dosud nej­lep­ším výko­nu. Burkhart se na všem plně podí­lel, ale nikdy za to nebyl pří­mo zod­po­věd­ný a roz­hod­ně nebyl hlav­ním strůj­cem niče­ho; má něko­lik pří­le­ži­tos­tí se vykou­pit, ale když je pone­chán sám sobě, je pří­liš igno­rant­ský a mdlý, než aby v sobě doká­zal shro­máž­dit něja­ký smy­sl pro ctnost.

Film Zabijáci kvě­ti­no­vé­ho měsí­ce adap­to­va­li Scorsese a Eric Roth (Forrest Gump, Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona) pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Davida Granna z roku 2017. V kni­ze se více času věno­va­lo vyšet­řo­vá­ní vražd v Osage nově vzniklou FBI a násled­né­mu soud­ní­mu pro­ce­su, ale tyto udá­los­ti jsou ome­ze­ny na závě­reč­né děj­ství fil­mu. V rolích agen­tů FBI se obje­ví Jesse Plemons a Tatanka Means, stát­ní­ho zástup­ce ztvár­ní John Lithgow a v roli Haleova obháj­ce se obje­ví Brendan Fraser, kte­rý si scé­nu ukrad­ne.

Je to neob­vyk­lá vol­ba věno­vat tak vel­kou část dlou­hé­ho vyprá­vě­ní fil­mu Zabijáci kvě­ti­no­vé­ho měsí­ce mužům, kte­ří sto­jí za vra­žed­ným spik­nu­tím, ale Scorsese je fas­ci­no­ván zlem, kte­ré je moti­vu­je. Na roz­díl od roman­ti­zo­va­ných gan­gs­te­rů z fil­mů Goodfellas, Casino nebo The Departed zde není ve hře smy­sl pro čest nebo pocti­vost. Ernest Burkhart není zlý člo­věk, ale prázd­ná sko­řáp­ka člo­vě­ka, kte­rý se dopouš­tí činů téměř nepřed­sta­vi­tel­ných hrůz jen pro­to, že mu to naří­di­la cha­risma­tic­ká otcov­ská posta­va.

Paralely se sou­čas­ným poli­tic­kým děním jsou zřej­mé; nebez­pe­čí napros­té nevě­do­mos­ti neby­lo na plát­ně ješ­tě nikdy tak otřes­ně zob­ra­ze­no.

Kromě pře­svěd­či­vých výko­nů DiCapria a De Nira hra­jí růz­né spo­di­ny, kte­ré jsou nají­má­ny k pro­vá­dě­ní vražd a dal­ších zlo­či­nů, pes­t­ré herec­ké obsa­ze­ní včet­ně Louise Cancelmiho, Peta Yorna, Tommyho Schultze, Sturgilla Simpsona a Tye Mitchella.

Epický děj fil­mu Zabijáci kvě­ti­no­vé­ho měsí­ce pomá­há pod­po­řit nepře­ber­né množ­ství bohat­ství, k němuž pat­ří nád­her­ná kame­ra Rodriga Prieta, nato­če­ná pří­mo v Oklahomě, kte­rá se může měřit s pra­cí Hoyte Van Hoytema na fil­mu Oppenheimer, a suges­tiv­ní, pod­ma­ni­vý soun­d­track plný roz­ma­ni­tých zvu­ků od Robbieho Robertsona (jeho posled­ní dílo před letoš­ní smr­tí), kte­rý při­po­mí­ná prá­ci T Bone Burnetta na fil­mu O Brother, Where Art Thou.

Zabijákům kvě­ti­no­vé­ho měsí­ce lze vytknout, že nevě­nu­jí dosta­tek času na plát­ně svým obě­tem, včet­ně Mollie, kte­rá je sice ústřed­ní posta­vou pří­bě­hu, ale poně­kud nedo­ta­že­nou (i když Gladstonové suve­rén­ní výkon pomá­há udr­žet její posta­vu v cen­t­ru pozor­nos­ti). Film, kte­rý Scorsese nato­čil, však sto­jí za samo­stat­né hod­no­ce­ní a řadí se nejen k nej­lep­ším fil­mům roku, ale i k nej­lep­ším v reži­sé­ro­vě pozo­ru­hod­né kari­é­ře.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83017 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71883 KB. | 14.07.2024 - 22:14:31