Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shazam! Hněv bohů: Shazam family úspěšně navazuje na triumf minulého dílu

Shazam! Hněv bohů: Shazam family úspěšně navazuje na triumf minulého dílu

Photo @ Warner Brothers
Photo @ Warner Brothers
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po něko­li­ka zdlou­ha­vých odkla­dech se koneč­ně pod tak­tov­kou reži­sé­ra Davida F. Samberga do kin vra­cí Zachary Levi jakož­to Billy Batson aka Shazam i se svo­jí rodi­nou. První film z roku 2019 je pro mě jed­ním z vůbec nej­lep­ších, kte­ré může DCEU nabíd­nout, a půso­bí mezi ostat­ní­mi pro­jek­ty z toho­to uni­ver­za nej­víc osob­ně a spe­ci­ál­ně. Jak na ni tedy dvoj­ka navá­za­la?

Víc než dob­ře. Hněv bohů v si prv­ní řadě fan­tas­tic­ky zacho­val tón jed­nič­ky a opět tak dostá­vá­me parád­ní mix odleh­če­né zába­vy, fun­gu­jí­cí kome­die i dob­ro­druž­nos­ti, a záro­veň se film nebo­jí ani potem­nět a zváž­nět. Místy mě až pře­kva­pi­lo, kam až ta tem­no­ta vlast­ně došla. Famózně fun­gu­je dyna­mi­ka celé rodin­ky a je zají­ma­vé pozo­ro­vat, jak se mezi nimi vyví­jí vzá­jem­né vzta­hy. Tentokrát dosta­ly více času dospě­lé ver­ze hrdi­nů, a to nej­ví­ce v pří­pa­dě Billyho, kte­ré­ho hra­je pře­váž­ně Zachary Levi a Asher Angel se kli­dí do postran­ní. Ovšem i tak dosta­nou všech­ny děti svůj čas zazá­řit a všich­ni mají co dělat. To samé pla­tí i o dospě­lých ver­zích, oprav­du kaž­dý z hrdi­nů zde má své momen­ty. Oproti minu­lé­mu dílu došlo k men­ší změ­ně, dět­skou i dospě­lou ver­zi Mary si totiž ten­to­krát zahrá­la Grace Caroline Currey, a pova­žu­ji to za dobrou vol­bu, zvlád­la obě polo­hy na výbor­nou.

Obsazení má tři nové pří­růst­ky, a to Helen Mirren, Lucy Liu a Rachel Zegler jako dce­ry Atlasovy. Pro Zegler je toto tepr­ve dru­hý film, a ačko­liv její výkon ve West Side Story pova­žu­ji za lep­ší, do toho­to fil­mu zapadla per­fekt­ně a její Anthea je šar­mant­ní i nebez­peč­ná. Její herec­tví bylo občas tak na 110% a moh­la by do budouc­na tro­chu ubrat, ale zde v tom­to fil­mu to fun­go­va­lo skvě­le. Lucy Liu mě bohu­žel nijak neo­hro­mi­la a do obsa­ze­ní mi nějak neza­padla, její výkon nepů­so­bil zce­la syn­chro­ni­zo­va­ně s ostat­ní­mi, ale nijak výraz­ně to výsled­ný poži­tek z fil­mu nezhor­ši­lo. No a Helen Mirren - ta zde vypa­da­la, že jí natá­če­ní oprav­du baví, a je to jen dob­ře, neboť byla jako vždy kou­zel­ná. Ovšem nej­sil­něj­ší výko­ny pro mě, stej­ně jako minu­le, při­šly od Zacharyho Leviho a Jacka Dylana Grazera. Oba pře­ko­na­ly sami sebe z původ­ní­ho fil­mu a před­ved­li solid­ní výko­ny jak v kome­di­ál­ních čás­tech, tak i v těch seri­óz­ních a emo­ci­o­nál­ních.

Jak už to u seque­lů bývá, i ten­to je mno­hem vět­ší a vel­ko­le­pěj­ší než ten prv­ní film. Ovšem v tom­to pří­pa­dě si zane­chal onen šarm a tón své­ho před­chůd­ce dosta­teč­ně dob­ře na to, aby si vět­ší roz­mě­ry mohl dovo­lit. Expanze se dočka­la jak myto­lo­gie Bohů a Shazama, tak hlav­ně i akce. Zatímco v jed­nič­ce byla akce veli­ce pří­zem­ní a finál­ní boj se ode­hrál na pou­ti, ten­to­krát tu máme rov­nou draka a dal­ší různá stvo­ře­ní. Akce je tak zábav­něj­ší, a navíc je ješ­tě vizu­ál­ně veli­ce dob­ře zpra­co­va­ná. Jasné bar­vy, pře­hled­ný pohyb postav a půso­bi­vé vizu­ál­ní efek­ty a zábě­ry. Akční sek­ven­ce na sta­di­o­nu s dra­kem (nato­lik omí­la­ná v trai­le­rech) je ve fil­mu inten­ziv­ní a správ­ně komik­so­vě vel­ko­le­pá. A obec­ně film vypa­dá rela­tiv­ně dra­ze. Ne, CGI není dech berou­cí a občas je tam něja­ký ten nehez­ký záběr, pokud jsou ovšam hlá­še­ní prav­di­vá a film oprav­du stál jen 100 mili­o­nů dola­rů, pak mohu pro­hlá­sit, že lépe vyu­ži­tých 100 mili­o­nů dola­rů jsem již dlou­ho nevi­děl.,

Třetí akt fil­mu je cel­kem roz­tříš­tě­ný a nepo­řád­ný, ale i tak je veli­ce zábav­ný na sle­do­vá­ní. A jinak scé­nář více méně fun­gu­je na všech fron­tách - tem­po, dél­ka, cha­rak­te­ro­vé oblou­ky či humor... všech­no mi sed­lo. A ano, je ve fil­mu cameo, kte­ré jste mož­ná někdo vidě­li v nových upou­táv­kách. Vyzrazovat ho nebu­du, ale řek­nu, že přes­ně takhle si camea v komik­so­vých fil­mech před­sta­vu­ji. Zábavná, vzru­šu­jí­cí, rele­vant­ní pro děj, a hlav­ně zaslou­že­ná. Toto cameo bylo snad až tro­chu meta, ovšem nijak ruši­vě, spíš tím pří­jem­ně poba­vi­lo a odká­za­lo na prv­ní díl. Dalo by se mož­ná pova­žo­vat za tako­vou deus ex machi­na, ovšem pro mě to dává smy­sl a fun­gu­je.

Srdečně dou­fám, že si film vydě­lá a pro Warner Bros bude úspě­chem. Dosti na tom závi­sí jeho osud v novém DCU. Rád bych jej viděl zain­te­gro­va­né­ho do nové­ho uni­ver­za, kte­ré by se poma­lu mělo roz­jíž­dět po sólov­ce Flashe, a ten­to film pro to roz­hod­ně nechá­vá ote­vře­ná vrát­ka. Přinejmenším ale­spoň dokon­če­te tri­lo­gii pro­sím...

Shazam! Hněv bohů je výbor­ným pokra­čo­vá­ním původ­ní­ho fil­mu a zacho­vá­vá si jeho tón a šarm i přes­to, že půso­bí mno­hem vel­ko­le­pě­ji. Větší je akce, ote­vře­nost svě­ta a myto­lo­gie, a vět­ší jsou i naši hrdi­no­vé, a prá­vě jejich vzá­jem­ná dyna­mi­ka je opět jed­nou z nej­lep­ších sou­čás­tí fil­mu. Humor fun­gu­je, fun­gu­jí dob­ro­druž­nost, emo­ce, dra­ma a tem­no­ta - stej­ně, jako tomu bylo v jed­nič­ce. Nově pří­cho­zí tro­ji­ce here­ček zapa­dá do obsa­ze­ní vesměs dob­ře, ovšem hlav­ní­mi hvězda­mi jsou opet Levi a Grazer. Na svůj rela­tiv­ně níz­ký roz­po­čet půso­bí film pře­kva­pi­vě pod­ma­ni­vě a nabí­zí poměr­ně dra­ze vypa­da­jí­cí vizu­ál­ní efek­ty. Scénář fun­gu­je na všech fron­tách až do tře­tí tře­ti­ny, kte­rá je lehce roz­trou­še­ná, na čemž film ztrá­cí něja­ké body, ale i tak je od začát­ku do kon­ce dru­hý Shazam! zábav­nou rodin­nou jízdou se srd­cem a duší.

80 % 


Podívejte se na hodnocení Shazam! Hněv bohů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55280 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71726 KB. | 14.06.2024 - 21:45:21