Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vykoupení z věznice Shawshank - Další velmi povedená adaptace knihy Stephena Kinga.

Vykoupení z věznice Shawshank - Další velmi povedená adaptace knihy Stephena Kinga.

Vykoupeni
Vykoupeni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako tele­viz­ní tip  si dovo­lu­ji před­lo­žit vám film poměr­ně sta­rý, ale to nezna­me­ná, že ne skvě­lý. Měl pre­mi­é­ru už v roce 1994, ale mám pocit, že přes­to není veřej­nos­ti pří­liš znám.

Film se jme­nu­je Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank. Jak už název může napo­ví­dat, jed­ná se o film z vězeň­ské­ho pro­stře­dí. Takže kla­sic­ký, drs­ný film, kde se bude obje­vo­vat jed­na násil­ná scé­na za dru­hou, řek­ne­te si. To je ale omyl. Troufnu si tvr­dit, že tenhle film je jeden z nej­las­ka­věj­ších, co jsem kdy viděl. Jistě, ani o násil­né scé­ny nepři­jde­te, ale nejsou ve fil­mu samo­ú­čel­ně.

Andy Dufresne (Tim Robbins) je dostá­vá nespra­ved­li­vě doži­vot­ní trest za vraž­du své ženy a její­ho milen­ce. Jeho život se pro­to mění. Ne však jeho duše. Jeho víra a nadě­je ve spra­ve­dl­nost pomá­há změ­nit věze­ní v lep­ší mís­to k živo­tu. Po tro­chu drs­něj­ším začát­ku si najde mezi věz­ni své kama­rá­dy. Tím nej­lep­ším se stá­vá Red (Morgan Freeman).

Film si Vás urči­tě zís­ká svo­ji cel­ko­vou atmo­sfé­rou, chví­le­mi je milý a chví­le­mi drs­ný. Zlatým hře­bem je ale v kaž­dém pří­pa­dě závěr fil­mu. Ten pový­ší ten­to vel­mi dob­rý film mezi fil­my neza­po­me­nu­tel­né. A donu­tí vás mož­ná s nepří­tom­ným zasně­ným pohle­dem a leh­kým úsmě­vem sedět v křes­le ješ­tě dal­ší čtvrt­ho­din­ku… Tak jako mě.

Škoda jen, že ame­ric­ká fil­mo­vá aka­de­mie oce­ni­la film napůl. Přiřkla mu sice sedm nomi­na­cí, ale neu­dě­li­la mu nako­nec ani jed­nu soš­ku. Ale urči­tě film oce­ni­li napří­klad návštěv­ní­ci inter­ne­to­vé fil­mo­vé data­bá­ze www.imdb.com, v jejichž hla­so­vá­ní jde o dru­hý nej­lep­ší film vůbec (pro srov­ná­ní, všech­ny tři díly Pána prs­te­nů se seřa­di­ly mezi čtvr­tým a šes­tým mís­tem). A to pro film hla­so­va­lo 100 000 lidí.

Mě mrzí, že jsem neměl tu čest vidět Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank na fil­mo­vém plát­ně, ale až v tele­vi­zi. Je to však mno­hem lep­ší než nic, pro­to sle­duj­te tele­viz­ní pro­gram.


Photo © 1994 Columbia Pictures


Podívejte se na hodnocení Vykoupení z věznice Shawshank na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36303 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71754 KB. | 16.06.2024 - 14:14:47