Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Chobotnička - Předposlední bond Rogera Moorea.

Chobotnička - Předposlední bond Rogera Moorea.

Chobotnicka
Chobotnicka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vzácná sta­ro­žit­nost, kte­rá pat­ři­la car­ské­mu rodu Romanovců zmi­zí z Moskvy. Agent taj­né služ­by ji zís­ká, ale pro­ná­sle­do­va­te­lé ho smr­tel­ně pora­ní. James Bond (Roger Moore) díky draž­bě oka­mži­tě pozná­vá, kdo ji chce za kaž­dou cenu dostat zpět. Dostává se tak do hry kde jde kro­mě dia­man­tů i o mno­hem nebez­peč­něj­ší věc. Vstupuje do ní totiž šíle­ný gene­rál Orlov (Steven Berkoff). Chce úto­čit na Německo, ale jeho nad­ří­ze­ní jsou pro­ti. To však nezna­me­ná, že by se Orlov vzdal. Bond by mohl zís­kat potřeb­né infor­ma­ce v nepří­stup­ném síd­le ženy s teto­vá­ním cho­bot­nič­ky jmé­nem Octavia (Maud Adams). Tato žena je ale stej­ně krás­ná, jako nebez­peč­ná...

Po Jen pro tvé oči se i dal­ší bon­dov­ky jako reži­sér ujmul John Glen. Ten tak po před­cho­zí (veli­ce prů­měr­né bon­dov­ce) dostal šan­ci na vykou­pe­ní. A to se nako­nec Glenovi pře­kva­pi­vě poda­ři­lo, pro­to­že Chobotnička byl po před­cho­zí bon­dov­ce návrat k vel­mi pove­de­né for­mě, kde navíc Roger Moore i ve věku 56 let pře­kva­pi­vě doká­zal pořád udr­žet sluš­nou for­mu (i když bylo jas­né, že Bondem nezů­sta­ne navždy, pro­to­že chví­le­mi už bylo sku­teč­ně úsměv­né Moorea v tomhle věku ve fyzic­ké akci sle­do­vat) a Glen si touhle bon­dov­kou obhá­jil fakt, že prá­vě on točil bon­dov­ky až do roku 1989.

Už úvod­ní sty­lo­vou akč­ní sek­ven­ci se naje­de na parád­ní akč­ní vlnu. Chobotnička vrá­ti­la do série o Bondovi nápa­di­tost a její zápo­rák gene­rál Orlov v podá­ní Stevena Berkoffa jeden z nej­vý­raz­něj­ších padou­chů v his­to­rii série. Opět sice u Chobotničky pla­tí, že se více­mé­ně krá­čí v kole­jích, kte­ré nasta­vil kdy­si dáv­no Goldfinger, zrov­na Chobotnička ale veš­ke­rá více­mé­ně zave­de­ná klišé v rám­ci série tak tro­chu obmě­ňu­je. Nevadí tak, že se to opět celé točí kolem ato­mo­vé bom­by, opět má hlav­ní zápo­rák výraz­né posko­ky a že je dal­ší Bond girl více­mé­ně plo­chou posta­vou. Zrovna v rám­ci Chobotnička totiž s těmi­to fak­to­ry pra­cu­je tro­chu zají­ma­věj­ším způ­so­bem a je to vylo­že­ná potě­cha pro radost.

Zasazení do Indie byl zají­ma­vý nápad a pro­stře­dí Indie ve spo­je­ní s Bondem a typic­ký­mi atri­bu­ty jeho dob­ro­druž­ství je napros­to ide­ál­ní. Pak je tu samo sebou pro­blém s Moorem- Ten se pořád sna­ží, co to jde a cel­kem se mu to daří. To oči­vid­né a to tedy to, že Moore už na tuhle roli úpl­ně nesta­čí se uta­jit neda­ří. Očividně si to uvě­do­mu­jí i tvůr­ci, kte­ří na ten­to fakt chví­le­mi pou­ka­zu­jí a vět­ši­nou to v divá­ko­vi vyvo­lá men­ší pocit lítos­ti vůči Mooreovi. Pořád to ale není vylo­že­ná bída a Moore vět­ši­nu akč­ních scén (samo sebou i díky výbor­ným kaska­dé­rům) uhra­je napros­to bez­pro­blé­mo­vě.

Robert Brown je jako nový M v poho­dě, Q v podá­ní Desmonda Llewelyna je pořád nesku­teč­ně cool i přes­to, že se u série drží už od Srdečných pozdra­vů z Ruska. Maud Adams jako Bond girl není vůbec špat­ná, v rám­ci kon­ku­renč­ních Bond girl ale nepat­ří mezi nej­po­hled­něj­ší ani nej­vý­raz­něj­ší. Právě Steven Borkoff je ale jako sovět­ský gene­rál Orlov feno­me­nál­ní. I dru­hý zápo­rák jmé­nem Kamal Khan v podá­ní Louise Jourdana je poměr­ně výraz­ný

Především si ale Chobotnička pone­chá­vá zave­de­ný styl Mooreovy éry a někte­ré její humor­né pasá­že a nápa­dy jsou do jis­té míry při­ta­že­né za vla­sy. Zrovna u Chobotničky ale fun­gu­jí a tyhle pasá­že doka­zu­jí, že jsou Mooreovy bon­dov­ky těž­ko zaška­tul­ko­va­tel­né a mini­mál­ně v tom ohle­du sku­teč­ně jedi­neč­né. A dost mož­ná by mi neva­di­lo, kdy­by se dal­ší éra s novým před­sta­vi­te­lem Bonda po váž­né Craigově éře tro­chu po vzo­ru Mooreovek (a poz­dě­ji Brosnanovek) vrá­ti­la prá­vě sem.

Předposlední bon­dov­ka s Moorem byla pros­tě super. Už teh­dy ovšem bylo jas­né, že Moore moc dal­ších bon­do­vek neu­táh­ne, což potvr­dil i fakt, že násle­du­jí­cí bon­dov­ka s názvem Vyhlídka na vraž­du byla bon­dov­ka, kde se Bond s tvá­ří Moorea potvr­dil napo­sle­dy. I před šede­sát­kou se ovšem Mooreovi poda­ři­lo si udr­žet důstoj­nost a akč­ní scé­ny dát s pará­dou. Minimálně tedy prá­vě v Chobotničce, kte­rá pat­ří mezi nej­lep­ší Mooreovy bon­dov­ky (spo­leč­ně s Špion, kte­rý mě milo­val a Moonraker urči­tě pat­ří do TOP 3) a jako jed­na z mála Mooreových bon­do­vek zdár­ně fun­gu­je i po letech......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © United Artists


Podívejte se na hodnocení Chobotnička na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43569 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72998 KB. | 20.07.2024 - 22:16:16