Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Air Force One

Air Force One

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Copak s Indianou Jonesem, když se dosta­ví kmet­ský věk? Stane se pre­zi­den­tem Spojených stá­tů.

Američané se potře­bu­jí aspoň jed­nou do roka pro­střed­nic­tvím fil­mo­vé tvor­by ujis­tit, že kdy­by se něco semle­lo, Amerika by vyhrá­la a ze vše­ho nej­víc by to hajz­lí­kům nan­dal sám pre­zi­dent, nej­lé­pe s pře­hle­dem při­tom obslu­hu­je nej­mo­der­něj­ší bojo­vou tech­ni­ku. V roce 1997 patri­o­tic­ký defi­cit uko­jil Independence Day, letos jsme se dočka­li pre­zi­den­ta umír­ně­něj­ší­ho a v kra­pet rea­lis­tič­těj­ším pří­bě­hu, ovšem v hlav­ní roli.

Amerika musí vyhrát pocho­pi­tel­ně nad někým, odpor­ní agre­siv­ní emzá­ci už tu byli, na vybra­nou máme: zlí jiho­a­me­rič­tí dro­go­ví baro­ni (bane, to je okou­ka­né), pitvor­ní retrospek­tiv­ní nacis­té (kuš, tohle má být moder­ní film), nábo­žen­sky fana­tič­tí Arabové (oj, lech­ti­vé téma, Izrael by nemu­sel vyjít v pěk­ném svět­le, kro­mě toho i paro­die smě­řo­va­né na Blízký východ jsou pořád­ně omle­té); hmm... sovět­ské impé­ri­um se nám zhrou­ti­lo, v Moskvě sedí kama­rá­di, ale mají potí­že -- hurá, pod­po­ří­me novou rus­kou demo­kra­cii a máme film o nepo­sluš­ných ato­mo­vých vydě­ra­čích z býva­lé Kazašské sovět­ské soci­a­lis­tic­ké repub­li­ky.

 
James Marshall, president USA
James Marshall, pre­si­dent USA
 
Generál Radek, povstalec
Generál Radek, povsta­lec

James Marshall (Harrison Ford) je ztě­les­ně­ním snu o ame­ric­kém pre­zi­den­to­vi. Muž nave­nek i vevnitř veskr­ze morál­ní, spra­ved­li­vý, hlu­bo­ce humán­ní, pla­nou­cí roz­hoř­če­ným hně­vem nad spácha­ný­mi zlo­či­ny v úze­mí posti­že­ném vzbou­řen­ci, milu­jí­cí nade vše svou rodi­nu, sta­ví­cí boj pro­ti zlu a za kaž­dý lid­ský život nad stát­ní zájmy, pro­to­kol i pro­fe­si­o­nál­ní povin­nos­ti... by pod­le mého názo­ru býval měl šan­ci ve voleb­ním boji asi jako hou­mle­sák.
Navíc ve vyni­ka­jí­cí fyzic­ké a dušev­ní kon­di­ci, bri­li­ant­ní­ho úsud­ku, tech­nic­ky neo­by­čej­ně zruč­ný a schop­ný impro­vi­za­ce, per­fekt­ní stře­lec a zápas­ník, pilot mazák...

Už víte, co mys­lím? Národ země, kte­rou rád nazý­vá Land of the Free (země svo­bo­dy) a Home of the Brave (domov chrabrých), dva­krát s tako­vým snem před oči­ma šel volit Billa Clintona, jenž se pro­sla­vil v pod­sta­tě hlav­ně afé­rou se zpro­ne­vě­rou z doby, kdy guver­né­ro­val v Arkansasu.
Naříkal bych více (a k věci, tedy Air Force One), ale už i tak jsem těm, kdo film chtě­jí vidět, pově­děl až moc.

 
Terorista Koršunov
Terorista Koršunov
 
Viceprezidentka Bennettová
Viceprezidentka Bennettová

Tedy zpět k záplet­ce. Prezident spo­lu se ženou Grace (Wendy Crewson), dce­rou Alice (Liesel Matthews) a obvyklou sui­tou letí na palubě spe­ci­ál­ně modi­fi­ko­va­né­ho Boeingu 747 Air Force One přes Evropu zpět domů z Moskvy, kde byl pře­kva­pil celý svět včet­ně svých porad­ců hlu­bo­kým odsou­ze­ním tero­ris­mu a závaz­kem nesle­vit ani o píď. Nepřipravený pro­jev před­ne­sl na ban­ke­tu osla­vu­jí­cím uvěz­ně­ní vzbou­ře­nec­ké­ho gene­rá­la Radka (Jurgen Prochnow), kte­rý v Kazachstánu hara­šil uko­řistě­ný­mi ato­mo­vý­mi zbra­ně­mi.

Na palubě AF1 je i šest rus­kých novi­ná­řů, ze kte­rých se vyklu­bou gene­rá­lu Radkovi slou­ží­cí tero­ris­té, jimž se vzá­pě­tí poda­ří nej­hlí­da­něj­ší­ho leta­dla na svě­tě se zmoc­nit a posta­vit prv­ní rodi­nu USA před hlav­ně svých zbra­ní. Nepočítali ovšem s tím, že pre­si­dent Marshall, mís­to aby se jako správ­ný poli­tik na mís­tě kata­k­ly­zma­tic­ky podě­lal, si vzpo­me­ne na svůj vojen­ský výcvik a způ­so­bí sliz­kým násil­ní­kům neče­ka­né potí­že.

 
President se jen tak nedá
President se jen tak nedá
 
Teroristé čekají na odpověď z Bílého domu
Teroristé čeka­jí na odpo­věď z Bílého domu

V Bílém domě je vice­pre­si­dent­ka Bennettová (Glenn Close) náh­le nuce­na vyjed­ná­vat o pro­puš­tě­ní gene­rá­la Radka, což by pod­le fil­mu zna­me­na­lo oka­mži­tý konec demo­kra­cie v Rusku. Choulostivé situ­a­ce pre­si­den­ta Marshalla hod­lá ovšem pod­le mož­nos­tí vyu­žít i porad­ce pro národ­ní bez­peč­nost Walther Dean (Dean Stockwell) k posí­le­ní své kari­é­ry a posta­ve­ní.
Teroristé bez zavá­há­ní spl­ňu­jí své výhruž­ky o pra­vi­del­ných popra­vách rukojmí na palubě leta­dla, dokud kaž­dý jejich poža­da­vek nebu­de oka­mži­tě plněn. Nejvyšší mís­ta USA se tak dostá­va­jí do těž­ké­ho dile­ma: zda obě­to­vat něko­li desí­tek lidí, ovšem včet­ně pre­si­den­ta a jeho rodi­ny, a dodr­žet tak poli­ti­ku nepři­stu­po­vá­ní na poža­dav­ky tero­ris­tů, či s tako­vé poli­ti­ky sle­vit a dou­fat, že uspo­ko­je­ní násil­ní­ci zane­cha­jí vraž­dě­ní.

 
První rodina USA
První rodi­na USA
 
Dusno v Bílém domě
Dusno v Bílém domě

Třebaže se celý film Air Force One točí kolem Harrisona Forda, za zmín­ku sto­jí vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny vel­mi věro­hod­ných tero­ris­tů, zejmé­na pak jejich vůd­ce Koršunova (Gary Oldman). Prezidentova dce­ra Alice je před­vá­dě­na vel­mi sta­teč­ná a neo­chvěj­ná, naštěs­tí pře­svěd­či­vě, sic neprav­dě­po­dob­ně -- reál­né dítě by bylo nej­spíš roz­maz­le­nou fňuk­nou.

Na otáz­ku, zda­li Air Force One sto­jí za shléd­nu­tí, odpo­ví­dám jed­no­znač­ně ano. Předpokládám, že spolk­ne­te poně­kud tuž­ší kliž­ku ame­ric­ké­ho hurá­pa­tri­o­tis­mu, pod­po­ro­va­nou mís­ty dost nemož­nou pocho­do­vou hud­bou. Zbytek je vel­mi pove­de­ný, tech­nic­ky pou­ta­vý, dějo­vě vyvá­že­ný akč­ní pří­běh. Napětí a dějo­vé zvra­ty vás budou bavit až do efekt­ní­ho kon­ce.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ

 

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Armáda a hlav­ně letec­tvo Ruska jako­by nee­xis­to­va­ly. Ohroženému leta­dlu se nedo­sta­ne žád­né rus­ké asi­s­ten­ce.
 • V jed­nu chví­li je AF1 u Moskvy, paxe chví­li letí, pak je zma­tek, a pak je všech­no najed­nou u Ramsteinu v Německu. Slovensko ani Česká repub­li­ka se svým letec­tvem, říze­ním vzduš­né­ho pro­vo­zu atd. pros­tě nee­xis­tu­jí.
  Typický pří­klad, jak vidí prů­měr­ný Američan (a prů­měr­ná ame­ric­ká mapa zob­ra­zu­je) Evropu: na východ od Německa je -- dlou­ho nic -- a pak Rusko.
 • Pozemní mané­v­ry v Ramsteinu jsou hod­ny nanej­výš plas­ti­ko­vých mode­lů, z nichž bez­tak sestá­va­jí.
 • President (niko­li však tero­ris­té) uží­vá kou­zel­né­ho samo­pa­lu, jemuž netře­ba nových zásob­ní­ků.
 • Že by Bílý dům neměl taj­né tele­fon­ní čís­lo pro pří­pad nalé­ha­vých nou­zo­vých spo­je­ní?
 • Při padá­ko­vém sesko­ku z ote­vře­né ram­py 5 km nad zemí spo­lu oso­by nor­mál­ně roz­mlou­va­jí, žád­ná tur­bu­len­ce ... dokud náh­le děj nežá­dá prud­kou změ­nu a všech­ny bere vítr a ďas.
 • Všimněte si, nad úze­mím jakých stá­tů by muse­la být pomoc­ná ame­ric­ká leta­dla, kte­rý­mi se film hemží.
 • Nechat lidi ská­kat s padá­kem je chví­li dob­rý trik, a pak to najed­nou niko­ho nena­pad­ne.
 • Kdybych chtěl sestře­lit 747, tre­fo­val bych se do moto­rů, do kří­del, nebo do stře­du tru­pu, kde jsou nádr­že s pali­vem (viz havá­rie letu TWA 800).

Photos © Columbia Pictures


Podívejte se na hodnocení Air Force One na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Indiana Jones a Království křišťálové lebky23. června 2023 Indiana Jones a Království křišťálové lebky Stárnoucí Indiana Jones (Harrison Ford) učí na univerzitě a žije poklidný život. Jsou však padesátá léta a Amerika zažívá hysterii ohledně sovětských a komunistických agentů. Jednoho dne […] Posted in Retro filmové recenze
 • Transformers – víc, než se zdá7. června 2023 Transformers – víc, než se zdá Ano, na počátku byla opravdu hračka. Je tomu už celých čtyřiadvacet let od zrodu jednoho unikátního návrhu. Tedy robota, co se během pár okamžiků dokáže přeskládat na autíčko. Kdo mohl […] Posted in Retro filmové recenze
 • Miami Vice14. září 2022 Miami Vice Podle legendárního seriálu Miami Vice, který se slavil velké úspěchy v osmdesátých letech minulého století vznikl v roce 2006 film. Ten ovšem na rozdíl od své předlohy není odlehčený […] Posted in Retro filmové recenze
 • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Vykoupení z věznice Shawshank9. dubna 2022 Vykoupení z věznice Shawshank Vykoupení z věznice Shawshank je americký dramatický film z roku 1994, který napsal a režíroval Frank Darabont podle novely Stephena Kinga Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank […] Posted in Speciály
 • Policajt v Beverly Hills II18. února 2022 Policajt v Beverly Hills II Polda z Beverly Hills II je americká akční buddy komedie z roku 1987, kterou režíroval Tony Scott, scénář napsali Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy. Jedná […] Posted in Speciály
 • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
 • Vykoupení z věznice Shawshank21. října 2021 Vykoupení z věznice Shawshank Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává v Nové Anglii dvacátého století v nechvalně známé věznici Shawshank. Viceprezident významné […] Posted in Retro filmové recenze
 • Duna (1984)19. října 2021 Duna (1984) Tak tedy, abych byl spravedlivý, Dunu mám rád. Četl jsem knihu od Franka Herberta, hrál několik počítačových her s touto tematiku, ale tento film mi pořád tak nějak unikal...., což je […] Posted in Retro filmové recenze
 • Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem...11. srpna 2021 Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem... ..., ve kterém nalezneme filosofický podtext, dostatek akce, kvalitní vizuální řešení, známé herecké tváře a to vše lehce okořeněné špetkou nelogičností. Začátek je slibný. Po naprostém […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45545 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72251 KB. | 24.04.2024 - 11:03:21