Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zelená míle

Zelená míle

ZM
ZM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snad prv­ní film, o kte­rém nevím, co napsat, je to jed­no z neja­ty­pič­těj­ších děl posled­ní doby (posled­ních něko­li­ka let), kte­ré jsem shlé­dl a to jsem jich viděl oprav­du dost a to dokon­ce zvlášt­ní i na S. Kinga, pod­le jehož nove­ly byl film nato­čen.

Popravdě, pří­běh Vám pří­liš popi­so­vat nebu­du, pro­to­že bez vizu­ál­ní pod­po­ry to není ono, jde o pří­běh z věz­ni­ce, ve kte­ré čeka­jí odsou­zen­ci na smrt, jed­ním z nich je i gigan­tic­ký muž John Coffey, kte­rý má veli­ce zvlášt­ní schop­nos­ti..., ale neče­kej­te, žád­ný horor typu To, dojde sice k pár mystic­kým udá­los­tem, ale ty nejsou hlav­ní­mi body celé­ho pří­bě­hu, kte­rý je skvě­le zpra­co­ván a když si k tomu při­dá­me, kdo je auto­rem nove­ly, skvě­lé herec­ké výko­ny, jedi­né, co nám v této rov­ni­ci může vyjít je něco, co v posled­ní době nemá obdo­by.

Film sle­du­je pří­běhy něko­li­ka odsou­zen­ců na svět, ale také jejich dozor­ců, ale asi Vás pře­kva­pe­ní, že hlav­ním zápo­rá­kem není jen vězeň, ale také jeden z dozor­ců, nako­nec nás to dove­de tak dale­ko, že začne­me cítit sym­pa­tie k věz­ňům a nějak nám uni­ká, že jsou to odsou­ze­ní vra­zi, což, ale nepla­tí u všech, John Coffey je vyjím­ka, vyjím­ka, kte­rou jeho dob­ro­ta odsou­di­la k smr­ti, sna­ha pomo­ci, ale přes­to pomá­há až do své­ho kon­ce.

Zelená míle, jak už jsem napsal, mapu­je pří­běhy odsou­ze­ných věz­ňů a jejich dozor­ců, kte­ří, ale až na jed­no­ho, nejsou žád­né kru­té bes­tie, kte­ří si s věz­ni pohrá­va­jí z věz­ni, jako s hrač­ka­mi, ne, to roz­hod­ně ne, dozor­ci jsou také lidé, mají své city, své pro­blémy a respek­tu­jí prá­vo na důstoj­nost, i u tako­vých lidí, kte­ří spácha­li ty nej­hor­ší činy...

Jak už jste si prav­dě­po­dob­ně všimli, jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších postav je John Coffey, obrov­ský muž tma­vé ple­ti, kte­rý se ovšem doká­že rado­vat jako malé dítě z tako­vých věcí, jako jsou hvězdy na nebi, doká­že být neu­vě­ři­tel­ně bez­pro­střed­ní, ale doká­že půso­bit, také veli­ce váž­ným dojmem a to není vše, doká­že vylé­čit růz­né cho­ro­by...

Mým zámě­rem bylo Vám poskyt­nout jen něko­lik bodů, kte­ré by Vám zhru­ba nastí­ni­ly, o co krá­čí, ale nepro­zra­di­ly víc, než je potře­ba a dou­fám, že se mi to poved­lo a vy rych­le zaběh­ne­te do půj­čov­ny a sáh­ne­te po video­ka­ze­tě nebo si to najdě­te na netu s nápi­sem „Zelená míle“, pro­to­že pokud ne, unik­ne Vám jed­na z nej­vět­ších fil­mo­vých udá­los­tí posled­ní doby...

Photo © 2001 Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Zelená míle na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66870 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71652 KB. | 21.06.2024 - 17:16:06