Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sedm - Dva policisté David Mills a William Somerset (Brad Pitt a Morgan Freeman) jsou na stopě geniálního vraha...

Sedm - Dva policisté David Mills a William Somerset (Brad Pitt a Morgan Freeman) jsou na stopě geniálního vraha...

Sedm
Sedm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

...zod­po­věd­né­ho za sérii děsi­vých vražd, jejichž obě­ti spo­ju­je sedm smr­tel­ných hříchů.....

David Fincher je jed­ním z těch holly­wo­od­ských reži­sé­rů, kte­rý se pro­pra­co­val skrz svou význam­nou prá­ci v odvět­ví komerč­ních reklam kde měl tu zku­še­nost pra­co­vat pro svě­to­vě zná­mé bran­dy jako Coca Cola, Nike nebo Converse. Později se Fincher posu­nul a stal se tvůr­cem hudeb­ních video­kli­pů a stá­val se tak poma­lu ve svém obo­ru vyhlá­še­ným a úspěš­ným jmé­nem, že dokon­ce dostal nabíd­ku reží­ro­vat Vetřelce 3, kte­rou při­jal. Jeho režij­ní debut ale též mohl zna­me­nat jeho konec, pro­to­že byl Vetřelec 3 jed­ním z těch fil­mů, kte­ré vel­mi význam­ně ovliv­nil tvůr­čí spo­ry mezi reži­sé­rem a stu­di­em Fox a Fincher Vetřelce 3 opus­til a film byl tak dokon­čen bez něj. Fincher se tak vrá­til k rekla­mám a hudeb­ním video­kli­pům, při­čemž na něja­kou dobu rea­li­za­ci celo­ve­čer­ních fil­mů zavr­hl. Změnit názor a tak tro­chu zapo­me­nout na trau­ma­tic­ké natá­če­ní Vetřelce 3 ho donu­ti­lo až to když se mu do ruky dostal scé­nář Andrewa Kevina Walkera pojed­ná­va­jí­cí o séri­o­vém vra­ho­vi, kte­rý vraž­dí ve sty­lu Sedmi smr­tel­ných hříchů. Co se týče Sedm se nao­pak mohl Fincher spo­ko­jit s men­ším roz­poč­tem a pře­de­vším se mohl obe­jít bez dýchá­ní pro­du­cen­tů za zády. Teprve až Sedm tak z Davida Finchera udě­la­lo jed­no­ho z nej­vy­hlá­še­něj­ších fil­ma­řů sou­čas­nos­ti, záro­veň polo­ži­lo zákla­dy pro­to aby se z Brada Pitta stál váže­ný herec osca­ro­vých kva­lit a pře­de­vším tu vznik­la napros­to zásad­ní vizi­o­nář­ská kla­si­ka, kte­rá dodnes pla­tí za jeden z TOP fil­mů thrille­ro­vé­ho žán­ru a obsa­hu­je jeden z nejde­pre­siv­něj­ších a nej­ví­ce šoku­jí­cích kon­ců v his­to­rii. Ten film pros­tě nejde nemi­lo­vat!

Sedm sta­ví na geni­ál­ním kon­tras­tu hlav­ní detek­tiv­ní dvojice- Zkušený detek­tiv William Somerset v podá­ní Morgana Freemana je jen kou­sek od své­ho důcho­du a na odpo­či­nek už se více­mé­ně těší, mla­dý a hor­ko­krev­ný David Mills v podá­ní Brada Pitta se nao­pak sna­ží o to pro­sa­dit se a ují­mat se těch nej­za­jí­ma­věj­ších pří­pa­dů. Somerset během své­ho posled­ní­ho týd­nu s Millsem pra­cu­je a oba se sta­nou během své pra­cov­ní čin­nos­ti svěd­ky série bru­tál­ních vražd, kte­ré se nako­nec uká­žou jako prá­ce jed­no­ho zvrá­ce­né­ho nezná­mé­ho séri­o­vé­ho vra­ha, kte­rý své obě­ti vybí­rá dle Sedmero smr­tel­ných hříchů- Obžerství, lako­ta, lenost, chtíč, pýcha, závist a hněv. Od začát­ku je oči­vid­né, že je vrah sofis­ti­ko­va­ný a své plá­ny má peč­li­vě při­pra­ve­né a pro­to je detek­tiv­ní prá­ce výraz­ně obtíž­něj­ší, pro­to­že to sku­teč­ně vypa­dá, že je ten­to nezná­mý vrah vždy o krok napřed. Hra na koč­ku a na myš tak po celou dobu spí­še hra­je ve pro­spěch toho­to nezná­mé­ho, šíle­né­ho a detail­ní­ho vra­ha, kte­rý Somersetův posled­ní a Millsův prv­ní týden v prá­ci oprav­du ztí­ží.

V rám­ci žán­ru thriller je Sedm nesku­teč­ným zásad­ním mil­ní­kem, kte­rý napros­to ukáz­ko­vě před­vá­dí to jak pra­co­vat s napě­tím, mra­zi­vou atmo­sfé­rou a emo­ci­o­nál­ní­mi pasá­že­mi. Už od začát­ku do samot­né­ho kon­ce je zce­la jas­ně nazna­če­no, že se film ode­hrá­vá ve zka­že­ném měs­tě kde se tak oprav­du může stát, že se v něm obje­ví šíle­nec, kte­rý ale své činy dost mož­ná sku­teč­ně páchá v rám­ci vyš­ší­ho dob­ra. Strategie hlav­ní­ho pro­tiv­ní­ka je zce­la dopo­drob­na peč­li­vě pro­myš­le­na a i pro­to je vrah sto­jí­cí za vraž­da­mi sed­mi hříchů jed­ním z nej­pa­měti­hod­něj­ších fil­mo­vých zápo­rá­ků v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie i přes­to, že se o jeho půvo­du v pod­sta­tě nedo­ví­me nic. Podobně jako u Jokera Heatha Ledgera ale oprav­du není nut­né o bac­kgroun­du zápo­rá­ka vědět úpl­ně všech­no v pří­pa­dě, že hlav­ní zápo­rák sku­teč­ně fun­gu­je jako hroz­ba a doká­že hlav­ním hrdi­nům zava­řit. A to se páno­vi s ini­ci­á­ly J. D. daří vylo­že­ně nesku­teč­ně. Především ale před­sta­ve­ná situ­a­ce dost mož­ná sku­teč­ně zna­čí, že pán J. D. nebu­de prv­ním pos­lem ´´ svět­la´´ a sku­teč­ně dost mož­ná na jeho činy navá­ží dal­ší.

Celá dra­ma­tur­gic­ká strán­ka Sedm je napros­to bra­vur­ní a tomuhle vylo­že­ně napí­na­vé­mu thrille­ru nikdy vylo­že­ně nedo­chá­zí dech. Scénář je napros­to famóz­ní a krom skvě­lé­ho pro­tiv­ní­ka, kte­rý napros­to skvě­le naplá­no­val celý koloběh vražd též skvě­le pra­cu­je se svý­mi cha­rak­te­ry, při­čemž tu krom pát­rá­ní po séri­o­vém vra­ho­vi nechy­bí momen­ty ani pro řeše­ní osob­něj­ších témat, kte­ré nako­nec též budou klí­čo­vé v závě­ru sním­ku. I díky tomu není posta­va Millsovi ženy Tracy v podá­ní Gwyneth Paltrow zby­teč­ným cha­rak­te­rem, ale nao­pak má v Sedm zce­la zásad­ní úlo­hu a prá­vě i zde dochá­zí krom hlav­ní kri­mi­nál­ní záplet­ky k men­ším téma­tům jako vyob­ra­ze­ní čiré zou­fa­los­ti nebo vyrov­ná­vá­ní se s chy­ba­mi svých minu­los­tí. Těchto myš­le­nek je jinak Sedm plné a dojde tak i na téma­ta jako smí­ře­ní se svým osu­dem nebo vel­mi spe­ci­fic­ký pohled hlav­ní­ho vra­ha na svět na kte­rém, ale dost mož­ná pře­ce jen něco je i přes to, že jde o názor více­mé­ně fana­tic­ké­ho šílen­ce. Po vzo­ru jed­no­ho z nad­chá­ze­jí­cích Fincherových fil­mů Klubu rvá­čů má tak Sedm mno­ho vrs­tev, kte­ré je násled­ně vel­mi zají­ma­vé roze­bí­rat. A zatím­co Klub rvá­čů násled­ně sym­bo­li­zo­val jis­té vze­pře­ní se vůči estab­lishmen­tu, Sedm je zase nao­pak geni­ál­ní ukáz­kou pro­hni­los­ti svě­ta, což pod­tr­hu­je i jed­na věta, kte­rou ve fil­mu zmí­ní William Somerset: ´´Ernest Hemingway jed­nou řekl: Svět je krás­né mís­to a sto­jí za to o něj bojo­vat. Souhlasím s dru­hou čás­tí´´. Svět je oprav­du krás­né mís­to, čím dál tím vět­ší pro­hni­los­tí a zka­že­nos­tí ale za něj už dost mož­ná sku­teč­ně bojo­vat nesto­jí.

A pak je tu napros­to parád­ní závěr, kte­rý plně těží herec­ký kon­cert hlav­ní herec­ké tro­ji­ce a více­ná­sob­ném zhléd­nu­tí způ­so­bu­je husi­nu. What’s In The Box? Odpověď na tuto otáz­ku je nesku­teč­ná a defi­ni­tiv­ně zakon­ču­je geni­ál­ně vypra­co­va­ný plán hlav­ní­ho zápo­rá­ka. Bez spo­i­le­ru se dá říct, že Sedm netr­pí kla­sic­kým hap­py endem, což ješ­tě více umoc­ňu­je v rám­ci fil­mu vysta­vo­va­nou bez­na­děj. Je to tvr­dý a ne pro sla­bé pova­hy. Už jenom díky tomu vidět dodnes jeden z nej­vět­ších herec­kých výko­nů Brada Pitta to ale za to sto­jí.

Sedm má pře­de­vším své spe­ci­fic­ké kouz­lo ve spe­ci­fic­kém vizu­ál­ním sty­lu Davida Finchera, jeho cel­ko­vé vizu­ál­ní hra­vos­ti a více­mé­ně už teh­dy nasta­ve­ném per­fek­ci­o­ni­zmu. Sedm se sta­lo základ­ní ukáz­kou toho jak bra­vur­ní thrille­ry umí Sedm vysta­vit ať už násled­ně mlu­ví­me tře­ba o Hře (kte­rou mně osob­ně tak tro­chu sra­zil dolů závěr a dodnes si sto­jím za tím, že má ten­to film mož­ná tak tro­chu pár logic­kých děr), zmí­ně­ném Klubu rvá­čů nebo napros­to famóz­ní Zmizelé. Fincher umí brát důraz na atmo­sfé­ru, vizu­ál a prá­ci s cha­rak­te­ry a i to z něj dělá pořád jed­no­ho z nej­lep­ších tvůr­ců Hollywoodu, kte­rý má ako­rát smůlu v tom, že ho vět­ši­na holly­wo­od­ských hla­vou­nů z něja­ké­ho důvo­du nesná­ší a dost mož­ná tak jeho chys­ta­ný Mank nebu­de jeho posled­ním fil­mem, kte­rý vznik­ne exklu­ziv­ně pro Netflix. Fincher je ale bez­po­chy­by tvůr­ce, kte­rý pat­ří na vel­ké plát­no a tak by ten­to fakt byl nesku­teč­ná ško­da.

Darius Khondji zde před­vá­dí nesku­teč­né kame­ro­vé hrát­ky, soun­d­track Howarda Shorea je napros­to atmo­sfé­ric­ký a Sedm je tak sku­teč­ně bra­vur­ní v téměř všech svých aspek­tech. Za mně před­sta­vu­je Sedm dodnes spo­leč­ně s Podivuhodným pří­pa­dem Benjamina Buttona a Zmizelou (+ seri­á­lem Mindhunter) vrchol Fincherovy tvor­by, kte­rý dal rych­le zapo­me­nout na Vetřelce 3 a Fincherovi dovo­lil rea­li­zo­vat dal­ší paměti­hod­né sním­ky. Ne, všech­ny jeho fil­my jsou doko­na­lé (krom Vetřelce 3 a Hry mi též více­mé­ně nese­dl Úkryt, což je dost mož­ná způ­so­be­no tím, že jsou na Fincherovy pomě­ry ty fil­my až pří­liš oby­čej­né), přes­to je ale pro mně Fincher pořád jed­ním z nej­ta­len­to­va­něj­ších tvůr­ců a Sedm dodnes jeden ze stě­žej­ních fil­mů své­ho žán­ru, zásad­ní fil­mař­ský mil­ník a revo­luč­ní fil­mo­vý záži­tek. Kdo nesou­hla­sí je pederast!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Podívejte se na hodnocení Sedm na Kinoboxu.


Photo © 1995 New Line Cinema

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23353 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72079 KB. | 20.07.2024 - 14:45:35