Kritiky.cz > Recenze knih > Zázrak o Vánocích - vánoční příběh pro děti

Zázrak o Vánocích - vánoční příběh pro děti

9788026219484
9788026219484
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pro své děti krás­ný vánoč­ní pří­běh? Chcete si pře­číst vyprá­vě­ní o jed­nom krás­ném bet­lé­mu? Hana Zobačová je autor­kou kni­hy Zázrak o Vánocích. Nenechte se pobí­zet a vydej­te se na dob­ro­druž­nou ces­tu v čase před­vá­noč­ním. 

Šimon cho­dí do dru­hé tří­dy, má mlad­ší sest­ru Anežku a star­ší sest­ru Sandru. Jednoho dne, když táta při­jde poz­dě z prá­ce, jdou spo­lu vyven­čit jejich pej­ska, se Šíma oci­tá napros­to sám na zasně­že­ném náměs­tí s krás­ným bet­lé­mem a sta­ne se vskut­ku něco neví­da­né­ho. Jedna z postav bet­lé­ma obživ­ne a začne mlu­vit nor­mál­ní lid­skou řečí. Šíma se dozví­dá, že jim je také vlast­ně zima, jaké to je vidět tolik natě­še­ných dětí na Vánoce. Jak to nako­nec všech­no dopad­ne? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Čeká na vás krás­ný pří­běh o tom, jak je důle­ži­té si vší­mat dru­hých, nebýt lhos­tej­ný vůči všem a vše­mu, a že stej­ně krás­né je dávat, nejen dostá­vat dár­ky od dru­hých.

Příběh je oprav­du nád­her­ný a jeho čte­ní jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Knihu oce­ní začí­na­jí­cí čte­ná­ři, pro­to­že tex­tu je méně a je dopl­něn milý­mi ilu­stra­ce­mi Magdy Vaverkové Hrnčířové, dále ji také dopo­ru­čím všem rodi­čům, pra­ro­di­čům i uči­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí dětem či vnou­ča­tům zkrá­tit a zpří­jem­nit to čeká­ní na Ježíška. Velmi si na této kni­ze cením toho, jak zdán­li­vě jed­no­du­chý pří­běh doká­že v dětech pod­ní­tit lás­ku k dru­hé­mu, a uká­zat jim, jak je krás­né nebýt lhos­tej­ný, a co vše může­me vlast­ně udě­lat pro dru­hé nejen o Vánocích. Tento krás­ný pří­běh vás roz­hod­ně zahře­je u srdíč­ka.

Ukázka z kni­hy:

Na Štědrý den dopo­led­ne vyběh­li přes­ně pod­le úmlu­vy Šíma s Anežkou z domu. Vzít si sebou Ferdu ale v tom spě­chu úpl­ně zapo­mně­li. Šimon doma pocti­vě sle­do­val hodi­ny. A když se malá ručič­ka při­blí­ži­la na dosah k desít­ce, byl čas vyra­zit.

„Ale za hodin­ku ať jste doma, bude­me stro­jit stro­me­ček,“ kladla jim na srd­ce mamin­ka, když Šímovi do kapsy scho­va­la mobil. Starý, tla­čít­ko­vý. Používali jej doma jako pře­nos­ný tele­fon, a taky se hodil, když šel tře­ba Šíma na nákup nebo s kama­rá­dy sám ven. Jen musel mít kap­su vždyc­ky zapnu­tou na zip.

Cestou se sta­vi­li i pro Báru a pro Prokopa. Na náměs­tí k bet­lé­mu jejich tedy dora­zi­la pořád­ná hro­ma­da. To ale nic neby­lo pro­ti tomu, kolik dětí už tam stá­lo.

Všichni drže­li v rukou něja­ký balí­ček, jen Kája se opí­ral o vel­kou hůl. Ten svůj dárek scho­vat do dla­ně nemohl.

„Tak jde­me na to?“ zeptal se natě­še­ně Šimon, jakmi­le dora­zi­li k ostat­ním.

„Je tam ten hlí­dač...“ odtu­šil Kája.

S holí v ruce se mu k bet­lé­mu nako­nec moc nechtě­lo. „Já nevím. Myslíš, že nás tam pus­tí?“

 

Několik slov o autor­ce:

Hana Zobačová je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka, redak­tor­ka a autor­ka knih pro děti. V Portále vyšly její oblí­be­né kni­hy prv­ní­ho čte­ní Žil byl kdy­si kde­si, Auta, vla­ky, bag­ry taky nebo Pokojíček plný hra­ček.

Autor: Hana Zobačová

Ilustrace: Magda Veverková Hrnčířová

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti, čes­ká pró­za pro děti

Vydáno: 2022, Portál, Praha

Počet stran: 78

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1948-4

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75748 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71964 KB. | 24.07.2024 - 08:38:21