Kritiky.cz > Recenze knih > Krabička-laskavá kniha pro všechny děti

Krabička-laskavá kniha pro všechny děti

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kde se vza­la, tu se vza­la, upro­střed lesa osa­mě­lá kra­bič­ka se dvě­ma otvo­ry. Zvířátka se roz­hod­nou zjis­tit, kdo u ní vlast­ně je. Prvotní oba­vy vystří­dá zvě­da­vost, kdo se v ní skrý­vá. Dozví se liš­ka, vever­ka, zajíc, sova, či med­věd, kdo se jim nechce uká­zat? Proč nechce ven? 

To nej­cen­něj­ší, co může­me mít,

To nej­lep­ší, čím může­me být.. KAMARÁD

Kniha o síle, las­ka­vos­ti, nadě­ji, vře­los­ti, trpě­li­vos­ti, kama­rád­ství, díky nimž se může­me otevřít dru­hým. Velmi pří­jem­ná kníž­ka pro nejmen­ší čte­ná­ře, ale i pro ty začí­na­jí­cí. Čekají na vás vel­mi zda­ři­lé a milé ilu­stra­ce, kte­ré ve mně vyvo­lá­va­jí obrov­ské poci­ty vře­los­ti a neko­neč­né lás­ky. Příběh je sice krát­ký, ale to, co chtě­la autor­ka svým čte­ná­řům pře­dat, se ji roz­hod­ně poda­ři­lo.

Knihu oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, pro spo­leč­né čte­ní s dět­mi, jako moti­vač­ní pří­běh k téma­tu kama­rád­ství, ale i když řeší­te něja­ký pro­blém s cho­vá­ním dětí, tak vám tato kni­ha bude roz­hod­ne nápo­moc­na. Velmi se mně líbí ilu­stra­ce Paola Proiettiho, kte­ré dotvá­ří nád­her­ný a lás­ky­pl­ný pří­běh souná­le­ži­tos­ti a kama­rád­ství s dru­hý­mi.

Nádherný pří­běh pro všech­ny děti i jejich rodi­če, je určen ke spo­leč­né­mu čte­ní a pro­hlí­že­ní, nadchne malé i vel­ké. Zaujal mě námět kama­rád­ství, uvě­do­mě­ní si, že kaž­dý může mít oba­vy, sna­žit se dru­hé­ho pocho­pit a neod­su­zo­vat jej. Někdy totiž neví­me, proč se daný člo­věk tak cho­vá a neví­me, jaký k tomu má vlast­ně důvod. Když nám jej řek­ne, čas­to se sta­ne, že na celou situ­a­ci i na dané­ho jedin­ce nahlí­ží­me úpl­ně jinak. Může se tak stát zby­teč­né nedo­ro­zu­mě­ní. To nám pak může být líto a neu­vě­do­mu­je­me si to, že může­me tím vlast­ně něko­mu ublí­žit, aniž bychom chtě­li. Příběh děti učí souná­le­ži­tos­ti, upřím­nos­ti a trpě­li­vos­ti k dru­hým. Taktéž i nadě­ji, že ne vše musí­me mít hned, což se na dneš­ní dobu vel­mi hodí. V mateř­ské ško­le se mně čas­to stá­vá, že děti chtě­jí mít dnes vše hned, nechtě­jí čekat, hned řek­nou, že se nudí a nic je najed­nou neba­ví. Trpělivost, jak se říká růže při­ná­ší a ne vše, co je hned je správ­ně a nao­pak.

Ukázka z kni­hy:

Najednou les roz­zá­řil blesk a otřá­sl jím hro­zi­vý hrom. Spustil se prud­ký déšť. Zvířátka vědě­la, že musí rych­le něco udě­lat.

„Rychle! Náš kama­rád se musí někam scho­vat. Jinak pro­mok­ne!“

A urych­le­ně odnes­la kra­bič­ku do tep­la své­ho pelíš­ku.

„Jsi v pořád­ku, kama­rá­de?“

A v tu chví­li se v kra­bič­ce ozva­lo tře­pe­tá­ní kří­del a ote­vře­la se!

„Děkuji, že jste se mnou měli trpě­li­vost…“

„Nevíme, co se ti sta­lo, ale víme, že i sto­nek kvě­ti­ny se ohne, když do něj fou­ká vítr a nará­ží déšť.

T y jsi pros­tě potře­bo­val jenom nás!“

Několik slov autor­ce:

Isabella Paglia je ital­ská autor­ka něko­li­ka dět­ských knih.

Autorka: Isabella Paglia

Ilustrace: Polo Procietti

Přeložil: Jan Ctibot

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: Vydal Portál, Praha, 2023

Počet stran: 32

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-262-2021-3

Knihu může­te kou­pit zde:

Dětská lite­ra­tu­ra | Krabička | Nakladatelství Portál (portal.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95512 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71578 KB. | 21.06.2024 - 20:26:52