Kritiky.cz > Recenze knih > TAJEMSTVÍ

TAJEMSTVÍ

318338624 10220945561020867 8591104038741155279 n
318338624 10220945561020867 8591104038741155279 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všichni ve svém živo­tě máme něja­ká tajem­ství, kte­rá si nese­me ve svém vlast­ním srd­ci a ne vždyc­ky chce­me, aby jej někdo cizí odha­lil. A prá­vě o tajem­ství je i  se stej­no­jmen­ným názvem kníž­ka Radky Třeštíkové „Tajemství“, jež vyda­lo Nakladatelství Motto. 

Kniha vyprá­ví o par­tič­ce něko­li­ka lidí, tj. part­ner­ských dvo­jic spo­lu s jejich dospí­va­jí­cí­mi dět­mi, kte­ří jez­dí pra­vi­del­ně kaž­dé léto na pro­na­ja­tou a odlehlou cha­tu v horách, aby tu spo­lu strá­vi­li spo­leč­nou dovo­le­nou. Spojuje je nejen spo­leč­ná lás­ka k horám, k pří­ro­dě a poci­tu vol­nos­ti, ale i dlou­ho­do­bé přá­tel­ství.

Všichni si však v sobě chtě nechtě nesou nej­růz­něj­ší tajem­ství, jež poma­lu a jis­tě vyplou­va­jí na povrch, a kte­ré by si nej­ra­dě­ji uza­mkli ve svých vlast­ních srd­cí.

Jsme tichý­mi svěd­ky toho, jak se postup­ně vypo­řá­dá­va­jí se svý­mi tajem­ství­mi, jež je ome­zu­jí v kaž­do­den­ním živo­tě, a vypo­řá­dá­va­jí se sta­rý­mi a bola­vý­mi kon­flik­ty, nový­mi vzta­hy a křiv­da­mi, jež se jen tak snad­no neza­po­mí­na­jí.

Co se však sta­ne s par­tou lidí, když jeden nebo něko­lik člán­ků z této „doko­na­lé prázd­ni­no­vé idyl­ky“ vypad­ne? Bude to jako dřív? Anebo mezi nimi vyros­tou těž­ko zdo­la­tel­né hory, opře­de­né hrad­bou nej­růz­něj­ších tajem­ství, jež nechtě­jí být nikdy odha­le­na?

Anotace láka­la na vel­mi napí­na­vé vyprá­vě­ní o lidech v horách a horách mezi nimi, kte­ré už nejde obe­jít, ale dá se v nich ztra­tit. Já osob­ně si napí­na­vý pří­běh před­sta­vu­ji úpl­ně jinak, a to o neo­če­ká­va­ných akcí, o tom že vás kni­ha doslo­va pohl­tí a vtáh­ne do děje, ale a to se mi bohu­žel s touhle kni­hou nesta­lo.

Kniha, jež je vyprá­vě­ná tak tro­chu odza­du, je roz­dě­le­ná cel­kem na dvě čás­ti. První část se věnu­je tomu, co se sta­lo a dru­há tomu, než se to všech­no sta­lo. A ač je to vel­mi půso­bi­vý román, přes­to přes pro svo­jí vel­kou „hut­nost“ může své čte­ná­ře od čte­ní odra­dit.

A i když má kni­ha vel­mi zají­ma­vou myš­len­ku, pře­ci jen bych tro­chu ubra­la na obrov­ském množ­ství postav, díky kte­rým jsem se na strán­kách kni­hy dost čas­to ztrá­ce­la, a mnoh­dy jsem nevě­dě­la kdo je kdo, a ke komu vlast­ně pat­ří.

Při samot­ném čte­ní jsem měla něko­li­krát vel­ké nutká­ní tuto kni­hu odlo­žit, ale nako­nec jsem ji pře­ci jen dala šan­ci, a i přes vel­ké sebeza­pře­ní jsem jí dočet­la až do kon­ce. Osobně mám radě­ji kni­hy plné napě­tí a oče­ká­vá­ní, kdy děj doslo­va ply­ne a pořád se něco děje.

Tento román vyprá­věl při­bliž­ně dva roky živo­ta něko­li­ka rodin, kdy na povrch vyplou­va­jí nej­růz­něj­ší tajem­ství, podob­ná těm, jež mož­ná řeší­me i my v kaž­do­den­ním živo­tě jako je řeše­ní mezi­lid­ských vzta­hů, důvě­ry, vypo­řá­dá­vá­ní se s pro­blémy v dospí­vá­ní jako je např. ano­rexie, šika­na a tou­ha zapad­nout mezi své vrs­tev­ní­ky.

Román nabí­zí spous­tu záple­tek a život­ních kři­žo­va­tek, včet­ně vel­ké­ho množ­ství postav a jejich roz­sáh­lý popis cha­rak­te­rů a život­ních kotr­mel­ců, kte­ré ovšem dějo­vě nikam nesmě­řo­va­lo, což je vel­mi vel­ká ško­da.

Navíc ote­vře­ný konec kni­hy mě dost zkla­mal, pro­to­že od kni­hy o sko­ro 500ti stra­nách bych asi oče­ká­va­la něja­ké vyús­tě­ní děje, roz­lousk­nu­tí všech tajem­ství, než jen nabíd­nout obrov­ský pro­stor pro mojí vlast­ní před­sta­vi­vost a fan­ta­zii, jak by to asi moh­lo být....

Máte-li rádi tajem­ství, jež ne vždyc­ky dojdou své­mu roz­luš­tě­ní, urči­tě si nenech­te ujít tuto roz­sáh­lou kni­hu o fajn par­tě na horách...

TAJEMSTVÍ

Napsala: Radka Třeštíková

Vydalo nakla­da­tel­ství Motto v Praze roku 2021

Vydání prv­ní

Počet stran: 493

ISBN: 978-80-267-2107-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57009 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72349 KB. | 20.05.2024 - 02:22:17