Kritiky.cz > Recenze knih > Psí kusy s tátou-kniha s genetickou metodou čtení

Psí kusy s tátou-kniha s genetickou metodou čtení

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pej­sky? Víte, jaký je psí život? Chcete se dozvě­dět, co Ježíšek naše­mu pej­sko­vi při­ne­sl? Tak to se dozví­te, pokud se začte­te do kni­hy s názvem Psí kusy s tátou, jehož autor­kou je Eva Horáková. 

Pejsek byd­lí se svým psím tátou a pánem v jed­nom malém domě. Kniha vychá­zí ze zásad gene­tic­ké meto­dy čte­ní. Texty jsou psá­ny vel­ký­mi tis­ka­cí­mi pís­me­ny, od jed­no­duš­ších až po slo­ži­těj­ší. Kniha je urče­na pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, pro děti, kte­ré mají rády zví­řa­ta, pře­de­vším pej­sky i pro ty, co tře­ba tou­ží po zví­řát­ku a zatím je doma nema­jí, ale pře­de­vším pro prv­ní samo­stat­né čte­ní. Co se vlast­ně v pří­bě­zích dozví­te? Především jaký je psí život, jak pej­sek cho­dí se svým pánem na pro­cház­ky ven, jaké vyhra­bu­je díry, jak odpo­čí­vá, jak si hra­je. Víte, co zna­me­ná, když je ven­ku psí poča­sí? Tak to už s nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Kniha je napros­to báječ­ná a její čte­ní jsem si moc uži­la. Čeká vás nád­her­ný pří­běh, kte­rý vás zahře­je u srd­ce, poba­ví, potě­ší, a urči­tě si bude­te chtít se svým psem zado­vá­dět. Četla se mně vel­mi dob­ře, i když na čte­ní pomo­cí gene­tic­ké meto­dy nejsem až tak zvyk­lá, něko­lik knih jsem sice pře­čet­la, ale neva­dí mně.

Knihu ilu­stro­va­la Vendula Hegerová, jejíž obráz­ky mám moc ráda a vždy mě zahře­jí u srdíč­ka. Od této autor­ky jsem čet­la něko­lik knih a vel­mi se mně líbi­ly. Těším se na její dal­ší počin.

Ukázka z kni­hy:

Lovec much

Jednou musel jet můj pán s mým tátou pryč. Už ani nevím proč, ani nevím kam. Jenom vím, že jsem zůstal doma sám. Napřed mě můj pán drbal za uchem, jak to mám moc rád, a potom mi řekl: „Už jsi vel­ký kluk. Dnes budeš doma sám. Musíš hlí­dat dům. Nikdo sem nesmí.“

Buch! Dveře bouchly a já jsem byl sám. Jeden pokoj, dru­hý pokoj, chod­ba, kuchyň-chodil jsem sem a tam a hlí­dal. Nikde nikdo. Všude ticho a klid. Tak jsem si vle­zl pod stůl. Tam totiž nej­líp vidím na hlav­ní dve­ře. Pořád nic. Ticho a klid. Hlídal jsem a hlí­dal. Po chví­li mi z toho vše­ho ztěžk­la víč­ka. Na chvil­ku jsem zavřel oči a usnul jsem.

Když jsem se vzbu­dil, byla všu­de tma. Já ze tmy strach nemám, to ne. Jenom jsem se divil, proč ješ­tě můj táta a můj pán nejsou doma.

A jak jsem se tak pod tím sto­lem divil, usly­šel jsem vlez­lý zvuk. Bzz, bzz. Jak to říkal můj pán? Říkal: „Nikdo sem nesmí.“ A teď to div­né bzz, bzz. Musím tomu zvu­ku při­jít na kloub. Prostě zjis­tit, kdo to je. Jsem pře­ce hlí­dač, řekl jsem si. Šel jsem tiše za tím zvu­kem a brzy jsem našel dvě mou­chy. Sedí si lid­ně ved­le lam­py u křes­la a žva­ní. Bzz jed­na, bzz dru­há.

„Tak to ne, dámy,“ ště­kl jsem, „Tady bude klid. Mám to tu na sta­rost.“

A běžím dvě mou­chy vyhnat.

Několik slov o autor­ce:

Eva Horáková je uči­tel­ka s dlou­ho­le­tou pra­xí na 1.stupni ZŠ. V nakla­da­tel­ství Portál jí vyšla řada knih prv­ní­ho čte­ní (pro gene­tic­kou meto­du čte­ní), např. Pohádkový svět, Do pohád­ky se zví­řát­ky, Moje mamin­ka je nej, Co se šeptá v trá­vě, Bára a Kuba.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Vendula Hegerová se věnu­je ilu­stro­vá­ní knih a deko­ra­tiv­ní tvor­bě pro děti. Kromě kniž­ní tvor­by spo­lu­pra­cu­je také s časo­pi­sem Puntík. V nakla­da­tel­ství Portál vyda­la řadu knih pro před­škol­ní děti. S ilu­stra­ce­mi, kte­ré jsou vel­mi hra­vé, vese­lé a mezi dět­mi oblí­be­né. Je autor­kou oblí­be­ných posta­vi­ček Edy a Pepy z lepo­rel Edo, ty nepo­se­do! a Pepo, ty pople­to!

Autorka: Eva Horáková

Ilustrace: Vendula Hegerová

Edice: První čte­ní, to nic není

Žánr: kni­ha pro děti, belet­rie, čes­ká pró­za

Vydáno: 2023, Vydal Portál, Praha

Počet stran:71

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-262-2059

Knihu může­te kou­pit zde:

Dětská lite­ra­tu­ra | Psí kusy s tátou | Nakladatelství Portál (portal.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93736 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72083 KB. | 24.04.2024 - 01:08:47