Kritiky.cz > Recenze knih > Zen je ta největší lež všech dob – odvážné výroky zenového mistra

Zen je ta největší lež všech dob – odvážné výroky zenového mistra

074
074
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte chuť dozvě­dět se více o zaze­nu či zeno­vém budd­his­mu? Pak sto­jí za to pro­stu­do­vat tuto kni­hu. Jedno čte­ní však nesta­čí. Je tře­ba se nad východ­ním uče­ním zamys­let.

V 60. letech 20. sto­le­tí se vel­mi rych­le na Západě roz­ši­řo­va­la cen­t­ra zen-buddhismu. Potom zača­lo uče­ní zapa­dat a vystří­dal jej budd­his­mus thé­ra­vá­do­vý i tibet­ský. Společnost nyní vyzná­vá min­d­ful­ness, vychá­ze­jí­cí z medi­ta­ce vší­ma­vos­ti a mají­cí původ v thé­ra­vá­do­vé odno­ži. Zatímco tato uče­ní svá­dě­jí k meta­fy­zic­kým a inte­lek­tu­ál­ním spe­ku­la­cím, ryzí zen, repre­zen­to­va­ný Sawakim, je pří­mo­ča­rý.

V kni­ze jsou uvá­dě­ny myš­len­ky, pro­mlu­vy i rady japon­ské­ho uči­te­le zenu Róšiho Kódó Sawakiho (1880–1965), zazna­me­na­né jeho nej­bliž­ší­mi žáky. Sám nikdy nic nena­psal, namís­to toho po celý život ces­to­val po Japonsku a vyu­čo­val zen. Publikace je psá­na popu­lár­ní, sro­zu­mi­tel­nou for­mou. Vyskytují se v ní dokon­ce i vul­ga­rismy, aby spo­ji­tost se živo­tem byla co nejau­ten­tič­těj­ší.

Kódó v raném dět­ství osi­řel a do 15 let vyrůs­tal na peri­fe­rii u rodin­né­ho zná­mé­ho, jenž obcho­do­val s lam­pi­o­ny, ale v pod­sta­tě se živil hazar­dem. V šest­nác­ti letech ute­kl z domo­va, byl při­jat do kláš­te­ra Eihedži a poz­dě­ji se stal mni­chem. Ve dva­ce­ti jej povo­la­li do armá­dy. Vojenská služ­ba trva­la 3 roky, avšak vypuk­la vál­ka mezi Ruskem a Japonskem, v níž bojo­val až do její­ho skon­če­ní v roce 1906. Poté stu­do­val vyš­ší odbor­nou ško­lu budd­his­tic­kých stu­dií a budd­his­tic­ký semi­nář, kte­rý opus­til až roku 1912. Po dru­hé svě­to­vé vál­ce se roz­ho­dl se svým žákem Kóšó Učijamou pro­mě­nit opuš­tě­ný kláš­ter Antaidži v mís­to zasvě­ce­né čis­té pra­xi zaze­nu a stal se jeho opa­tem. Mezi jeho násle­dov­ní­ky pat­řil rov­něž Jasuo Dešimaru, jeden z hlav­ních misi­o­ná­řů zeno­vé­ho budd­his­mu na Západě. Kódó ces­to­val po celé zemi a pořá­dal medi­ta­ce zaze­nu, let­ní tábo­ry, vyu­čo­val mni­chy i lai­ky, před­ná­šel na uni­ver­si­tách či věz­ni­cích. V dub­nu 1935 byl jme­no­ván pro­fe­so­rem na uni­ver­zi­tě v Komazawě a v pro­sin­ci téhož roku také jed­ním z hlav­ních kně­ží v Sódžiži, jed­no­ho z před­ních chrá­mů ško­ly Sótó.

Publikace obsa­hu­je 48 krát­kých kapi­tol s názvy, jež shr­nu­jí dané téma, mimo jiné Najít sám sebe a stvo­řit svůj vlast­ní život, Čím více ze sebe vydáš, tím budeš klid­něj­ší, Setkat se s pra­vým já, Zazen je sta­rý patri­ar­cha, kte­rý je záro­veň tvým zce­la novým „já“, Zazen je vzne­še­ný, pro­to­že uni­ver­zum je vzne­še­né, Neexistuje žád­ný pro­blém, kte­rý by se ihned nevy­ře­šil, pokud bys odhléd­nul od sebe sama, Tvůj pád začne ve chví­li, kdy se oddě­líš od uni­ver­za jako cel­ku, Zazen zna­me­ná potvr­dit nej­no­věj­ší já.

Výroky v jed­not­li­vých oddí­lech jsou krát­ké a nena­va­zu­jí na sebe, pro­to je lze číst zce­la samo­stat­ně. Brožura vysti­hu­je pod­sta­tu toho­to uče­ní a vybí­zí k zamyš­le­ní nad smys­lem živo­ta, hro­ma­dě­ním majet­ku i dal­ší­mi téma­ty. Sawakiho pro­mlu­vy jsou aktu­ál­ní i dnes, šede­sát let po jeho smr­ti. Zaujmou nejen znal­ce budd­his­mu a zaze­nu, ale též laic­kou veřej­nost.

Na závěr bych zmí­ni­la auto­ro­va slo­va:

„Není tře­ba, abys tolik pře­mýš­lel o tom, zda jsi šťast­ný nebo ne, a jest­li tě život baví nebo ne. I toho, co tě baví, budeš mít jed­nou dost, a v tom, co tě tolik neba­ví, zase můžeš najed­nou najít zalí­be­ní.“

 

Autor: Kódó Sawaki

Název: Zen je ta nej­vět­ší lež všech dob

Vydal: Nakladatelský dům Grada pod znač­kou Alferia

Formát: 150 × 200 mm

Počet stran: 214 stran

Datum vydá­ní:  2020

ISBN: 978-80-271-1020-9

Hodnocení: 85 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52202 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71669 KB. | 14.07.2024 - 21:11:42