Kritiky.cz > Recenze > SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY, všude kam se podíváš

SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY, všude kam se podíváš

sep
sep
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mějte svo­jí vlast­ní pří­šer­ku! S kni­hou „Sešívané pří­šer­ky“ od autor­ky Julie Mayer si jed­nu tako­vou může­te vlast­no­ruč­ně ušít a udě­lat radost nejen sobě, ale hlav­ně těm nejmen­ším.

Ostatně pří­šer­ky jako tako­vé jsou pro děti napros­to neo­do­la­tel­né, kou­zel­né a povzbu­zu­jí­cí dět­skou fan­ta­zii, a navíc nejmen­ším čle­nům domác­nos­ti zpří­jem­ní kaž­do­den­ní život plný „otrav­ných“ povin­nos­tí.

V kni­ze nalez­ne­te spous­tu úžas­ných nápa­dů na uši­tí a zdo­be­ní jed­not­li­vých pří­še­rek, jež váš domov pří­jem­ně roz­zá­ří a vne­sou do něj pří­jem­né tep­lo domo­va.

V des­kách z pev­né vaz­by jsou vle­pe­ny a při­lo­že­ny „šab­lo­ny“ na uši­tí vel­ké­ho množ­ství růz­no­ro­dých a barev­ných pří­še­rek. Publikace obsa­hu­je cel­kem 25 podrob­ných návo­dů na 25 okouz­lu­jí­cích pří­še­rek, kte­ré vašim dětem zpří­jem­ní kaž­do­den­ní povin­nos­ti za pomo­ci jed­né z nich.

Můžete se napří­klad pus­tit do uši­tí krás­né­ho pří­tul­né­ho maz­líč­ka, heb­ké­ho ruč­ní­ku Přítulky, zuba­té­ho Ušouna, žín­ko­vé pří­še­ry do vany na kou­pá­ní, nena­syt­né­ho Ponožkožrouta, neo­do­la­tel­né chlu­pa­té pří­šer­kov­ské bač­ko­ry, neklid­né obláč­ky, super pří­vě­šek na klí­če, ele­gant­ní­ho jed­no­rož­ce a spous­tu jiných.

Šestistránkový úvod Julia Mayer věno­va­la poví­dá­ní na téma „Jak se vyrá­bí pří­šer­ky“. Zde se v krát­kos­ti zamě­řu­je na nej­růz­něj­ší mož­né mate­ri­á­ly, kte­ré lze na výro­bu pří­še­rek pou­žít např. lát­ky, filc, kože­ši­ny aj. Kromě toho se zabý­vá i otáz­kou struk­tu­ry lát­ky, vystři­že­ní stři­hu, špen­dle­ní a ste­ho­vá­ní, vhod­né­mu výbě­ru ste­hu, nasta­ve­ní šicí­ho stro­je, jak vsa­zo­vat okrouh­lý spod­ní díl, zapo­ší­vá­ní, obra­ce­ní, okras­né­mu krouž­ko­vé­mu, ruč­ní­mu ste­hu, ale i to jak nej­lé­pe naší­vat jed­not­li­vé apli­ka­ce.

Po kra­tič­kém sezná­me­ní se s pro­ce­sem kre­a­tiv­ní­ho tvo­ře­ní posta­vi­ček násle­du­jí podrob­né návo­dy k jejich samot­né­mu uši­tí. Většina pra­cov­ních postu­pů je roz­vr­že­na na dvou­stra­nu kni­hy, kde jed­na stra­na obsa­hu­je písem­nou část návo­du a dru­há stra­na obra­zo­vou doku­men­ta­ci hoto­vé­ho, finál­ní­ho výrob­ku.

Uprostřed strán­ky samo­zřej­mě nesmí chy­bět název pří­še­ry, včet­ně její při­bliž­né veli­kos­ti spo­lu s uve­de­ním jaký vle­pe­ný střih z před­ní či zad­ní stra­ně desek pou­žít. Poté je dopl­něn výčet jed­not­li­vé­ho potřeb­né­ho mate­ri­á­lu i to, jak si před samot­ným seší­vá­ním pří­še­rek nachys­tat jed­not­li­vé díly lát­ky a mate­ri­á­lu k výro­bě.

V závě­ru je uve­den krok za kro­kem vel­mi sro­zu­mi­tel­ný a podrob­ný postup výro­by, kte­rý s leh­kos­tí a grá­cií zvlád­nou i napros­tí začá­teč­ní­ci.

Kniha „Sešívané pří­šer­ky“ je hez­ky zpra­co­va­ná a urče­ná i pro napros­té nováč­ky v šití a nemu­sí­te se niče­ho bát, neboť autor­ka vás v šití krás­ně pro­ve­de krok za kro­kem tak, aby výsled­ná hrač­ka byla napros­to doko­na­lá, barev­ná a dětem se moc líbi­la.

Velmi jsem oce­ni­la autor­čin výběr jed­not­li­vých pří­še­rek, kde se zamě­ři­la na to, aby hoto­vé hrač­ky plni­ly u dětí i výchov­nou funk­ci a zábav­nou for­mou je uči­li dělat si auto­ma­tic­ky své kaž­do­den­ní povin­nos­ti s úsmě­vem na tvá­ři.

Například s „Ponožkožroudem“, kte­rý „seže­re“ špi­na­vé prádlo bude údrž­ba pořád­ku hrač­kou, opro­ti tomu žín­ko­vé pří­šer­ky hra­vou for­mou oži­ví „nud­né“ kou­pá­ní, a pří­tul­ný maz­lí­ček opro­ti tomu zapla­ší všech­ny špat­né noč­ní můry.

Příšerek na výběr je spous­ty a je jen na vás, kte­rou z nich si zvo­lí­te a svým dětem uši­je­te. Stačí se řídit mot­tem autor­ky: „Zapojme fan­ta­zii, tvo­ři­vost a hra­vost!“

SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY

Autorka: Julia Mayerová

Vydala: Grada Publishing, a.s.

Počet stran: 80

První vydá­ní, Praha 2020

ISBN: 978-80-271-0457-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85697 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72018 KB. | 22.02.2024 - 03:30:17