Kritiky.cz > Recenze knih > Khaled Hosseini - Lovec draků

Khaled Hosseini - Lovec draků

afganisthan 4645274 1280
afganisthan 4645274 1280
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Číst tuto kni­hu zrov­na v době, kdy Tálibové opět kon­t­ro­lu­jí prak­tic­ky celý Afghánistán není zrov­na snad­né. Navíc ona sama není zrov­na pro extra sla­bé pova­hy. Některé pří­běhy pros­tě nema­jí dob­ré kon­ce.

Autor Khaled Hosseini se při jejím psa­ní do urči­té míry inspi­ro­val vlast­ní­mi osu­dy. Sám pochá­zel z boha­té rodi­ny diplo­ma­ta a po odcho­du do USA se stal v Kalifornii léka­řem. Nevím přes­ně co z kni­hy je pro­duk­tem rea­li­ty a co tvůr­čí licen­ce a při­znám se, že to snad ani rad­ši vědět nechci. Autor nás kaž­do­pád­ně při­vá­dí do Kábulu let sedm­de­sá­tých, kdy vlád­ne posled­ní král Záhir Šáh (i když slo­vo vlád­ne by mělo být spí­še napsá­no v uvo­zov­kách). Hlavní hrdi­na Amír tu žije svůj poklid­ný život v pře­py­chu s otcem a dvě­ma slu­hy, Hassanem v Amírově věku a jeho otcem. Oba slu­ho­vé nále­ží k etnic­ké men­ši­ně Hazárů, což vzhle­dem k situ­a­ci není úpl­ně výhod­né. Afghánistán je navíc na pra­hu vel­kých změn, pře­cho­du od monar­chie k repub­li­ce, pří­cho­du „Šoráví“ (SSSR) a dal­ších nepří­jem­nos­tí.

Politický vývoj v Afghánistánu je podán z pohle­du malé­ho chlap­ce, což mi při­šlo sice ne zrov­na nej­o­ri­gi­nál­něj­ší, ale cel­kem vkus­né. Vypravěč sám ale pří­běh podá­vá jako dospě­lý muž, kte­rý více­mé­ně vyprá­ví své chla­pec­ké zážit­ky (což tvo­ří cca polo­vi­nu kni­hy). Některé scé­ny jsou neza­po­me­nu­tel­né. Jedná se napří­klad o „dra­čí sou­bo­je“, či výstře­ly do tmy, kdy je chlap­cům namlou­vá­no, že to jen někdo „vyra­zil lovit kach­ny“.

Kniha samo­zřej­mě není jen o Afghánistánů, ale zejmé­na o člo­vě­ku, kte­ré­ho vnitř­ně žerou výčit­ky a kte­rý se postup­ně sna­ží vše napra­vit. Univerzální motiv, kte­rý více­mé­ně zná asi kaž­dý z nás, na jejích strán­kách fun­gu­je vel­mi dob­ře.

Zaujalo mě i přes­né líče­ní lidí, kte­ří už mají až po krk vál­ky, toho vše­o­bec­né­ho stra­chu, kdy neví­te, kdy vám na zahra­dě při­sta­ne šrap­nel. V tako­vé situ­a­ci je jed­no, čí že ten šrap­nel vlast­ně vůbec je. To pak vítá­te kaž­dé­ho, kdo doká­že nasto­lit aspoň něja­ký mír. Klidně Talibán.


Fotka od 14376338Pixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95112 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71922 KB. | 23.07.2024 - 13:43:53